Dros fil yn cael eu hyfforddi gan Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) cyn i hwb SA1 agor


13.10.2017

Mae dros 1,200 o bobl wedi cael hyfforddiant gan y Ganolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC) newydd –  a hyn hyd yn oed cyn adeiladu’r hwb ar safle glannau SA1.

Mae CWIC eisoes yn cyflwyno hyfforddiant a chyrsiau o’r radd flaenaf gan gynnwys y cwrs rheoli sgaffaldio yng Ngholeg Cambria a’r cwrs plastro treftadaeth yng Ngholeg y Cymoedd -  sy'n cael ei addysgu am y tro cyntaf yng Nghymru.

Hyd yma, mae’r bartneriaeth sy’n cynnwys coleg Sir Gâr, Coleg Ceredigion, Coleg Cambria a Choleg y Cymoedd wedi cyflwyno dros 170 o ddigwyddiadau.

Mae gweithgareddau CWIC wedi cefnogi 305 o gyflogwyr yng Nghymru trwy ymgysylltu â gweithwyr proffesiynol, gweithredwyr a staff cysylltiedig â diwydiant adeiladu Cymru.

Wrth i ffrâm ddur y ganolfan newydd siapio yn Abertawe, dathlodd dîm CWIC eu blwyddyn gyntaf o weithredu gyda’r colegau partner ac estynnwyd gwahoddiad i’r diwydiant adeiladu yng Nghymru ymuno yn y dathlu.

Mae Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu (CITB) a chonsortiwm dan arweiniad Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio mewn partneriaeth i ddarparu cyfleusterau a hyfforddiant o'r radd flaenaf i unigolion a chwmnïau adeiladu, gyda buddsoddiad o £6.5m gan CITB. Bydd y ganolfan yn agor yn yr hydref 2018 a bydd o leiaf 1100 o fyfyrwyr yn cael eu hyfforddi yn hwb SA1 bob blwyddyn.

Wedi’i leoli yng nghyfnod un datblygiad newydd Glannau SA1 Abertawe gwerth £3000m Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, mae’r adeilad yn cael ei adeiladu gan Kier. Bydd yn gorchuddio 1,000 metr sgwâr o le ar lawr, gan ddarparu dosbarthiadau ‘ConstructZone’, ystafelloedd TG pwrpasol a chyfleusterau cynadledda. Hefyd, bydd cyfleuster hyfforddi sgaffaldio pwrpasol yn cael ei leoli gerllaw.

Dywedodd Gerald Naylor, Cyfarwyddwr CWIC: “Nid yn unig rydym yn gweithio’n gyflym ac yn ymatebol i fodloni anghenion y diwydiant adeiladu yng Nghymru, ond rydym hefyd yn gweithio’n gydweithredol gyda nifer o bartneriaid o’r diwydiant ar wella’r cyswllt rhwng cyflogwyr ac addysgwyr. Yn ogystal, mae CWIC yn gweithio mewn partneriaeth â rhanddeiliaid eraill wrth hyrwyddo delwedd bositif o’r diwydiant adeiladu i ddarpar fyfyrwyr newydd".

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth Strategol CITB Cymru: “Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru yn cael effaith enfawr yn barod ar  sgiliau a hyfforddiant yng Nghymru. Drwy weithio gyda phartneriaid, rydym yn cyflwyno hyfforddiant o’r radd flaenaf wrth fodloni anghenion y sector adeiladu yng Nghymru. Mae llif cadarn o waith ar y gweill ar gyfer Cymru a bydd CWIC yn chwarae rhan hanfodol wrth sicrhau bod gan weithwyr adeiladu Cymru yr hyfforddiant a’r sgiliau sydd arnynt eu hangen nawr ac yn y dyfodol.

Meddai Barry Liles, Pennaeth Coleg Sir Gâr: “Rwy’n credu bod CWIC yn fenter werthfawr ’rydym yn falch i fod yn rhan ohoni, gan ddarparu hyfforddiant i ddiwydiant sydd y tu hwnt i’n hystod cynnyrch ar hyn o bryd.  Rydym yn awyddus i barhau i ymgysylltu â diwydiant ac mae arian CWIC wedi ein helpu i gynorthwyo dros 100 o gwmnïau yn y sector adeiladu, o gontractwyr mawr i bobl hunangyflogedig. Mae hyn yn dangos bod yna awydd a galw sylweddol i hyfforddi ac uwchsgilio gweithlu Cymru ar draws naw maes penodol; o osod croen nwy i offer a pheirannau trwm.”

Meddai Howard Monsen, Uwch Reolwr Prosiect, Kier Construction Western and Wales: “Mae’n bleser gan Kier gyfrannu at y prosiect gwerthfawr hwn sy’n cael effaith mor bositif ar gyflogaeth ac addysg yn yr ardal. Mae gan Kier hanes maith o ymrwymo i recriwtio a hyfforddi yn y diwydiant, gyda dosbarthiadau hyfforddi pwrpasol, a ddyluniwyd ar gyfer myfyrwyr o ysgolion, prifysgol a cholegau lleol i brofi gwir heriau a gwobrau gweithio yn y diwydiant adeiladu. Hyd yma ar brosiect SA1, rydym wedi creu 20 o swyddi, 3 chynllun i raddedigion, 12 prentisiaeth a chyfanswm o 284 o wythnosau o hyfforddiant. Mae’n hanfodol ein bod yn parhau i ragori ar ein targedau cymunedol a dal ati i geisio creu cyfleoedd nawr ac yn y dyfodol.”

Meddai Judith Evans, Pennaeth Coleg y Cymoedd: “Mae CWIC yn cynnig cyfleoedd gwych i ymgeiswyr CWIC ddiogelu eu sgiliau at y dyfodol mewn sector sy’n newid yn gyson. Mae aelodau’r Four Construction Group eisoes wedi elwa o amrywiaeth o gyrsiau o Lefel 2 Offer gyda Choleg y Cymoedd i Lefel 6 Rheolaeth Adeiladu gyda Choleg Sir Gâr. Mae cael arian drwy raglenni fel hyn mor bwysig, nid yn unig i unigolion ond hefyd i dwf Mentrau Bach a Chanolig eu main ar draws Cymru.

Meddai Pennaeth David B Jones, Coleg Cambria: “Ers dod yn rhan o dîm darparu CWIC  ar draws Cymru, mae Coleg Cambria wedi cael y cyfle i ddarparu cyrsiau pwrpasol i gyflogwr wedi’u teilwra i fodloni eu hanghenion unigol. Mae hyn wedi ein galluogi i gwrdd â chyflogwyr newydd a chryfhau cysylltiadau a pherthnasoedd gyda chyflogwyr presennol. Mae cyflogwyr a gweithwyr wedi teimlo bod yr hyfforddiant wedi rhoi mewnolwg gwych iddynt i’r prosiect ac maent yn fwy awyddus nag erioed i ddod nôl i’w weld yn datblygu ac ymestyn eu gwybodaeth ymhellach mewn meysydd penodol.”

Nodyn i'r Golygydd

Tîm newydd wedi’i benodi ar gyfer Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru

Mae Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru (CWIC), menter hyfforddi flaenllaw gwerth £6.5m sy’n cael ei hariannu gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) a rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, wedi penodi ei thîm newydd.  

Mae Gerald Naylor, cyn-ddarlithydd a Phennaeth yr Amgylchedd Adeiledig yng Ngholeg Sir Gâr, wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr y Prosiect.  Mae gan Gerald brofiad helaeth yn y diwydiant adeiladu ac fe fuodd gynt yn gweithio i nifer o gontractwyr yng Nghymru cyn mynd i weithio yn y sector addysg a hyfforddiant galwedigaethol. Dechreuodd ei yrfa fel prentis saernïaeth a gwaith saer trwy CITB ac mae wedi mwynhau gyrfa amrywiol mewn adeiladu, gan redeg ei fusnes adeiladu ei hun, cyn penderfynu ymgymryd â TAR i fod yn ddarlithydd.

Meddai Gerald; “Dechreuais fy ngyrfa mewn adeiladu diolch i brentisiaeth CITB, ac nawr rwy’n falch i oruchwylio CWIC i helpu datblygu’r cyfleustra hyfforddi Hwb Cymru gyfan a Cheinciau arbennig hwn.  Bydd y ganolfan a’i phartneriaid yn cyflwyno llu o gyrsiau ac fe fydd yn gartref i’r ganolfan sgaffaldio bwrpasol gyntaf yng Nghymru.”

Mae CWIC yn gytundeb arloesol gwerth £6.5m a ariennir gan CITB a chonsortiwm a arweinir gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, ac mae’r Hwb wedi’i lleoli yn natblygiad SA1 Glannau Abertawe.

 “Bydd CWIC yn rhoi i’r diwydiant gyfleusterau hyfforddi arbenigol pan fyddwn yn agor yr Hwb ym mis Medi 2018. Ers dechrau’r prosiect, rydym eisoes wedi darparu dros 150 o gyrsiau ar draws Cymru trwy ein partneriaid yng Ngholeg Sir Gâr, Coleg Cambria, Coleg y Cymoedd a Choleg Ceredigion.  Rydym yn edrych ymlaen at y cyfnod nesaf, sef goruchwylio adeiladu’r Hwb.”  

Dechreuodd Gareth Evans, cydlynydd y ganolfan, hefyd ei yrfa mewn adeiladu drwy brentisiaeth.  Cyn ymuno â CWIC, roedd Gareth yn ddarlithydd saernïaeth a gwaith coed yng Ngholeg Sir Benfro a Choleg Sir Gâr, wedi sefydlu ei fusnes saernïaeth a gwaith coed ei hun cyn hynny. Mae Gareth hefyd wedi’i benodi yn Arbenigwr Saernïaeth WorldSkills UK, sef cystadleuaeth sgiliau rhyngwladol fwyaf y byd.

“Mae fy rolau CWIC a WorldSkills yn caniatáu i mi hyrwyddo’r gwaith a hyfforddiant arloesol sy’n cael ei gynnal ar hyn o bryd yn niwydiant adeiladu Cymru a’r DU.  Rwyf wrth fy modd i allu amlygu hyn, ynghyd â Chanolfan Arloesi Adeiladu Cymru, ar lwyfan y byd - gan roi i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a CWIC eu iawn le ymhlith darparwyr hyfforddiant adeiladu mwyaf blaenllaw'r byd.”  

Mae gan Julie Evans, sy’n cwblhau’r grŵp yn ei rôl fel gweinyddydd prosiect y tîm, gefndir helaeth mewn marchnata, cysylltiadau cyhoeddus a rheoli prosiectau.  Mae hi wedi gweithio i sefydliadau enwog yng Nghymru gan gynnwys Croeso Cymru a Busnes yn y Gymuned.  

Meddai, “Er nad oes gennyf gefndir mewn adeiladu, rwy’n falch i ymuno â CWIC ar yr un amser ag y byddaf yn cychwyn fy mhrosiect adeiladu fy hun, sef adeiladu tŷ.  Bydd hyn yn rhoi digon o gyfle i mi ddysgu rhagor am adeiladu!”.  

Meddai Mark Bodger, Cyfarwyddwr Partneriaeth Strategol CITB Cymru, sy’n ariannu CWIC, am y penodiadau: “Rwyf wrth fy modd bod Gerald, Gareth a Julie bellach yn eu lle i ddarparu’r prosiect pwysig hwn. Rydym eisoes yn gweld yr effaith enfawr mae’r tîm a CWIC yn ei gael ar y diwydiant – gyda rhaglen lawn o gyrsiau amrywiol yn cael ei chyflwyno yn barod ar draws Cymru, drwy ein ceinciau.  Gyda’r disgwyl i allbwn adeiladu dyfu yng Nghymru dros bedair gwaith yn gynt na chyfartaledd y DU, ni fu erioed gwell amser i ni ddarparu Canolfan Arloesi Adeiladu Cymru.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk