Gwobr Addysg Prydain i un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant


31.01.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn falch dros ben o estyn ei llongyfarchiadau at Morwenna Stewart sydd wedi cipio un o Wobrau Addysg Prydain mewn seremoni bwysig yn Llundain. Cyrhaeddodd Morwenna, a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant gydag anrhydedd dosbarth 1af mewn Dylunio Graffig yn 2015, y brig yn ei chategori hi. Derbyniodd ei gwobr mewn cinio gwisg ffurfiol yn Ystafelloedd Grand Connaught yn Llundain.

morwenna and award

Mae Gwobrau Addysg Prydain yn dathlu cyflawniad myfyrwyr unigol ac yn dathlu ysgolheigion sy’n cynrychioli‘r gorau y gellid ei gyflawni trwy waith caled ac ymroddiad. Bu Morwenna, a ddaeth i’r brifysgol yn fyfyrwraig aeddfed, yn gweithredu’n fentor i’w chyd-fyfyrwyr gydol ei chwrs. Cyfunodd ei hastudiaethau ag interniaeth ran-amser yn Undeb Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant Abertawe ac mae hefyd yn wirfoddolwraig weithgar yn yr orsaf bad achub RNLI leol yn y Mwmbwls. Wrth geisio ymdopi â’r holl gyfrifoldebau hyn, llwyddodd Morwenna i sicrhau un o’r marciau uchaf a enillwyd erioed am ei gwaith portffolio a chafodd radd Dosbarth Cyntaf ym mis Mehefin 2016. Ers hynny mae wedi cychwyn ei busnes ei hun, Wenna Designs, y mae hi’n ei redeg o’i chartref ym Mhenrhyn Gŵyr. Cafodd Wobr Addysg Prydain yn y categori gradd i nodi ei champ.

Ar ôl y wobr, meddai Mowenna: “Am noson anhygoel, rydw i wedi cyfarfod â rhai pobl dalentog ac ysbrydoledig dros ben yng Ngwobrau Addysg Prydain gan ddathlu llwyddiannau ym maes addysg.  Rwy’n ei chyfri hi’n fraint ac yn destun balchder fy mod i wedi ennill categori gradd Cymru, am fy ngradd Dylunio Graffig yng Ngholeg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant! Rwy’n methu â chredu’r peth!  Llawer o ddiolch i bawb am eu cymorth a’u dymuniadau gorau...... yn enwedig, i’m darlithydd, Donna!”

Cyfarwyddwraig y cwrs BA Dylunio Graffig, Donna Williams, a enwebodd Morwenna ar gyfer y wobr. Meddai:  “Mae’r holl fyfyrwyr, ei chyd-raddedigion a’r myfyrwyr yn falch dros ben bod Morwenna wedi ennill un o Wobrau Addysg Prydain. Mae Morwenna'n artist ddiymhongar a dawnus dros ben. Bydd yr holl sylw hwn braidd yn chwith iddi, ond weithiau mae’n dda cofio bod pethau da’n digwydd i bobl dda.  Da iawn ti, Morwenna”. 

Cynigia Coleg Celf Abertawe Y Drindod Dewi Sant chwe chwrs ym maes Cyfathrebu Gweledol gan gynnwys Dylunio Graffig, Darlunio, Hysbysebu a Dylunio Brand, yn ogystal â hyfforddiant ôl-raddedig a doethurol.  Er bod pob cwrs yn canolbwyntio ar feysydd astudio a ddiffiniwyd yn glir fel y'u nodir uchod, mae pob cwrs yn annog dulliau traddodiadol, newydd ac arloesol o herio’r maes pynciol ehangach ar gyfer cyfathrebu gweledol.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk