Myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant yn cynnig am le ar dîm GB


28.04.2017

Mae myfyriwr busnes o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn rhan o’r ras am le yn nhîm Para Taekwondo cyntaf erioed Prydain Fawr.

Leif Web

Dioddefodd Leif Thobroe o Abertawe anaf i’w asgwrn cefn yn ystod tacl mewn gêm rygbi a’i gadawodd heb y defnydd o’i fraich dde.  Heb ei atal, ac yn awyddus i fynd ymlaen gyda chwaraeon, trodd Leif at grefft ymladd i’w helpu gyda’i adsefydlu.

Dwy flynedd yn ddiweddarach, mae Leif wedi ei ddewis gan Taekwondo GB i hyfforddi gyda nhw mewn cyfres o wersylloedd yn y Ganolfan Taekwondo Genedlaethol ym Manceinion ac mae bellach yn cynnig am le i gystadlu gyda thîm GB ym Mhencampwriaethau Para Taekwondo’r Byd yn Llundain ym mis Hydref.

GB Takeover

Fel un o ddim ond tri athletwr para sydd wedi eu dewis ar gyfer y tîm datblygu elit, mae Leif yn cael blas ar hyfforddi wrth ochr y cystadleuwyr nad ydynt yn anabl, gan gynnwys y medalydd aur Olympaidd o Gymru, Jade Jones.

“Rwyf wedi cael fy newis gan Taekwondo GB i ddechrau hyfforddi gyda nhw gyda’r bwriad o ennill lle yn nhîm Paralympaidd Prydain Fawr. Rwy’ wedi mynd i Fanceinion dair gwaith bellach ac rwy’ wedi dechrau cyfnod mewn gwersyll lle rwy’n mynychu sesiynau hyfforddiant bob mis am y chwe mis nesaf gyda’r bwriad o gael fy newis i gystadlu yn Llundain ym mis Hydref ym Mhencampwriaethau Para Taekwondo’r Byd,” medd Leif.

Os bydd Leif yn llwyddiannus ac yn cael ei ddewis i gystadlu ym mis Hydref mae’n debyg o arwain at gael ei ddewis ar gyfer gemau 2020 Tokyo fel rhan o’r tîm Taekwondo Prydeinig cyntaf erioed i gystadlu yn y gemau Paralympaidd.

Ar ôl dioddef ei anaf, penderfynodd Leif ddychwelyd i addysg a chofrestru ar gyfer cwrs gradd Meistr mewn Gweinyddu Busnes (MBA) yn Y Drindod Dewi Sant.  Cefnogwyd ei astudiaethau gan Ymddiriedolaeth Elusennol Rygbi Cymru – sefydliad sy’n cefnogi chwaraewyr sydd wedi eu hanafu’n ddifrifol wrth chwarae rygbi’r undeb yng Nghymru.

“Collais y defnydd o’m braich dde yn dilyn anaf mewn gêm rygbi ym mis Chwefror 2015 ac rwy’ bellach yn cael sesiynau ffisiotherapi a hydrotherapi wythnosol,” medd Leif. 

“Ar ôl f’anaf, penderfynais gofrestru ar yr MBA yn Y Drindod Dewi Sant.  Mae wedi bod yn brofiad gwych ac rwy’ wedi mwynhau’r cwrs yn llwyr, gan gymryd rhan ym mhob agwedd ar fywyd myfyriwr.  Rwy’ bellach yn edrych ymlaen at raddio yn ystod yr Haf yma.”

Mae aelodau o staff addysgu Ysgol Busnes Abertawe yn ymfalchïo yn Leif ac yn galonogol iawn wrth iddo astudio am y cymhwyster uchel ei barch hwn.  Yn ogystal mae ei benderfyniad eisoes wedi arwain at sicrhau swydd iddo'i hun gydag Indycube yn Abertawe fel Intern Rheolwr Cyfryngau Cymdeithasol y cwmni.

“Fel rhywun sy’n selog dros chwaraeon, mae’n glir bod Leif yn ceisio rhoi ar waith y sgiliau y mae wedi’u dysgu fel chwaraewr a hyfforddwr er mwyn ysgogi a helpu ei gymheiriaid,” medd Jayne Williams, un o ddarlithwyr Leif.

“Yn agos-atoch ac yn hael gyda’i amser, mae bob amser yn awyddus i weld beth gall ei wneud i helpu’r bobl o’i gwmpas, boed hynny mewn sefyllfa ddysgu neu drwy sicrhau y cynhwysir pawb mewn digwyddiadau cymdeithasol. Yn llawn hwyl a gyda synnwyr digrifwch da, mae Leif yn aelod poblogaidd o'r grŵp MBA  eleni,” mae’n nodi.

Mae Caroline Jawad, un arall o ddarlithwyr Leif, yn ychwanegu: “Mae Leif wedi bod yn llysgennad gwych ar ran yr Ysgol Busnes, yn ei astudiaethau academaidd yn ogystal â’i weithgareddau allgyrsiol. Mae gan Leif rinweddau cryfder a dylanwad ac mae wedi cymhwyso’r rhain i'w astudiaethau a’r rhai o’i gwmpas yn ystod ei MBA.

“Mae pobl fel Leif yn gwneud gwahaniaeth; mae’n ysgogwr gwych, yn greawdwr ac yn ddibynadwy – Rwy’n dymuno pob llwyddiant iddo yn y dyfodol.”

Mae Leif yn fyfyriwr sydd wedi cofleidio ystod o gyfleoedd yn ystod ei astudiaethau.  Yn ogystal â bod yn Intern ar gyfer Menter a Swigen Greadigol y Brifysgol; yn Llysgennad Myfyrwyr ac yn Gynrychiolydd Dosbarth, mae Leif hefyd yn hyfforddwr bocsio cic ac wedi sefydlu cymdeithas bocsio cic yn Y Drindod Dewi Sant.

“Bûm yn gwneud bocsio cic ers agos at bum mlynedd, ac ar ôl fy namwain yn 2015, bocsio cic oedd fy unig ffordd o adsefydlu. Daeth â mi yn ôl ar fy nhraed yn gyflymach nag y gallwn fod wedi dychmygu.

“Wyth mis ar ôl colli’r defnydd o’m braich dde, cystadlais ym Mhencampwriaeth Brydeinig WOMAA ac enillais deitl Prydeinig mewn categori uwch, yn ymladd yn erbyn ymladdwyr nad ydynt yn anabl. Wedyn es ymlaen i ennill medal arian ym mhencampwriaethau Ewrop.

“Ar ôl dechrau fy nghwrs MBA, penderfynais fy mod eisiau sefydlu cymdeithas focsio cic a fyddai’n gadael i fyfyrwyr o bob gallu ddod i roi cynnig arno. Bellach mae gyda ni ddosbarthiadau ar ddydd Gwener a dydd Sadwrn a gynhelir yn y Neuadd Chwaraeon ar gampws Townhill.  Ar hyn o bryd fi yw capten cymdeithas focsio cic Y Drindod Dewi Sant, a byddaf yn hyfforddi ac yn helpu cymryd y dosbarthiadau ar y ddau ddiwrnod,” mae’n ychwanegu.

O hyfforddwr bocsio cic i aelod o’r tîm taekwondo cenedlaethol – byddai’n wych cael gweld dyn ifanc mor benderfynol a chadarn yn cyflawni ei freuddwyd i gystadlu yn y gemau Paralympaidd nesaf.

Mae’r MBA y mae Leif yn ei astudio yn Ysgol Busnes Abertawe yn gymhwyster rheolaeth gyffredinol uchel ei barch yn rhyngwladol, sy’n cyfoethogi sgiliau a galluoedd rheolwyr profiadol, ond hefyd yn darparu mynediad i yrfa mewn rheoli yn achos graddedigion mwy diweddar.

Mae’r Meistr mewn Gweinyddu Busnes yn helpu gwella potensial myfyrwyr i reoli ac arwain sefydliadau yn effeithiol drwy ddatblygu galluoedd, gwybodaeth a dealltwriaeth ar draws rhychwant eang o sgiliau, syniadau a damcaniaethau rheoli.  Llunnir y rhaglen ar gyfer myfyrwyr o ystod eang o gefndiroedd sy’n chwilio am gyfleoedd gyrfa rhyngwladol drwy ddatblygu eu galluoedd rheolaethol.

Bootcamp

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476