Datganiadau I'r Wasg 2017

Gradd o ragoriaeth i Federica

04.07.2017

Teithiodd athrawes, cyfeithydd a dehonglydd llawrydd yr holl ffordd o’r Eidal er mwyn mynychu ei seremoni graddio ar gampws Caerfyrddin Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant heddiw.  Enillodd Federica Sarti, o Bologna yng Ngogledd yr Eidal, ragoriaeth yn ei gradd MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd.

MA Bilingualism and Multilingualism

Yn ystod ei hymweliad cyntaf â Chymru a’r campws, mynegodd ei boddhad â’r cwrs a’r gefnogaeth a gafodd gan gyfarwyddwr y rhaglen, Dr Hywel Glyn Lewis.  Dywedodd “Fe welais y cwrs arlein a meddwl ei fod yn ddelfrydol.  Mae wedi dyfnhau fy nealltwriaeth o’r ffordd mae ieithoedd yn cael eu caffael a hefyd o fuddion gwybyddol dwyieithrwydd”.

Astudiodd Federica’r cwrs trwy ddulliau astudiaeth o bell gan dderbyn y deunyddiau dysgu arlein ynghyd â thrwy drafodaethau rheolaidd gyda Dr Lewis ar Skype. 

Mae Federica, a fynychodd y seremoni gyda’i mam Miranda Cotti, yn un o’r nifer o fyfyrwyr ar draws y byd sy’n astudio’r rhaglen drwy ddysgu o bell.  Mae’r profiad hefyd wedi’i hysbrydoli i barhau â’i hastudiaethau er mwyn cyflawni doethuriaeth yn y pwnc dan oruchwyliaeth Dr Lewis.

Cymhwyster ôl-radd unigryw yw’r MA Dwyieithrwydd ac Amlieithrwydd, sef yr un cyntaf o’i fath yn Ewrop. Mae’n rhan o genhadaeth y Brifysgol i gyfrannu at y bwrlwm cyffrous o weithgareddau ym maes cynllunio iaith a datblygiad dwyieithrwydd / amlieithrwydd yng Nghymru ac yn rhyngwladol.  Manteisia’r radd ar y profiad ieithyddol cyfoethog a gynigir gan y cyd-destun dwyieithog yng Nghymru yn ogystal ag arbenigedd cydnabyddedig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn y maes fel rhan o rwydwaith ymestynnol o sefydliadau ar draws Ewrop lle mae astudio dwyieithrwydd, amlieithrwydd a chynllunio iaith yn nodwedd feunyddiol.

Dywedodd Dr Hywel Glyn Lewis: “Mae’r cwrs yn unigryw ac mae’n denu myfyrwyr lleol ynghyd â nifer cynyddol o fyfyrwyr rhyngwladol gan mai hwn yw’r unig gwrs o’i fath yn y byd mewn gwirionedd.  Rydyn ni’n gweld cynnydd yn nifer ein myfyrwyr rhyngwadol sy’n ymestyn o Frasil i Rwsia oherwydd mae’n amlwg bod cynllunio iaith ac adfywio ieithoedd lleiafrifol yn benodol yn rhywbeth sy’n wynebu’r byd gyda chynnydd Saesneg fel iaith fwyafrifol.  Mae pobl ar draws y byd yn sylweddoli bod rhaid iddyn nhw ymgyrchu er mwyn sicrhau bod eu hieithoedd yn parhau.  Felly, yn sgil hynny, mae galw am yr arbenigedd a’r hyfforddiant yn y ffordd maen nhw’n gallu ymwneud ag adfywiad iaith a’r maes hwn yn gyffredinol, ac mae’r radd hon yn cynnig yr arbenigedd hwnnw iddyn nhw”.

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Eleri Beynon, Pennaeth Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

ar 01267 676790 / e.beynon@uwtsd.ac.uk