Mis Mai prysur i fyfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru


12.05.2017

Mae myfyrwyr o Ganolfan Perfformio Cymru – rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn paratoi ar gyfer mis prysur dros ben.

Nos Iau, Mai 11eg a nos Wener, Mai 12fed, bydd pedwar myfyriwr sydd ar eu blwyddyn olaf ar y cwrs BA Perfformio yng Nghaerdydd yn cyflwyno ffrwyth llafur eu modiwl ‘Prosiect Personol.’

Bydd Euros Llyr Morgan yn cynnal dangosiad o’i raglen ddogfen, ‘Carlamu 24/7’ yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate nos Iau yma, Mai 11eg am 6.30yh - gwaith sy’n dilyn hynt a helynt milfeddyg o ardal Llandeilo sy’n arbenigo mewn trin ceffylau.

Yna, nos Wener, Mai 12fed am 7.30yh yn Yr Hen Lyfrgell yng Nghaerdydd, bydd tri myfyriwr yn cyflwyno tair drama y mae nhw wedi’u hysgrifennu a’u llwyfannu. Mae’r holl sioeau’n rhad ac am ddim.

Mae Heledd Roberts wedi penderfynu ysgrifennu ac actio mewn drama sy’n canolbwyntio ar salwch meddwl. Drama yw Clara sy'n dangos merch ifanc, penderfynol yn ceisio delio gyda chyflwr Anhwylder Straen Wedi Trawma (PTSD) ar ôl profi hunllef gyda'i chariad ym Mharis. A fydd Manon byth yn derbyn help?

Mae Lloyd Macey wedi ysgrifennu drama ddwyieithog newydd, hanner awr o hyd am deulu o'r Cymoedd sy’n cwestiynu os yw gofynion ein hoes ni yn cael blaenoriaeth dros ofynion cariad teuluol. Mae hefyd wedi llwyddo denu rhai o actorion mwyaf blaenllaw Cymru i gymryd rhan yn y cynhyrchiad – gan gynnwys Boyd Clack o’r comedi boblogaidd ‘High Hopes’; Shelley Rees-Owen o ‘Pobol y Cwm’ a’r actor amryddawn, Danny Grehan.

Comedi sy’n edrych ar berthynas rhwng ffridiau yw F*** It – darn gwreiddiol arall wedi’i ysgrifennu a’i berfformio gan Anna Williams.

“Mae’r dangosiad a’r perfformiadau hyn yn rhan o fodiwl prosiect personol gyda darnau’r myfyrwyr yn ben llanw ar wyth wythnos o waith called,” meddai Eilir Owen-Griffiths, cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio.

“Dyma gyfle gwych i fyfyrwyr weld prosiect trwyddo – o’r ysgrifennu, i’r castio, cyfarwyddo a’r llwyfannu. Mae’r myfyrwyr wedi bod wrth eu bodd gyda’r profiad ac ry’n ni’n edrych ymlaen yn arw at gyflwyno’u gwaith i gynulleidfaoedd newydd.”

Ddydd Iau, Mai 25ain, bydd hefyd gyfle i gyfarwyddwyr, cynhyrchwyr ac asianataethau castio weld doniau’r myfyrwyr mewn digwyddiad arbennig, eto yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd cyn symud i Lundain ar gyfer ‘showcase’ arbennig yn Imagination Ltd, ddydd Gwener, Mai 26ain.

Ac i orffen y mis, bydd myfyrwyr yn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd fel Aelwyd Canolfan Berfformio Cymru cyn mynd ati i lwyfannu clasur Dylan Thomas, Dan y Wenallt.

Ethos sylfaenol Canolfan Befformio Cymru (CBC) yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant , mae’r cwrs BA Perfformio yn gwrs blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd yng Nghaerdydd gan gyfuniad o staff Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, nifer cyfungedig o lefydd sydd ar y cwrs.

Prif ffocws y cwrs yw datblygu’r llais a’r corf, ac o gwmpas y modylau hyn, ceir cyfle i ganolbwyntio ar feysydd megis crefft yr actor, dawns, actio ar gyfer ffilm a theledu, profiad gwaith a chyfnod yn astudio dramor. Mae’r cwrs yn un ymarferol tu hwnt gyda chyfleoedd cyson i berfformio ac arddangos cynnydd.

Gwybodaeth Bellach

Am fwy o wybodaeth am CBC a’r cwrs BA Perfformio ewch i http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter