Dathlu carreg filltir bwysig yng ngwaith adeiladu Yr Egin


15.09.2017

Ddydd Llun, fe nodwyd carreg filltir bwysig yng nghyfnod gwaith adeiladu Yr Egin - canolfan greadigol a digidol newydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant - gyda seremoni arbennig a gynhaliwyd ar safle’r gwaith yng Nghaerfyrddin.

Topping Out 1

Mae'r seremoni yn draddodiad yn y diwydiant adeiladu ac yn un sy’n dathlu cam arwyddocaol yn y cyfnod adeiladu wrth i’r adeilad gyrraedd ei fan uchaf.

Yn ystod y seremoni a gynhaliwyd ar do'r adeilad, cafodd yr  Athro Medwin Hughes DL, Is Ganghellor y Brifysgol bleser cwmni partneriaid allweddol yn y fenter gyffrous hon, gan gynnwys Ian Jones, Prif Weithredwr S4C; Steve Nicholls o Grŵp Kier; Y Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd a Mark James, Prif Weithredwr Cyngor Sir Gaerfyrddin; ynghyd â chynrychiolaeth o Lywodraeth Cymru, sydd wedi darparu £3miliwn tuag at y ganolfan newydd.

"Mae heddiw yn garreg filltir bwysig iawn yn natblygiad Yr Egin," meddai'r Athro Hughes. "Mae'r adeilad bellach wedi cyrraedd ei bwynt uchaf ac y mae’r seremoni hon yn nodi’n glir ein bod ni’n nesau at wireddu gweledigaeth gyffrous y Brifysgol i ddatblygu clwstwr creadigol a digidol a fydd yn elwa’r sir, y rhanbarth a’r diwydiannau creadigol ar draws Cymru gyfan.

"Bydd cyd-leoli amrywiaeth o ymarferwyr creadigol, digidol a diwylliannol yn yr un adeilad - gydag S4C fel y prif denant – yn creu cyfleoedd i gyfnewid gwybodaeth, arloesi a chreu swyddi yn y sector blaenoriaethau allweddol hwn.”

Dywedodd Prif Weithredwr S4C, Ian Jones: “Gydag ychydig dros flwyddyn i fynd cyn i ni adleoli ein pencadlys i Ganolfan S4C Yr Egin mae heddiw yn garreg filltir nodedig.

“Mae gweld Yr Egin yn cymryd siâp yn tanlinellu ein hymrwymiad i sicrhau y bydd gan S4C swyddfeydd mewn tri lleoliad ar draws Cymru erbyn diwedd 2018.

“Mae ein paratoadau mewnol ar gyfer symud i Gaerfyrddin yn mynd rhagddi yn dda ac rydym yn edrych ymlaen at greu cyfleoedd cyflogaeth niferus o chwarter cyntaf 2018 ymlaen.”

Mae’r dyluniad ar gyfer yr adeilad 3,700 medr sgwâr eisoes wedi ei gyflwyno i Gomisiwn Dylunio Cymru ac wedi ei gymeradwyo ganddynt gyda chynllun mewnol yr adeilad wedi ei ganoli o gwmpas cyntedd ac atriwm cyhoeddus sy’n pontio’r tri llawr. Bydd ffocws penodol ar ddarlledu a pherfformio ar y llawr gwaelod gydag ystod o swyddfeydd ar gyfer S4C a’r partneriaid eraill ar y ddau lawr arall.

Cwmni adeiladu Kier Group Plc yw’r prif gontractwr ar gyfer Yr Egin a nhw sy’n gyfrifol am broses adeiladu'r Ganolfan newydd.

Fe wnaeth Cyfarwyddwr Gweithrediadau'r cwmni, Jason Taylor, ganmol aelodau’r tîm prosiect am eu gwaith caled a'r cynnydd a wnaed ganddynt ers dechrau ar y safle: "Bu'n bleser mawr i gwrdd â staff y Brifysgol, cynrychiolwyr S4C a chynghorwyr lleol heddiw i'w dangos o gwmpas y safle. Mae'r prosiect nawr yn casglu momentwm gan ganiatáu i ni weld adeilad blaenllaw Yr Egin yn datblygu.

"Mae cydweithio da yn rhan greiddiol o lwyddiant y prosiect hwn ac yn ethos sy’n cael ei rannu gyda’r Brifysgol, S4C a Kier. Drwy gydol y broses adeiladu, rydym wedi bod yn gweithio'n galed gyda'n partneriaid o fewn y gadwyn gyflenwi leol i ddarparu cyflogaeth ynghyd â chyfleoedd i uwch-sgilio.  Mae'r prosiect hefyd yn cael ei ddefnyddio fel menter ddysgu ar gyfer ysgolion a cholegau lleol.

"Hoffwn ddiolch yn bersonol i'n tîm ar y safle am eu hymdrechion i sicrhau bod y to wedi ei gwblhau ar gyfer y dathliad hwn sy'n eu galluogi i symud ymlaen â gwaith mewnol yr adeilad wrth symud ymlaen at ddiwedd y prosiect. Mae Kier yn falch iawn o fod yn rhan o'r prosiect hwn ac rydym yn edrych ymlaen at weld y ganolfan ddigidol a chreadigol Gymreig hon yn cael ei chwblhau yn ystod Gwanwyn 2018."

Dywedodd Ysgrifennydd yr Economi ac Isadeiledd, Ken Skates: "Wedi iddo gael ei gwblhau, bydd y cyfleuster newydd hwn yn helpu i ddarparu'r seilwaith angenrheidiol i gefnogi gweledigaeth y Brifysgol o glwstwr o fusnesau creadigol yng Nghaerfyrddin. Bydd hyn, yn ei dro, yn helpu i chwistrellu bywyd newydd i'r economi leol, gan ddod â swyddi ychwanegol o ansawdd uchel i Gaerfyrddin gan adeiladu ar yr enw da sydd gan Gymru fel galluogwr o dalent, dychymyg a chynhyrchiant. Mae hefyd yn cefnogi ein hymrwymiad ehangach i hybu'r Gymraeg fel iaith fyw a bywiog a bydd yn helpu i gadarnhau cysylltiadau rhwng y byd academaidd a busnesau creadigol.”

Mae Canolfan S4C Yr Egin yn ddatblygiad a fydd yn trawsnewid ac yn siapio'r diwydiannau creadigol a digidol yn Ne-orllewin Cymru a thu hwnt. Bydd hefyd yn Ganolfan a fydd wrth galon y gymuned gan ddarparu cyfleoedd i bobl leol fwynhau'r adeilad a'i adnoddau a fydd yn cynnwys caffi, awditoriwm ac ardaloedd perfformio.

Meddai'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Gaerfyrddin: "O’r cyfnod hwnnw yr enillodd Yr Egin y cytundeb gan S4C i’r adeg y gwnaeth y datblygiad sicrhau buddsoddiad y Fargen Ddinesig, mae Yr Egin yn bendant wedi bod ar y trywydd iawn ac rydym yn hynod falch o fod yn rhan o'r daith.

"Dyma ddatblygiad gwych ar gyfer Dinas Rhanbarth Bae Abertawe gyfan, yn enwedig felly yn Sir Gaerfyrddin, gan greu swyddi newydd a chyffrous yn y sector creadigol y bydd, rwy'n siŵr, yn gatalydd ar gyfer cyfleoedd pellach."

Mae tîm dylunio Canolfan S4C Yr Egin yn bartneriaeth rhwng y cwmni lleol o Gastell Newydd Emlyn, sef ROA (Rural Office for Architecture) a’r cwmni rhyngwladol BDP (Building Design Partnership) gyda’r pensaer lleol, Niall Maxwell yn arwain ar y gwaith.  Bydd yr adeilad wedi’i gwblhau erbyn Haf 2018.

Topping Out - building

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476