Mae Sony a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gweithio gyda’i gilydd i alluogi pobl i ddysgu’n weithredol trwy ymgysylltu’n ddyfnach a myfyrwyr


11.09.2017

Heddiw cyhoeddodd Sony ei fod yn cydweithio â Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ddod â’r genhedlaeth nesaf o dechnoleg addysg i fyfyrwyr ar draws campysau’r Brifysgol trwy ei ateb cydweithredol, Vision Exchange.

Trwy weithio mewn cydweithrediad agos, bydd Sony yn darparu platfform arloesol i’r Drindod Dewi Sant er mwyn ei galluogi i symud o ddarlithfeydd ac awditoria traddodiadol i leoedd dysgu blaengar addas ar gyfer arddulliau a ddylai wella ymgysylltu a chyrhaeddiad.     

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yw’r Brifysgol hynaf yng Nghymru sydd â Siartr Frenhinol gyda champysau ar draws de-orllewin Cymru, yn ogystal â Llundain. Mae’r Drindod Dewi Sant yn buddsoddi’n sylweddol yn ei seilwaith er mwyn gweddnewid profiad addysgol myfyrwyr ar draws ei champysau. 

Er mwyn gwireddu ei dyheadau, roedd angen i’r Drindod Dewi Sant ddod o hyd i bartner technoleg a allai gyflwyno arddulliau newydd o ran dysgu gweithredol. Yn ogystal, nododd y Brifysgol fod angen ateb a oedd yn syml ac yn sythweledol i’w ddefnyddio gan yr holl fyfyrwyr a’r darlithwyr – ni waeth beth oedd eu harbenigedd technegol.

Er 2015, mae Sony wedi gweithio’n agos gyda’r Drindod Dewi Sant i ddatblygu ei ateb sythweledol, Vision Exchange. Mae’r ateb yn caniatáu i ryw 60 o fyfyrwyr weithio’n gydweithredol mewn clystyrau bach sy’n cysylltu’n ddiwifr â’r platfform trwy eu gliniaduron (Windows/Mac), llechi neu  ddyfeisiau ffôn clyfar eu hunain. Gall yr athro ‘ddrychweddu' unrhyw ddyfeisiau a rhannu cynnwys â grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno gyda grwpiau eraill yn yr ystafell neu ar y brif sgrin gyflwyno trwy ystumiau llusgo a gollwng syml sy’n parhau o dan eu rheolaeth. Gall yr ateb hefyd gynnwys cyfranogwyr sy’n gweithio mewn mannau eraill i ymuno â’r drafodaeth a rhannu cynnwys yn ddi-dor ni waeth beth oedd y lleoliad daearyddol.                                     

Yn ystod mis Medi 2017, bydd y Gyfadran Addysg a Chymunedau a’r Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn dechrau treialu Sony Vision Exchange. Wedyn defnyddir y system yn raddol ar draws campysau’r Drindod Dewi Sant gan alluogi darlithwyr i roi’r dechnoleg wrth galon eu rhaglenni addysgu a chynnig dysgu gweithredol i bob myfyriwr. Mae hyn yn cynnwys y cyfleusterau newydd  yn SA1 Glannau Abertawe, a fydd yn agor ym mis Medi 2018.

Wrth wneud sylwadau ar y bartneriaeth hon, meddai Pennaeth Gweithredol Dysgu a Gyfoethogwyd  drwy Dechnoleg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Lyndon Shirley: “Mae’n bwysig i bawb yn Y Drindod Dewi Sant ein bod ni’n creu amgylchedd sy’n hwyluso dull cydweithredol o ddysgu’n weithredol. Ar ôl gwerthuso’r farchnad a methu â dod o hyd i un system a oedd yn diwallu ein hanghenion mewn modd effeithiol a hawdd ei ddefnyddio, roedd hi’n braf meithrin perthynas â Sony, perthynas a’u galluogodd nhw i ddarparu’r platfform dysgu gweithredol a elwir bellach yn  Vision Exchange ac sy’n seiliedig ar ein gofynion a’n hadborth.”

Meddai Is-Ganghellor Y Drindod Dewi Sant, yr Athro Medwin Hughes, DL: “Rwy’n falch bod y Brifysgol wedi creu partneriaeth â Sony i nodi atebion arloesol sy’n seiliedig ar dechnoleg i’n helpu ni i wireddu ein dyheadau dysgu ac addysgu ar draws ein campysau ac a fydd yn golygu bod myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn arloesi dulliau newydd o ddysgu y gellir eu trosglwyddo i’w gyrfaoedd proffesiynol”.

Meddai’r Rheolwr Cynhyrchion Atebion Addysg yn Sony Professional, Garry Cox: “Mae wedi bod yn fraint gweithio gyda’r Brifysgol i greu ateb cydweithredol sy’n diwallu eu hanghenion wrth iddyn nhw ystyried newid eu dull o addysgu’r genhedlaeth nesaf. Mae Vision Exchange a ddatblygwyd gennym wedi esblygu trwy ein cydweithrediad â’r Drindod Dewi Sant, gan ein helpu ni i greu ateb hyblyg y gellir ei raddio, ac sydd wedi ei deilwra’n benodol ar gyfer anghenion Addysg Uwch. A’r tymor ar fin dechrau, mae’n gyffrous meddwl y bydd yr arddull pedagogaidd newydd hwn yn helpu  myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant a’r tu hwnt.”

Nodyn i'r Golygydd

Diben Sony Professional Solutions yw rhyddhau grym anhygoel delweddau. Mae helpu cwsmeriaid i adrodd straeon, symbylu newid, cysylltu’n emosiynol, ysgogi dysg a gweithredu potensial wrth ganol ein gweledigaeth. Gyda chyfuniad enillgar o dechnoleg a chreadigrwydd, mae Sony yn gweithio mewn partneriaeth â busnesau ar draws amrywiaeth eang o sectorau gan gynnwys y Cyfryngau a Darlledu, Theatr, Gofal Iechyd, Chwaraeon a marchnadoedd Corfforaethol ac Addysg  i ddarparu atebion arloesol a thrawsnewidiol i gwsmeriaid. Gyda phrofiad o weithredu  ers dros 30 mlynedd a rhwydwaith o bartneriaid technoleg sy’n bodoli ers tro y gellir ymddiried ynddynt, cynigia portffolio eang Sony werth go iawn am arian i fusnesau gan roi gwybodaeth, addysgu, difyrru ac ysbrydoli eu cwsmeriaid.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://www.sony.co.uk/pro/page/solutions-active-learning

Dilynwch ni ar Twitter:

@SonyProEurope /http://twitter.com/SonyProEurope 

@SonyDisplays / https://twitter.com/SonyDisplays

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk