Myfyriwr yn Y Drindod Dewi Sant wedi dylunio Baner Dewi Sant Sir Gaerfyrddin


07.03.2017

Yn ystod digwyddiadau Wythnos Gŵyl Dewi yng Nghaerfyrddin yr wythnos hon arddangoswyd baner y sir a ddyluniwyd gan Eirian Davies o Hendy-gwyn ar Daf, sy’n astudio MA Celf Gain ar hyn o bryd yn Y Drindod Dewi Sant.   

Baner Gwyn Dewi

Gwenno Dafydd a gafodd y syniad gwreiddiol i greu baner arbennig i bob sir.  Ei gweledigaeth hi oedd baneri wedi’u gwneud â llaw, maint baneri cyfrinfeydd glowyr, wedi’u seilio ar eiriau a delweddau Anthem Dydd Gŵyl Dewi, Cenwech y Clychau i Dewi (Geiriau: Gwenno Dafydd, Cerddoriaeth: Heulwen Thomas) ac elfennau o hanes y sir leol.  Y nod yw gweld pob baner yn cael ei harddangos mewn parêd bob Dydd Gŵyl Dewi yn ei chymuned leol.  Y cyntaf o’r baneri hyn oedd Baner Sir Benfro, sy’n cael ei harddangos yn barhaol yng Nghloestr y Dwyrain, Eglwys Gadeiriol Tyddewi.

Yn 2015 cysylltodd Gwenno Dafydd â Gwenllian Beynon, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y ddarpariaeth israddedig Celf a Dylunio ac Arfer Celf yn Y Drindod Dewi Sant, i gael cymorth a chefnogaeth gyda’r broses o greu baner benodol i Sir Gaerfyrddin.   Rhoddwyd y dasg o ddylunio baner y sir i’r myfyriwr Eirian Davies.

Mae’r faner ei hun yn cynrychioli nifer o agweddau ar y sir, gyda’r cerrig yn cynrychioli cestyll a phontydd Sir Gâr a’r aur yn cynrychioli Mwyngloddiau Aur Dolaucothi.   Cynrychioli Llyfr Du Caerfyrddin a’r diwydiant glo yn nwyrain y sir y mae’r lliw du.   Mae’r faner hefyd yn cynnwys cwryglau a Derwen Myrddin.

Meddai Eirian Davies, myfyriwr yn astudio MA Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant:

 “Mae cael y cyfle i ddylunio baner y sir wedi bod yn brofiad ffantastig drwyddo draw.   Rwy’n ddiolchgar dros ben am yr holl gymorth a gefais i ar y ffordd, yn enwedig i Gwen Beynon a Gwenno Dafydd a phawb arall sydd wedi bod yn rhan o’r gwaith o greu’r faner.

Rwy wedi ceisio cynnwys cynifer o symbolau o’r sir â phosibl gan fy mod i am gynrychioli pawb yn Sir Gâr.   Mae wedi bod yn bleser gweld y faner yn cael ei harddangos mewn nifer o ddigwyddiadau ar hyd yr wythnos.”

Ychwanegodd Gwenllian Beynon, Cyfarwyddwr Rhaglen ar gyfer y ddarpariaeth israddedig Celf a Dylunio ac Arfer Celf yn Y Drindod Dewi Sant: 

“Rwy’n ymfalchïo’n fawr yng ngwaith Eirian.   Tua dwy flynedd yn ôl cysylltodd Gwenno Dafydd â mi gan ofyn am gymorth i greu baner parêd Dewi Sant i Sir Gaerfyrddin.   Gofynnais i Eirian a oedd ganddo ddiddordeb yn y gwaith ac achubodd ar y cyfle ar unwaith.   

Mae Eirian bellach ar ei ail flwyddyn yn astudio MA mewn Celf Gain yng Ngholeg Celf Abertawe yn Y Drindod Dewi Sant ac mae’i gyd-fyfyrwyr yn ei ystyried yn unigolyn talentog iawn.    

Mae wedi bod yn wych gweld y faner yn cael ei harddangos yr wythnos hon - mae hi'n wir yn dal y llygad.   Rwy’n edrych ymlaen at weld y faner yn arwain y parêd blynyddol yma yng Nghaerfyrddin.   Mae’r holl broses wedi bod yn ffantastig a bellach rydym ni’n gobeithio dechrau meddwl am greu baner i Abertawe.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk