Menter Hyfforddiant Personol o fydd i’r staff a’r myfyrwyr.


11.09.2017

Mae un o fentrau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o fudd i’r staff a’r myfyrwyr, gan ddangos manteision dulliau addysgu creadigol.

Mae gofyn i fyfyrwyr ar bortffolio graddau BSc Chwaraeon ac Ymarfer Corff astudio modwl ‘Hyfforddiant Personol’ sy’n cynnwys datblygu’r wybodaeth a’r sgiliau sydd eu hangen i ragnodi ymarfer corff i eraill.Wrth esbonio’r fenter, meddai’r Cyfarwyddwr Rhaglen a’r arweinydd modwl, Geraint Forster:

“Gan fod myfyrwyr yn buddsoddi mwy a mwy o amser ac arian yn eu haddysg erbyn hyn, mae’n bwysig ein bod ni’n sicrhau eu bod nhw’n datblygu sgiliau proffesiynol a galwedigaethol ar y cyd â datblygu gwybodaeth academaidd. Un peth yw deall y ddamcaniaeth sydd wrth wraidd pwnc, ond peth arall yn llwyr yw datblygu’r sgil a’r hyder sydd eu hangen i ddefnyddio’r wybodaeth honno’n ymarferol. Rydyn ni bob amser yn ystyried ffyrdd o ddarparu cyfleoedd oddi mewn i’r cyrsiau graddau i ddatblygu’r sgiliau hyn. Ar yr un pryd, a ninnau’n wyddonwyr ymarfer corff, rydyn ni’n ymwybodol iawn o’r problemau sy’n gysylltiedig â diffyg gweithgarwch corfforol rheolaidd, i unigolion a sefydliadau. Felly dyma ni’n penderfynu lansio’r fenter hon i geisio lladd dau aderyn trwy gynnig profiadau gwerthfawr i fyfyrwyr, yn ogystal â gwella iechyd a lles staff y Brifysgol.

“Yn rhan o’i asesiad ar gyfer y modwl hwn, caiff pob myfyriwr ei neilltuo i aelod o staff y Brifysgol sydd wedi gwirfoddoli bod yn gleient hyfforddi personol iddynt. Rhaid i’r myfyrwyr drefnu i gyfarfod â’r cleient ar gyfer ymgynghoriad, eu cyfweld i ddarganfod eu hanghenion, cyflawni sgrinio iechyd sylfaenol, ac wedyn llunio rhaglen ymarfer corff yn benodol ar gyfer y cleient hwnnw.  Unwaith y bydd y rhaglen hon wedi ei chymeradwyo gan y tiwtor modwl trwy gyfrwng arholiad llafar (cyfweliad academaidd ffurfiol), bydd y myfyriwr yn cyfarfod â’r cleient yn rheolaidd dros gyfnod o 8 wythnos er mwyn darparu’r rhaglen hyfforddi. Caiff sesiynau eu cynnal yng nghampfa’r Brifysgol, o dan oruchwyliaeth staff cymwys.”

Yn gynharach eleni, manteisiodd dros ddeg ar hugain o staff y Brifysgol ar y cyfle i gael Hyfforddwr Personol rhad ac am ddim. Roedd adborth gan aelodau’r staff yn gadarnhaol dros ben, gan awgrymu eu bod bellach yn fwy gweithgar o lawer oherwydd y wybodaeth y maen nhw wedi ei chael gan eu Hyfforddwr Personol.  Bu’r adborth gan y myfyrwyr yr un mor gadarnhaol, ac yn amlwg i bawb.

Meddai Geraint: "Mae’r gwahaniaeth o ran yr hyder a’r gallu sydd i'w gweld yn y  myfyrwyr yn ystod eu hasesiad diwedd modwl o’u cymharu â dechrau’r modwl yn anhygoel. Yn eu hasesiad cychwynnol mae’r myfyrwyr yn nerfus ac yn ansicr ohonyn nhw eu hunain, ond erbyn yr asesiad olaf, ar ôl hyfforddi cleient am wyth wythnos, maen nhw’n fwy hyderus, gwybodus ac yn siarad yn well. Nid yn unig eu galluoedd Hyfforddiant Personol sydd wedi datblygu. Bu rhaid hefyd iddyn nhw ddatblygu cynifer o sgiliau proffesiynol trosglwyddadwy megis: sgiliau cyfathrebu; prydlondeb; sgiliau TG; sgiliau marchnata a hyrwyddo; ymfalchïo yn eu pryd a’u gwedd; ac ati.”

I wella ymhellach gyflogadwyedd myfyrwyr, mae’r staff hefyd wedi ennill cymwysterau i ddarparu dyfarniadau galwedigaethol mewn hyfforddi ffitrwydd a hyfforddiant personol, er mwyn helpu’r myfyrwyr i ennill y cyfleusterau y mae eu hangen arnyn nhw ar y cyd â’u graddau i gyflawni eu dyheadau gyrfa.

Meddai Geraint: “Mae Graddedigion BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yn mynd i amrywiaeth o wahanol feysydd, gan gynnwys gweithio mewn chwaraeon proffesiynol, gweithio mewn lleoliadau gofal iechyd, cyfleusterau ffitrwydd preifat, gwaith ymgynghori, a llawer rhagor. Yn aml, mae hyn yn golygu gweithio eich ffordd i fyny trwy’r rhengoedd, megis. Bydd hyd yn oed gwyddonwyr chwaraeon proffesiynol neu hyfforddwyr cryfder a chyflyru wedi dechrau gweithio’n hyfforddwyr campfa yn gynnar yn eu gyrfa, fel y gwnes innau.

Trwy roi cyfle i fyfyrwyr ennill cymwysterau’n hyfforddwyr campfa a hyfforddwyr personol yn ystod eu diwrnod astudio cyntaf, ar gyfraddau gyda chymhorthdal sylweddol, rydym yn rhoi cyfle iddyn nhw ddechrau ar yr ysgol yrfa wrth astudio, felly gobeithio erbyn iddyn nhw raddio, byddan nhw eisoes wedi ennill rhai blynyddoedd o brofiad gwaith.”

Mae portffolio graddau BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff yng Nghaerfyrddin yn cynnwys llwybrau arbenigol mewn Hyfforddiant Personol, Ffitrwydd Awyr Agored, Maetheg Chwaraeon a Ffisioleg Ymarfer Corff Clinigol.  Mae pob un o’r myfyrwyr yn astudio’r un modylau craidd, ond gallan nhw ddewis arbenigo mewn llwybr, sy’n gwella ymhellach eu cyfleoedd o symud ymlaen i yrfa eu dewis.  Bwriada’r staff, dros y blynyddoedd nesaf, ddatblygu mentrau tebyg ym mhob un o’r llwybrau hyn, megis lleoliadau mewn ysbytai gan weithio gyda chleifion adfer cardiaidd, a gweithio gyda Maethegwyr Chwaraeon ym maes chwaraeon proffesiynol.

Geraint Forster yw Cyfarwyddwr Rhaglen BSc Chwaraeon a Gwyddor Ymarfer Corff a gellir cysylltu ag ef yn g.forster@pcydds.ac.uk 01267 676782. I ddod o hyd i fanylion y cwrs, ewch i: www.uwtsd.ac.uk

 

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk