Digwyddiad brecwast Caerfyrddin i gynnig cyngor ar reoli’r cyfryngau cymdeithasol i fusnesau lleol


11.05.2017

Cynhelir digwyddiad brecwast busnes a fydd yn darparu cyngor rhad ac am ddim ar reoli’r cyfryngau cymdeithasol yn Yr Atom yn ystod y mis hwn.

Atom Llun Brecwast

Y digwyddiad diweddaraf hwn fydd yr ail mewn cyfres o ddigwyddiadau brecwast busnes a gynhelir gan Yr Atom.

Nod y digwyddiad diweddaraf yw cynnig cyngor a chymorth i berchnogion busnesau lleol i’w helpu i farchnata eu busnesau’n effeithiol trwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Lisa Jones sy’n rhedeg Sblash, sef busnes Marchnata ac Ymgynghori lleol yn Llandeilo, fydd yn arwain y trafodaethau. 

Yn gynharach eleni, roedd hyd at 50 o berchnogion ac arweinwyr busnes y dref yn bresennol ar gyfer y digwyddiad brecwast busnes cyntaf erioed i’w gynnal yn Yr Atom.  Yn ystod y digwyddiad cyntaf hwnnw, darganfu'r rhai a oedd yn bresennol ragor am yr hyn sydd gan Yr Atom i’w gynnig a’r help sydd ar gael i fusnesau yn y dref.   Trefnwyd y digwyddiad rhwydweithio brecwast busnes cyntaf hwnnw yn rhan o gynllun peilot newydd a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru a Chomisiynydd yr Iaith Gymraeg sy’n anelu at annog busnesau i ddarganfod rhagor am fanteision gweithredu’n ddwyieithog. 

Meddai Rheolwr Yr Atom, Angharad Harding:

 “Yn dilyn y brecwast busnes hynod lwyddiannus a gynhaliwyd yn yr Atom yn gynharach yn y flwyddyn a’r diddordeb a gynhyrchwyd gan y cyfarfod hwnnw, rydyn ni wedi penderfynu cynnal digwyddiad pellach y mis hwn.  Rydyn ni wrth ein bodd â’r adborth gan y rhai a ddaeth i’n digwyddiad cyntaf erioed a hoffwn i ddiolch i bawb am eu cefnogaeth. Yn dilyn trafodaethau ar y diwrnod, roedd hi’n amlwg bod awydd i gynnal digwyddiad tebyg yn y dyfodol.    

“Un o’m hamcanion i yw meithrin partneriaethau ar draws y dref er mwyn hyrwyddo defnydd y Gymraeg a helpu i sicrhau bod Caerfyrddin yn dref ddwyieithog go iawn. 

“Rydyn ni hefyd am gynnig cymorth a chyngor arbenigol i helpu busnesau i dyfu.  Bellach mae nifer fawr o gwmnïau yn Sir Gaerfyrddin a ledled Cymru, boed yn ddarparwyr gwasanaethau neu’n werthwyr o wahanol faint, yn sylweddoli bod cynnig gwasanaeth dwyieithog yn rhan o ofal cwsmeriaid da ac yn elwa yn sgil hynny.

“Un o’r ffyrdd o wneud hyn yw trwy’r cyfryngau cymdeithasol.  Mae defnydd effeithiol ar y cyfryngau cymdeithasol yn hanfodol i unrhyw fusnes ac rwy’n edrych ymlaen at drafod a rhannu syniadau ag arweinwyr busnes y dref. O ganlyniad, rydyn ni wedi penderfynu dod â Lisa draw o Sblash i gynnig y cyngor arbenigol sydd ei angen.”

Atom Poster

Busnes o Landeilo yw Sblash sy’n arbenigo mewn rheoli’r cyfryngau cymdeithasol, creu a darparu strategaethau marchnata, rheoli prosiectau gwaith ymgynghori a hyfforddi.  Ychwanegodd perchennog y cwmni, Lisa Jones:

“Heddiw, mae’n anodd dychmygu busnes heb y rhyngrwyd a'r cyfryngau cymdeithasol.  Ar yr adeg heriol hon, gall marchnata traddodiadol fod yn straen ar gyllideb unrhyw fusnes bach. Ar y llaw arall, mae marchnata ar y cyfryngau cymdeithasol yn gymharol rad o ran costau ariannol go iawn ac yn rhoi llinell uniongyrchol i chi at gwsmeriaid presennol a phosibl.   Mae astudiaethau diweddar wedi dangos bod gweithgareddau ar y cyfryngau cymdeithasol yn helpu i gryfhau’r berthynas rhwng y cwsmer a’ch busnes chi.  Hefyd, mae cwsmeriaid sy’n dilyn sianeli’r cyfryngau cymdeithasol cwmni yn cyfrannu 5.6% yn fwy o gyllid ac yn ymweld â’r busnes 5% yn fwy na chwsmeriaid sydd heb gysylltiad trwy’r cyfryngau cymdeithasol.

“Es i'r brecwast busnes cyntaf yn Yr Atom ac roedd yn gyfle arbennig i ddod ynghyd i drafod a rhannu rhai o’ch syniadau â phobl busnes arall.  Rydw i wrth fy modd fod digwyddiad pellach yn cael ei gynnal ac rwy’n edrych ymlaen at drosglwyddo rhywfaint o gyngor ynghylch defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol ym myd busnes.”

Cynhelir y digwyddiad brecwast diweddaraf ddydd Mawrth 23 Mai rhwng 8:00a.m. a 9a.m. yn Yr Atom, 18 Stryd y Brenin, Caerfyrddin.  I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch ag Angharad Harding yn Yr Atom ar 0300 3231848 neu ymholiadau@yratom.cymru     

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk