Llywydd grŵp Undeb y Myfyrwyr yn cyflwyno anerchiad emosiynol i Raddedigion


11.07.2017

Anerchiad emosiynol, a gyflwynwyd yn wych i’n graddedigion yng Nghaerfyrddin gan lywydd grŵp Undeb y Myfyrwyr sydd newydd ei ethol, Rob Simkins. 

“Mae’n bleser mawr llongyfarch pob un ohonoch chi - nid yn unig am gwblhau’ch gradd a graddio, ond hefyd am y cyfraniad rydych chi i gyd wedi’i wneud i’n Prifysgol ni.

Eleni, drwy Undeb y Myfyrwyr, rydych chi wedi rhedeg mwy o weithgarwch dan arweiniad myfyrwyr nag erioed o’r blaen. Mae ein clybiau, cymdeithasau ac ymgyrchoedd wedi mynd o nerth i nerth ac mae hynny oherwydd eich brwdfrydedd, eich egni a’ch ymroddiad chi.  A chithau’n graddio, mae pethau'n mynd i fod yn wahanol iawn bellach...

Efallai na fyddwch chi allan yn y Spread, Savannah’s neu Stryd y Gwynt gymaint.  Efallai na fydd dihuno fore Iau yr un mor boenus, a bydd y bariau yn y dref yn gweld eich eisiau chi i gyd yn fawr iawn!

Er i lawer ohonoch chi  y bydd hyn yn ddiwedd ar eich cyfnod chi yng Nghaerfyrddin ac ar fod yn fyfyriwr, mae 'na neges yr hoffwn i i chi ei chymryd gyda chi yn dilyn eich amser chi yma.  Eleni mae myfyrwyr yng Nghaerfyrddin wedi gweithio gyda’r Brifysgol i wella bywydau myfyrwyr a’r gymuned leol.  Fe godoch chi lais am y pethau oedd o bwys i chi, ac roeddech chi eisiau eu newid.

Fe godoch chi lais am y cyfleusterau ar ein campws, am chwaraeon a chost cyrsiau, ac mae’r Brifysgol wedi gwrando ac wedi gwneud newidiadau.  Eleni enillodd Undeb y Myfyrwyr y Wobr Addysg drwy UMC Cymru ac roedd hynny oherwydd yr adborth a roddoch chi fel myfyrwyr i ni.  Fe godoch chi lais a digwyddodd y newidiadau hynny.  Oherwydd eich llais a’ch ymroddiad chi roedd y newidiadau hynny’n bosibl.  Ein gwaith ni yn Undeb y Myfyrwyr yw sefyll i fyny dros eich hawliau chi fel myfyrwyr.  Dydyn ni ddim yn brwydro drosoch chi, rydym ni’n brwydro gyda chi.

Ond nawr, wrth i chi adael y Brifysgol yn raddedigion llwyddiannus, gofynnaf i chi barhau i sefyll i fyny dros eich hawliau a’r pethau sydd o bwys mawr i chi.  Mae hi mor bwysig eich bod chi’n parhau â’r gwersi ynghylch cyfranogi rydych chi wedi’u dysgu yma.  Cymerwch ran, trowch i fyny, pleidleisiwch, byddwch yn weithgar yn eich cymuned, trafodwch a lluniwch y byd o’ch cwmpas chi.  Dydy hi byth wedi bod yn fwy pwysig i bawb chwarae rôl wrth lunio cymdeithas, ewch allan yno, gosodwch esiampl a dangos i bobl ein bod ni’n genhedlaeth sy’n poeni ac ein bod ni’n barod i arwain.

Fel undeb myfyrwyr rydym ni’n ymfalchïo ein bod ni wedi’ch cynrychioli chi, rwy’n ymfalchïo fy mod i wedi’ch adnabod chi ac rwy’n ymfalchïo yn yr hyn rydych chi wedi’i gyflawni.  Pob lwc i’r dyfodol, cofiwch eich amser chi yma ag atgofion melys ac, ym mis Medi, meddyliwch amdanom ni yma’n paratoi i oroesi penwythnos y Glas unwaith eto.

Rydw i wrth fy modd i fod y Llywydd Grŵp newydd, ac yn llawn cyffro ein bod ni wedi pleidleisio am dîm newydd o swyddogion i fynd â ni ymlaen.  Y byd yw’ch llwyfan chi bellach, ceisiwch beidio â thorri coes!

Llongyfarchiadau a phob lwc!”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk