Myfyriwr Dylunio Modurol yn y Drindod Dewi Sant yn dylunio Pod di-yrrwr cyntaf y DU


10.05.2017

Mae Elliott Hawkins, a raddiodd mewn Dylunio Modurol yn y Drindod Dewi Sant, wedi dylunio Pod di-yrrwr cyntaf y Deyrnas Unedig.

Driverless car

Elliott, a raddiodd o’r Drindod Dewi Sant yn 2007, yw Prif Ddylunydd yr RDM Group, sy’n arbenigo mewn dylunio a chynhyrchu Cerbydau Awtonomaidd. Mae’r cwmni wedi’i leoli yn Coventry, sydd yn parhau i fod yn ganolfan ar gyfer dylunio cerbydau yn y wlad hon.

Meddai Elliott: “Ar ôl graddio, gwyddwn nad oeddwn i eisiau gweithio i gwmni cynhyrchu mawr a chael fy hun yn dylunio dolenni drws, felly chwiliais am gwmni llai. Dechreuais i yn Potenza Technology, oedd yn arbenigo mewn dylunio ac adeiladu cerbydau trydan prototeip ym mis Ionawr 2010. Mantais dilyn y llwybr hwn yw bod gennych fwy o gyfrifoldeb, perchnogaeth a balchder yn yr hyn rydych chi’n ei ddylunio.

“Fy ngherbyd cyflawn cyntaf oedd y Westfield i-racer, car rasio ar gyfer cyfres o rasys i gerbydau trydan. Dros y blynyddoedd, rydw i wedi cael y fraint o weithio ar rai prosiectau hollol anhygoel, a phob un ohonynt wedi cyfrannu at fy rôl gyfredol gyda’r RDM Group.

“Mae gennym dair uned fawr yn Coventry, lle rydym ni’n dylunio ac yn cynhyrchu ein podiau Awtonomaidd yn gyfan gwbl yn fewnol. Mae’n anrhydedd i mi gael y cyfrifoldeb cyfredol o fod yn Brif Ddylunydd, rôl sy’n cwmpasu popeth o arddull allanol a mewnol y podiau, i’r system gyriant a dyluniad y pecyn batri.

Aeth yn ei flaen i ddweud: “Rydw i hefyd yn gyfrifol am ein graffeg a’n brandio i gyd yn ogystal â chynllun mewnol ein hadeiladau. Y cerbyd cyntaf i ni ei ddylunio oedd y Lutz Pathfinder, sydd yn cael ei dreialu ar hyn o bryd ym Milton Keynes. Roedd yr ymateb i’r prosiect hwn yn rhyfeddol gan ein rhoi ar ben ffordd i ddilyn ein llwybr presennol lle rydym yn ateb y galw byd-eang am ein cynhyrchion.

“Ar hyn o bryd rydym yn cynhyrchu 40 o bodiau pedair sedd i gymryd rhan yn nhreial UK Autodrive a gefnogir gan y Llywodraeth. POD ZERO yw enw’r pod 4 sedd ac mae’n ddyluniad newydd gan ein tîm dylunio yma. Y prif themâu esthetig yw’r to crwm a’r olwynion caeedig.

“Y peth anoddaf wrth ddylunio rhywbeth fel y pod yw cuddio’r ffaith mai petryal mawr ar olwynion yw e yn y bôn! Y tric mwyaf wrth wneud hyn yw, yn hytrach na chael ffrynt a chefn fflat fel bysiau Llundain, rydym yn gwasgu pob pen y pod i mewn wrth edrych arno o’r ochr. Rydym hefyd yn defnyddio’r olwynion caeedig i wneud iddynt ymddangos fel olwynion mwy llydan a mwy o faint, gan ddiogelu cerddwyr ar yr un pryd. Heb air o gelwydd, rwy’n edrych ymlaen at fynd i’r gwaith bob dydd ac rwy mewn cariad o hyd â'r holl broses ddylunio a ddechreuodd yn Abertawe.”

Ar ôl graddio o’r Drindod Dewi Sant, cwblhaodd Elliott ei radd Meistr yn y Coleg Celf Brenhinol yn Llundain.

Meddai: “Mae gennyf atgofion arbennig o Abertawe gan i mi gwrdd â’m darpar wraig yno oedd yn astudio celf gain! Rwy’n dal i weld eisiau’r traeth, yr acen a Stryd y Gwynt, ond nid felly cerdded i fyny Constitution Hill ar ôl noson allan. Hyd y dydd heddiw rwy’n dal i argymell y Drindod Dewi Sant i bobl fel lle gwych i astudio, yn enwedig i fyfyrwyr sy’n awyddus i ddylunio cerbydau. Nid yn unig roedd ansawdd yr addysgu a ddarparwyd gan fy narlithwyr, Paul Morrow a Sergio Fontanarosa, yn wych ond hefyd roeddent yn neilltuo cymaint o amser i bob myfyriwr. Mae eu hangerdd, eu creadigrwydd a’u profiad yn rhywbeth rwy’n dal i elwa ohono yn ddyddiol. Yr atgof parhaol am y Drindod Dewi Sant oedd na theimlai fy mod yn astudio mewn sefydliad mawr amhersonol ond yn hytrach teimlai fel teulu.”

Meddai Sergio Fontanarosa, Cyfarwyddwr Rhaglen y BA/MDes Dylunio Modurol yn y Drindod Dewi Sant: “Fe wnaeth Elliott ymuno â’r cwrs Dylunio Modurol ar ôl blwyddyn yn astudio Peirianneg Fodurol. O’r cychwyn cyntaf, dangosodd Elliott wybodaeth fanwl o bopeth mecanyddol ac angerdd mawr am Gelf a Dylunio. Rwy’n dal i gofio’i ddarluniau dyfrlliw a’i fodelau papur gwych. Roedd bob amser yn dangos diddordeb, a’i feddwl ar waith ac yn bleser i weithio gydag ef. Sylweddolais yn fuan iawn fod Elliott yn mynd i fod yn llwyddiannus iawn yn y busnes yma. Gyda’i dalent naturiol, ochr yn ochr ag ymrwymiad a chymhelliad cryf, ef oedd seren y flwyddyn o blith y myfyrwyr ar y pryd a’r rhinweddau hynny sydd wedi sicrhau ei fod erbyn heddiw yn weithiwr proffesiynol rhagorol. Da iawn Elliott!"

Ychwanegodd David Keene, Prif Swyddog Gweithredol yr RDM Group, ei gefnogaeth drwy ddweud: “Mae dylunio ac arloesi’n greiddiol i bopeth a wnawn ac mae Elliott yn chwarae rhan hanfodol yn datblygu podiau awtonomaidd sy’n gallu cyflawni ‘datrysiadau cludiant milltir gyntaf a milltir olaf’ ledled y byd.

“Mae ei angerdd am yr hyn rydym yn ceisio’i gyflawni yn wych ac rydym yn aml yn defnyddio’i stori ef i geisio denu rhagor o raddedigion ifanc i ymuno â’n busnes a’n helpu i ddod yn arweinydd byd-eang ym maes cerbydau di-yrrwr.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk