Mae gwaith wedi dechrau ar sylfeini’r Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru ym mhrosiect SA1 Glannau Abertawe


11.09.2017

Bellach mae gwaith wedi dechrau ar sylfeini’r Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru £6.5m ym mhrosiect SA1 Glannau Abertawe gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

Cyllidir y ganolfan i Gymru gyfan gan Fwrdd Hyfforddi’r Diwydiant Adeiladu (CITB) ac mae’n rhan o ddatblygiad £300m y Brifysgol. Bydd yn denu myfyrwyr o ysgolion a cholegau lleol i gael profiad uniongyrchol o’r diwydiant adeiladu.

Bydd y Brif Ganolfan a’r Lloerennau (Coleg y Cymoedd, Coleg Cambria, Coleg Ceredigion, Coleg Sir Gâr a’r Sefydliad Ymchwil Adeiladu) yn cyflwyno hyfforddiant pwrpasol/arbenigol ar draws ystod o grefftau adeiladu.  

Mae’r gwaith ar Ganolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn cychwyn ar adeg pryd mae’r gwaith adeiladu ar gam un SA1 Glannau Abertawe ar ei ganol. Mae cam un yn cynnwys yr adeilad academaidd a’r llyfrgell, ac mae wedi gwneud cynnydd arbennig dros y 12 mis diwethaf.

Penodwyd Kier Construction i oruchwylio cam un y datblygiad ac maent wedi cyflogi ystod o isgontractwyr lleol i weithio ar y datblygiad ar y glannau, yn cynnwys AB Glass o Abertawe sy’n darparu’r ffenestri a’r gwaith gwydro.

Cafodd y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe, daith o gwmpas safle'r datblygiad ynghyd â chynrychiolwyr y Drindod Dewi Sant yn cynnwys Dr Jane Davidson, Pro Is-Ganghellor ar gyfer Cynaliadwyedd ac Ymgysylltu Allanol.

Meddai’r Cynghorydd Stewart: “Mae nifer o brosiectau adfywio ar y gorwel yn Abertawe, yn cynnwys ein cynlluniau ailddatblygu cyffrous i ganol y ddinas, ond mae nifer o gynlluniau eisoes ar y gweill, felly mae pethau’n digwydd yn barod er lles Abertawe fel dinas.

“Bydd datblygiad SA1 Glannau Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ychwanegu bywiogrwydd pellach i SA1, yn helpu i ddenu hyd yn oed fwy o fuddsoddi ac yn hyrwyddo statws Abertawe fel dinas dysg arloesol, felly mae’r cyngor yn cefnogi’n frwd yr holl gynnydd aruthrol sy’n digwydd ar y safle.

“Mae’r prosiectau ar y gorwel megis yr arena dan do ddigidol, siopau a thai bwyta newydd ar safle datblygu Abertawe Ganolog, ein cynlluniau ar gyfer safle’r Ganolfan Ddinesig, trawsnewid Ffordd y Brenin yn ardal cyflogaeth a’r potensial am forlyn llanw cyntaf y byd ym Mae Abertawe yn golygu bod miloedd o swyddi adeiladu ar y ffordd i Abertawe. Felly bydd Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn paratoi gweithlu’r dyfodol i chwarae rhan mewn cynlluniau o’r fath yn y blynyddoedd i ddod.  

“Mae hyn yn adeiladu ar yr holl waith mae’r cyngor yn ei wneud i gyflogi prentisiaid mewn adrannau’n cynnwys ein tîm gwasanaethau adeiladu ac eiddo corfforaethol, gyda llawer o bobl crefftau ifanc dan hyfforddiant, bellach yn gweithio ar brosiectau yn cynnwys adeiladu’r tai cyngor newydd cyntaf mewn cenhedlaeth”.

Meddai Gerald Naylor, Cyfarwyddwr Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru: “Mae hwn yn gam newydd cyffrous ar gyfer Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru, gan ein bod eisoes wedi dechrau’n llwyddiannus ar y cam darparu cyrsiau ar draws Cymru.  Pan gaiff ei hagor ym mis Medi 2018, bydd y ‘Brif Ganolfan’ nid yn unig yn ganolfan weinyddol ond hefyd yn rhan allweddol o’r ddarpariaeth yn cynnwys hyfforddiant pwrpasol, gweithgareddau i hyrwyddo’r diwydiant ac arddangos a phrofi cynnyrch.”

Bydd datblygiad newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe yn manteisio ar olygfeydd ysblennydd dros y Mwmbwls, Bae Abertawe a chanol y ddinas.  Mae datblygiadau eraill a gynlluniwyd ar gyfer y safle’n cynnwys menter gyffrous pentref blychau a fydd yn trosi cynwysyddion llongau er mwyn darparu mannau hyblyg, fforddiadwy ar gyfer cwmnïau newydd.  Caiff ei gyfoethogi drwy’r Fargen Ddinesig a bydd yn cyfrannu ymhellach i’r cynlluniau arloesol eraill sydd wedi’u cynllunio ar draws Abertawe.

Mae dyddiad terfyn ar 8 Medi, sy’n agosáu’n gyflym, i fusnesau gyflwyno ceisiadau i ddod yn bartner â’r Brifysgol ar gyfer menter ar y cyd ar y safle datblygu 23 erw.  Neilltuwyd wyth erw o’r safle ar gyfer creu'r datblygiad academaidd newydd, gyda’r 15 erw sy’n weddill wedi'u neilltuo at ddibenion preswyl a masnachol, gyda’r posibilrwydd o ymgorffori eiddo masnachol y Brifysgol â thenantiaid o fewn ardal y Glannau.  Bydd cam nesaf datblygu SA1 yn creu buddion sylweddol pellach i'r economi leol, yn cynnwys cyfleoedd i fusnesau a chyflenwyr lleol.  Bydd hyn yn adeiladu ar y llwyddiant a gyflawnwyd eisoes gyda cham 1, â gwerth £18m o gontractau wedi’u sicrhau gan fusnesau wedi’u lleoli yng Nghymru.  

Meddai Dr Davidson:  “Mae’r Drindod Dewi Sant yn trawsnewid ei harlwy addysgol i drawsnewid bywydau’r rheini rydym ni’n gweithio â nhw, boed y rheini’n fyfyrwyr, staff neu gyflogwyr.  Mae’r Brifysgol mewn sefyllfa unigryw i gyfrannu tuag at adfywio Abertawe ac rydym ni’n falch bod ein hymrwymiadau’n cael eu cyflawni ar amser ac o fewn y gyllideb.  Safwn yn barod i weithio gyda’r cyngor a phartneriaid eraill i drawsnewid Abertawe a’r rhanbarth ymhellach.  Mae cynifer o ddoniau ar gael yma, a thrwy weithio gyda’n gilydd gallwn wireddu ein huchelgeisiau ar y cyd ar gyfer y ddinas wych, fyrlymus hon”.  

Gall busnesau â diddordeb yn y Fenter ar y Cyd gofnodi eu diddordeb ar sell2wales dan yr hysbysiad Rhif Cyfeirnod JUN201454 https://www.sell2wales.gov.wales

Bydd cam cyntaf datblygiad SA1 Glannau Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn darparu cartref ar gyfer y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg a’r Gyfadran Addysg a Chymunedau yn ogystal â llyfrgell newydd a bydd yn agor ym mis Medi 2018.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk