Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang


10.11.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn edrych ymlaen at ddathlu Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang gyda chyfres o ddigwyddiadau a gweithgareddau a drefnwyd ar draws ei champysau o ddydd Llun 13 Tachwedd tan ddydd Gwener 17 Tachwedd 2017.

Mae’r Drindod Dewi Sant eisoes yn cael ei chydnabod yn eang yn un o sefydliadau mwyaf blaenllaw’r byd mewn addysg entrepreneuriaeth yn seiliedig ar greadigrwydd.   Mae’r Brifysgol wedi arwain ymdrechion rhyngwladol i ddod o hyd i ffyrdd newydd o gefnogi myfyrwyr a’u cymhwyso ar gyfer amgylchedd gwaith yr 21ain Ganrif, lle bydd hyblygrwydd a’r gallu i addasu yn sgiliau allweddol. 

Mae Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn dathlu’r arloeswyr a chrewyr swyddi sy’n lansio busnesau newydd sy’n dod â syniadau’n fyw, yn gyrru twf economaidd ac yn ehangu lles dynolryw.  Am wythnos ym mis Tachwedd bob blwyddyn, mae'r Wythnos yn ysbrydoli pobl ymhobman drwy weithgareddau lleol, cenedlaethol a rhyngwladol a luniwyd i’w helpu i archwilio’u potensial fel dechreuwyr busnesau ac arloeswyr.

Bydd y Brifysgol yn annog myfyrwyr o bob disgyblaeth i feddwl am entrepreneuriaeth a chymryd rhan mewn ystod o ddigwyddiadau ar draws pob un o’i champysau yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed.  

Meddai Kathryn Penaluna, Rheolwr Mentergarwch ac Athro Cysylltiol yn y Drindod Dewi Sant:   “Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth yn rhoi cyfle gwirioneddol inni ddathlu’r hyn yr ydym yn ei wneud yma fel rhan annatod o’n cenhadaeth. O ran bod yn fentrus, rydym yn Brifysgol aml-gyswllt ym mhob ystyr y gair; rydym yn cysylltu â’n dysgwyr, yn cysylltu â busnesau ac yn cysylltu â gwneuthurwyr polisi mewn ffordd gwirioneddol hollgynhwysol.”

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi arwain yn rhyngwladol yn achos arloesi, menter ac addysg entrepreneuriaeth ac mae wedi herio nifer o theorïau ynghylch addysg fusnes.   Mae hefyd wedi hysbysu’r gymuned entrepreneuraidd ryngwladol ynghylch dulliau o ddefnyddio a gwella  creadigrwydd yng nghyd-destun menter.  Yn sgil ei gwaith yn y maes hwn, mae’r Drindod Dewi Sant bellach yn un o’r sefydliadau addysg uwch gorau yn y wlad am greu busnesau cychwynnol llwyddiannus gan ei graddedigion.

Mae’r Drindod Dewi Sant hefyd yn gartref i’r Athrofa Ryngwladol er Datblygiad Entrepreneuraidd Creadigol (IICED) - athrofa sy’n adeiladu ar y perthnasau byd-eang a ddatblygwyd gan ei Chyfarwyddwr yr Athro Andy Penaluna a’r lefel uwch o arbenigedd sydd gan ei dîm yn sgil hynny.

Yn ogystal â chefnogi ei staff ei hun, myfyrwyr a busnesau newydd drwy wella’u sgiliau a'u galluoedd o ran arloesi ar gyfer busnes, mae’r Athrofa hefyd yn gweithio i wella’r ddealltwriaeth fyd-eang ynghylch beth mae bod yn addysgwr mentrus yn ei olygu.

Mae Pennaeth Entrepreneuriaeth y Cenhedloedd Unedig, Fiorina Mugione, hefyd yn cydnabod cyfraniad y Brifysgol ac yn ddiweddar dewisodd y Drindod Dewi Sant i gefnogi rhaglen Empretec y CU, rhaglen sy’n ysbrydoli entrepreneuriaid mewn gwledydd sy’n datblygu a gwledydd y mae eu heconomïau mewn cyfnod o drawsnewid.

Mae’r Drindod Dewi Sant yn ymfalchïo ei bod yn Brifysgol sy’n canolbwyntio ar fentergarwch ac mae’n bleser mawr ganddi gynnal digwyddiadau ar draws ei thri champws yn Abertawe, Caerfyrddin a Llambed yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang.  Bydd y sesiynau’n amrywio o weithdai gyda'r cerddor Steve Simmons sy’n Fodel Rôl i Syniadau Mawr Cymru, yn  trafod creu cyfleoedd a realaeth busnes gyda myfyrwyr Brandio a Hysbysebu ar Gampws Dinefwr, i gynhadledd Dylunio’ch Dyfodol gyda'r cyn-fyfyrwyr entrepreneuraidd Jon Dawkins, Dylunydd Graffig a Tom Hughes, Darluniwr, a fydd yn rhannu eu teithiau ysbrydolgar ym myd gwaith llawrydd mewn digwyddiadau Pizza with a Pro a dosbarthiadau meistr digidol.

I gael gwybod mwy am waith y Brifysgol ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/iiced

Nodyn i'r Golygydd

Mae gweithgareddau yn ystod yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn amrywio o gystadlaethau a digwyddiadau ar raddfa fawr i gyfarfodydd rhwydweithio agos atoch, gan gysylltu cyfranogwyr â chydweithwyr, mentoriaid a hyd yn oed buddsoddwyr posibl, gan eu cyflwyno i bosibiliadau newydd a chyfleoedd cyffrous.  Mae miliynau nad ydynt wedi ystyried lansio’u mentrau eu hun cyn hynny, yn amsugno cyngor ac ysbrydoliaeth gan bobl megis Richard Branson, Michael Dell a Muhammad Yunus.

Bydd miloedd o fusnesau hollol newydd yn codi drwy ddigwyddiadau dwys megis Penwythnos Cychwyn Busnes a chystadlaethau megis ‘Startup Open’. Bydd cannoedd o brifysgolion yn cryfhau cysylltiadau sy’n eu helpu i fasnacheiddio ymchwil o’u labordai.  Bydd ymchwilwyr a gwneuthurwyr polisi mewn trafodaethau o gwmpas y byd i archwilio'r polisïau sylfaenol sydd eu hangen i hyrwyddo twf entrepreneuraidd.  A bydd entrepreneuriaid cyfresol yn rhannu eu harbenigedd drwy weithgareddau megis EO24, a gynhelir gan Gymdeithas yr Entrepreneuriaid, a chyrsiau hyfforddi ymarferol megis FastTrac.

Yn y cyfamser, mae arweinwyr y byd a swyddogion a etholwyd yn lleol fel ei gilydd wedi croesawu’r ymgyrch wrth iddynt geisio sbarduno peiriant economaidd busnesau newydd sydd â’r potensial i dyfu yn eu gwledydd a’u cymunedau eu hun.  Yn ystod 2013 yn unig, cefnogodd 126 o benaethiaid gwladwriaethau a gweinidogion o 69 o wledydd yr Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang drwy siarad mewn gweithgareddau yn ystod yr Wythnos, gan ffilmio datganiadau o gefnogaeth neu gymeradwyo fel arall yr ymgyrchoedd cenedlaethol yn eu gwledydd eu hun.  Mae’r Wythnos Entrepreneuriaeth Fyd-eang yn fwy nag ymgyrch ymwybyddiaeth.  Mae’n llwyfan i gysylltu a chydweithio - gan dynnu i mewn yr holl chwaraewyr ar hyd y sbectrwm entrepreneuriaeth i gryfhau ecosystemau o gwmpas y byd.

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk