Erthygl gan fyfyrwraig yn Y Drindod Dewi Sant i’w chyhoeddi yn ‘Anthropology Now’


16.02.2017

Mae erthygl gan fyfyrwraig Anthropoleg ar ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llambed wedi’i derbyn i’w chyhoeddi yn y cyfnodolyn rhyngwladol, Anthropology Now. 

Lucinda Walker

Mae’r fyfyrwraig Lucinda Walker yn hanu o Gaersallog ond bellach mae’n byw ar y campws yn Llambed. Cyflwynodd bapur i’r cyfnodolyn poblogaidd, a chael gwybod yn fuan y byddai’r erthygl yn cael ei chyhoeddi yn rhifyn mis Ebrill.

Mae’r erthygl yn archwilio effaith goleuni, ac yn trafod cysyniadau cymhleth a manwl sy’n mynd i’r afael â themâu materoldeb ac anfateroldeb.  Profiad gwaith maes Lucinda yn Zimbabwe gyda’r elusen Love Zimbabwe oedd sail yr erthygl lle mae’n dadansoddi’i phrofiadau a sut roedd hyn wedi cyfrannu i’w hymchwil.

“Rydw i wedi bod i Zimbabwe gyda’r elusen Love Zimbabwe ddwywaith ers dechrau fy nghwrs yn Y Drindod Dewi Sant,” meddai Lucinda.  “Mae wedi bod yn brofiad gwych.   Rydw i wedi cymryd rhan mewn gwaith gwirfoddol, byw mewn pentrefi, ymweld ag ogofau Domboshawa ac adeiladu gerddi twll clo ar gyfer prosiectau dŵr.

“Ar ôl dychwelyd i’r Brifysgol, penderfynais i ganolbwyntio yn fy nhraethawd hir ar oleuni - masnacheiddio goleuni ac effaith hynny ar gymdeithas.  Yn y modwl Materoldeb mewn Anthropoleg, creais i gerfluniau o sbwriel wedi’u hysbrydoli gan yr ogofau yn Domboshawa - gan edrych ar sut mae goleuni’n newid eu ffurf a sut mae goleuni yn gallu gwneud pethau materol yn anfaterol.   Es i ati wedyn i archwilio’r thema hon ymhellach yn y papur a gyflwynais i Anthropology Now.”

Mae golygyddion y cyfnodolyn wedi canmol y papur, ac meddai un ohonyn nhw, “Mae’n greadigol iawn... Dydw i byth wedi darllen gwaith anthropolegol ar oleuni a goleuo o’r blaen. Mae hwn yn drywydd gwreiddiol iawn i'w ddilyn!”

Mae Cyfarwyddwr Rhaglen Anthropoleg yn y Brifysgol, Luci Attala, yn ymfalchïo’n fawr yn llwyddiant Lucinda.

“Rydw i wrth fy modd â’r hyn mae Lucinda wedi’i gyflawni”, meddai Luci.

“Mae ei gwaith hi’n enghraifft o werth Anthropoleg yn y byd go iawn a sut gallwn ni ddefnyddio’r ddisgyblaeth i wneud y byd yn lle gwell.  Dylai gwaith Lucinda ysbrydoli pobl eraill i adfyfyrio ar eu cyfraniad i’r byd a gweithredu er mwyn gwneud gwahaniaeth.  

“O’i hymchwil a’i gwaith gyda’r elusen Love Zimbabwe, mae Lucinda bellach yn ystyried canlyniadau cymdeithasol masnacheiddio goleuni yng nghefn gwlad Zimbabwe. Dylai hi fod yn falch iawn ohoni ei hun! Rydw i’n gwybod fy mod i'n falch ohoni hi!”

Bellach mae Lucinda yn edrych ymlaen at weld ei gwaith yn cael ei gyhoeddi ac mae’n gweithio ar ragor o bapurau mae hi’n awyddus i’w cyflwyno i gyhoeddiadau academaidd eraill.

“Mae hyn yn gyffrous iawn,” meddai Lucinda.  “Doeddwn i byth yn meddwl y byddwn i’n cyhoeddi papur fel myfyrwraig israddedig.   Rydw i eisiau parhau i ysgrifennu nawr.   Mae’r profiad hwn - ynghyd â chefnogaeth wych fy narlithwyr - wedi rhoi'r hyder i mi fynd ymlaen.”

Bydd Lucinda yn graddio o’r Drindod Dewi Sant yr haf hwn ac mae hi wedi rhoi'i bryd yn gadarn ar weithio ym maes Datblygu Rhyngwladol.    Yn y cyfamser, mae Lucinda yn parhau i weithio gyda Love Zimambwe, gan ymgymryd â rôl ymddiriedolwr gyda’r elusen. 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476