Mae Caryl wedi graddio ar yr un pryd â rheoli meithrinfa sydd wedi ennill gwobr.


26.07.2017

Mae Caryl Ann Thomas o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi graddio gyda gradd MA Plentyndod Cynnar, a gyflawnodd ar yr un pryd â rheoli meithrinfa yn Sir Gâr sydd wedi ennill gwobr.

MA Early Years

Mae Caryl, sy’n dod o Lanfynydd, bellach yn rhedeg Meithrinfa Twts Tywi Nursery, sef meithrinfa Gymraeg yn Llandeilo a gafodd ei chynnwys yn ddiweddar mewn rhestr o’r ddeg meithrinfa ddydd orau yng Nghymru allan o 360 o feithrinfeydd. Yn y lle cyntaf, roedd hi eisiau bod yn athrawes ysgol gynradd nes iddi ddarganfod y cwrs Blynyddoedd Cynnar yn y Drindod Dewi Sant. Llwyddodd i ennill gradd BA Addysg Blynyddoedd Cynnar tra oedd yn gweithio yn y Gamfa Wen, sef meithrinfa ar gampws Caerfyrddin y Drindod Dewi Sant, lle daeth hi’n rheolwr yn y pendraw.

Meddai Caryl: “Roedd cwblhau’r radd israddedig wedi rhoi’r hyder i mi ddatblygu fy sgiliau yn y maes, rhoddodd yr awydd i mi agor fy meithrinfa fy hun. Ond roedd rhaid i mi ddatblygu fy hunan yn broffesiynol yn barhaus, felly penderfynais i barhau ar y cwrs Meistr. Ymhlith pethau eraill, mae’r cwrs Meistr wedi rhoi’r gallu i mi helpu’r staff rwy’n eu rheoli i ddatblygu eu hunain yn broffesiynol.”

Agorodd Caryl Feithrinfa Twts Tywi Nursery ym mis Tachwedd 2014 tra oedd hi ar ganol cwblhau ei gradd MA Plentyndod Cynnar, a lle mae 13 o staff yn gweithio iddi hi. Graddiodd gyda theilyngdod yr haf yma a derbyniodd ei gradd yn seremoni raddio’r Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Meddai Caryl: “Roedd y darlithwyr yn wych, yn enwedig oherwydd roeddwn i’n rheoli fy musnes fy hun tra oeddwn yn gwneud y cwrs Meistr. Os ydych chi’n angerddol am ofalu am blant yn y blynyddoedd cynnar, mae’r cwrs yma’n agor llawer o ddrysau newydd o fewn y Blynyddoedd Cynnar i chi allu datblygu.”

Pennaeth yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yw Anne-Marie Gealy. Meddai: “Roedd hi’n gymaint o bleser gweld Caryl yn graddio o’r MA Plentyndod Cynnar heddiw. Mae Caryl yn gyn-fyfyriwr i ni, am ei bod hi eisoes wedi astudio’r cwrs BA (Anrhydedd) gyda ni yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar. Mae Caryl wedi defnyddio’r wybodaeth a’r ddealltwriaeth o’i gradd gyntaf i’w helpu i sefydlu ei meithrinfa ei hun, ‘Twts Tywi.’ Ers iddi ddechrau ar y cwrs MA Plentyndod Cynnar, mae meithrinfa Caryl wedi datblygu, gan fynd o nerth i nerth, ac yn ddiweddar mae wedi ennill gwobr fawreddog. Yn ystod ei hastudiaethau, mae Caryl wedi dechrau ei theulu ei hun hefyd. Mae’r Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn ei llongyfarch ar ei chyflawniad ac mae hyn yn wobr deg am ei gwaith caled dros y blynyddoedd diwethaf. Mae’r staff yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn dymuno pob lwc i’r dyfodol iddi hi a’r feithrinfa.”

Mae myfyrwyr yn yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn archwilio’r cysylltiadau rhwng theori ac arfer ac mae’r staff yn pwysleisio datblygiad a lles y plant. Mae ethos yr Ysgol yn adlewyrchu gwerthoedd Confensiwn y Cenhedloedd Unedig ar Hawliau'r Plentyn gyda phwyslais cryf ar hawliau plant bach, pwysigrwydd gwrando a pharchu syniadau a phenderfyniadau'r plant a hawl plant bach i gael cyfle i chwarae. Lleolir yr Ysgol ar Gampws Caerfyrddin ac mae’n darparu cymuned ddysgu groesawgar a chyfeillgar. Mae’r staff yn darparu amgylchedd cefnogol a deniadol lle mae myfyrwyr yn cael eu hannog i ddatblygu sgiliau newydd a chymryd rhan mewn  profiadau newydd. Mae cyfle hefyd i fyfyrwyr ddilyn cyrsiau ychwanegol â thystysgrif, er enghraifft Gwobr John Muir. Mae myfyrwyr yr Ysgol Blynyddoedd Cynnar yn cynnwys myfyrwyr dydd traddodiadol sy’n dilyn y rhaglen BA Blynyddoedd Cynnar yn bennaf. Hefyd, mae myfyrwyr y Llwybr Dysgu Hyblyg sy’n mynychu darlithoedd gyda’r nos ac ar y penwythnos, a’r bwriad yma yw cyfuno ymrwymiadau gwaith a gwirfoddoli’r myfyrwyr ag astudio gyda’r nos ac ar y penwythnos.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk