GWLAD yn ennill gwobr ‘Defnydd Gorau o Themâu Trawsbynciol’


15.12.2017

Mae Prosiect GWLAD (Tyfu Gweithluoedd drwy Ddysgu a Datblygu) Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi ennill gwobr ‘Defnydd Gorau o Themâu Trawsbynciol’ yn Nigwyddiad Cronfeydd yr UE: Buddsoddi yng Nghymru.

 GWLAD 1

Roedd y digwyddiad, a drefnwyd gan Swyddfa Cyllid Ewropeaidd Cymru (WEFO) a gynhaliwyd yn Stadiwm Liberty, Abertawe, yn dathlu pen blwydd Cronfa Gymdeithasol Ewrop yn 60 oed ac effaith cyllid yr UE yng Nghymru.         

Mae GWLAD yn brosiect arloesol sy’n helpu i ddatblygu sgiliau gweithwyr ledled De Orllewin Cymru drwy gyfrwng Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol. Fe’i cefnogir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru, yn ogystal â thrwy gyfraniad gan y sector preifat a chyllid rhannol drwy gyfrwng y Brifysgol. Mae’r Prosiect yn darparu mynediad at ddatblygiad staff gyda chymhorthdal lefel uwch i fentrau yn Ne Orllewin Cymru, gan arwain at gymwysterau prifysgol. 

Roedd y wobr yn cydnabod gwaith tîm GWLAD o ran ymgorffori themâu trawsbynciol Cyfleoedd Cyfartal a Rhoi Lle Blaenllaw i Rywedd, Datblygu Cynaliadwy, yr Iaith Gymraeg, a Threchu Tlodi a Chynhwysiant Cymdeithasol yn rhan o ffabrig y Prosiect. 

GWLAD 2

Dywedodd Heather Fish, Darlithydd Themâu Trawsbynciol ar gyfer GWLAD: 

"Rydyn ni wrth ein bodd o dderbyn y wobr anrhydeddus yma gan WEFO. Mae’r tîm wedi gweithio’n galed i arloesi, gweithredu a sbarduno ethos themâu trawsbynciol yn holl weithgareddau ein Prosiect ni. Aethon ni ati i ddewis Hyrwyddwyr ym meysydd Cynaliadwyedd, yr Iaith Gymraeg, Rhoi Lle Blaenllaw i Rywedd, a Threchu Tlodi a Chynhwysiant Cymdeithasol, ac mae’r unigolion yma i gyd wedi cael effaith sylweddol yn eu meysydd unigol, sy’n bwysig iawn iddyn nhw."               

Mae’r tîm yn dod at ei gilydd y tu allan i’r gwaith i gael effaith yn y cyswllt hwn. Un esiampl ddiweddar yw ailhawlio pwll ar y campws, wedi’i drefnu gan Stephanie Meyer yr Hyrwyddwr Datbygu Cynaliadwy mewn cydweithrediad ag Adran Stadau PCDDS. Y canlyniad yw lleoliad braf a hamddenol i’w fwynhau gan fyfyrwyr, staff, ymwelwyr a bywyd gwyllt amrywiol.

Cafodd yr Eco-God, a ddatblygwyd ar gyfer y cais, ei ddiweddaru a’i wella gan Stephanie, a ddyfeisiodd amserlen blwyddyn o hyd o heriau cynaliadwyedd misol er mwyn ymgorffori’r egwyddorion yng ngweithgareddau o ddydd i ddydd y tîm. Ar sail hyn, arweiniodd Stephanie ddatblygiad adnodd Eco-god ar-lein, sydd ar gael i’n myfyrwyr ni i gyd, a gallant greu Eco-god yn benodol ar gyfer eu gweithleoedd. Mae hyn yn annog meddwl yn y tymor hwy, a meithrin sgiliau a chymwyseddau a fydd yn gwella perfformiad cynaliadwyedd busnes yn y tymor byr a’r tymor hwy. Mae’n annog integreiddio yn y gweithle, a chydbwysedd o gynaliadwyedd economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol sy’n gweithio ar lefel ymarferol.    

Dywedodd Martin Locock, y Prif Swyddog Prosiect ar gyfer GWLAD:

"Fe wnaethon ni’n siŵr bod y Themâu Trawsbynciol yn cael eu cynnwys yn y prosiect o’r cam ymgeisio ymlaen, ac mae tîm y prosiect wedi eu mabwysiadu nhw’n frwd. Ar hyn o bryd rydyn ni’n datblygu astudiaethau achos sy’n dangos sut mae unigolion wedi elwa o’u cyfranogiad yn y prosiect a’r effaith mae wedi’i chael ar eu gweithleoedd nhw."   

Os hoffech chi gael gwybod sut gall GWLAD wneud gwahaniaeth i’ch busnes chi, cysylltwch ag aelod o’n tîm cyfeillgar ni ar 01267 225169, anfonwch e-bost i gwlad@uwtsd.ac.uk, neu edrychwch ar ein gwefan neu ein tudalen ni ar Facebook. Fel dewis arall, beth am alw draw yn un o’n ‘sesiynau blasu’ anffurfiol, am ddim ble cewch gyfle i gyfarfod y tîm, sgwrsio gyda’n tiwtoriaid gwybodus a chael blas ar sut gall ein cyrsiau ni ddatblygu eich sgiliau a pherfformiad eich sefydliad.

Ar Twitter? Dilynwch GWLAD am yr holl newyddion diweddaraf. 

Mae GWLAD yn cael ei arwain gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda chefnogaeth Cronfa Gymdeithasol Ewrop drwy gyfrwng Llywodraeth Cymru.

GWLAD Award 3

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk neu Maddie Hinkin, Uwch Swyddog Recriwtio – Prosiect GWLAD ar 01267 225183 / maddie.hinkin@uwtsd.ac.uk