Myfyrwyr BA Perfformio i lwyfannu Sweeney Todd yn y Gymraeg


14.12.2017

Mae myfyrwyr cwrs BA Perfformio Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant wrthi’n ymarfer yn drwyadl ar gyfer eu cynhyrchiad diweddara, sef fersiwn Gymraeg o glasur Stephen Sondheim, Sweeney Todd.

Sweeney Todd poster bach

Bydd y myfyrwyr yn llwyfannu’r addasiad Cymraeg hwn gan Rhian Staples nos Iau, Rhagfyr 21ain a nos Wener, Rhagfyr 22ain yng Nghanolfan Gelfyddydau The Gate yng Nghaerdydd.  Angharad Lee sy’n cyfarwyddo’r sioe gyda’r berfformwraig Eddie Ladd yn ei choreograffi.

Mae’r cast yn cynnwys y 30 o fyfyrwyr sy’n astudio gyda Chanolfan Berfformio Cymru yng Nghaerdydd gyda’r cynhyrchiad heriol hwn yn rhoi cyfle iddyn nhw ddangos eu cynnydda’u datblygiad fel perfformwyr.  Mae’r cwrs BA Perfformio yn rhaglen ddwys sy’n ffocysu ar baratoi’r myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol gan roi pwyslais mawr ar eu llais, corff, meddwl a’u gyrfa - a dyma sioe sy’n rhoi cyfle i’r myfyrwyr oll ddangos eu talent.

Penderfyniad cyfarwyddwr y cwrs BA Perfformio, Eilir Owen Griffiths, oedd llwyfannu’r Sweeney Todd - sioe a fyddai’n herio’r myfyrwyr o ran eu sgiliau actio, canu a dawnsio.

“Ar ôl i mi gynhyrchu Sweeney Todd yn Llangollen, roeddwn yn awchu i’w gwneud hi gyda’n myfyrwyr,” meddai Eilir, sy’n gyn-gyfarwyddwr Artistig Gŵyl Ryngwladol Llangollen.

“Roedd gwneud y sioe yn Llangollen gyda Bryn Terfel, Shân Cothi, Wynne Evans, Alun Rhys Jenkins ac eraill yn brofiad anhygoel ond dwi wir wrth fy modd yn gweld myfyrwyr ifanc yn mynd i'r afael â champwaith Sondheim.”

Mae Sweeney Todd yn sioe gerdd rymus sydd wedi bod yn diddanu ac yn cyfareddu cynulleidfaoedd ers bron i ddeugain mlynedd.  Yn seiliedig ar gyfres o straeon a gafodd eu cyhoeddi yn 1847, mae gwaith Stephen Sondheim yn addasiad cerddorol o ddrama a gafodd ei hysgrifennu ar ddechrau’r 70au.  Ers iddi gael ei pherfformio am y tro cyntaf yn Llundain yn 1979, mae’r sioe wedi llwyfannu mewn theatrau ledled y byd gyda fersiwn ffilm hefyd yn cael ei rhyddhau yn 2007.

Mae Eilir hefyd yn edrych ymlaen at weithio gydag Angharad Lee ac Eddie Ladd – dwy o ymarferwyr creadigol mwyaf cyffrous Cymru ar y cynhyrchiad hwn.

“Mae’n wych croesau Angharad Lee nol i gyfarwyddo’r sioe hon wedi llwyddiant y sioe ddiwethaf iddi gynhyrchu i ni yma yng Nghanolfan Berfformio Cymru, sef Deffro’r Gwanwyn,” atega Eilir Owen Griffiths, sydd hefyd yn Gyfarwyddwr Cerdd ar y cynhyrchiad.

Mae Angharad wrth ei bodd yn gweithio gyda’r myfyrwyr unwaith eto ac yn edrych ymlaen at weld sut y bydd yn y cynhyrchiad hwn yn cyfrannu at eu datblygiad.

“Dyma un o’r sioeau cerdd mwyaf dechnegol heriol ar gyfer cast ifanc.  Bydd y sgiliau y byddan nhw’n meithrin yn ystod y broeses hon yn rhoi sylfaen gadarn iawn iddyn nhw fel perfformwyr,” meddai Angharad Lee.

“Mae’r cynhyrchiad hwn yn un sy’n defnyddio tipyn o brops gan fod y genhedlaeth hon yn gyfarwydd â gweld cynyrchiadau sydd wedi’u stripio ‘nôl. Dyma her ffres sy’n gwneud I’r myfyrwyr gwestiynu os yw props yn gyrru naratif a pherthynas actor gyda’r propiau hynny ar ac oddi ar y llwyfan.

“Yn galon i’r perfformiad y mae perfformiad ensemble wych sy’n edrych ar sut y mae’r perfformiad hwnnw’n cefnogi’r naratif.

Yn ogystal â gweithio gydag Angharad Lee, mae’r myfyrwyr hefyd yn cael y cyfle i weithio gydag Eddie Ladd o ran eu symudiadau a’u perfformiadau corfforol.

“Y tro hwn, ry’n ni hefyd wedi bod yn ffodus iawn i gael y coreograffydd, Eddie Ladd mewn i weithio gyda'r myfyrwyr,” parha Eilir Owen Griffths.  “Yn wir, dyma sioe sy’n hynod gorfforol ac yn her wych ar gyfer ein myfyrwyr.”

Mae Eddie Ladd, sy’n berfformwraig ac yn goreograffydd hynod lwyddiannus yn falch iawn o fod yn rhan o’r cynhyrchiad.

"Be' weda'i?” meddai Eddie Ladd wrth i’r Brifysgol ei holi ynglŷn â’r profiad o weithio gyda’r myfyrwyr.  “Ddwedaf yr un hen beth ond mae'r un hen beth yn wir - ma' nhw'n ddawnus ac ymroddgar - mae'u lleisiau nhw'n wych! - ac mae wedi bod yn bleser o'r mwyaf i fi gael bod yn rhan o'r sioe!"

Ethos sylfaenol y cwrs BA Perfformio yw darparu techneg gadarn law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt.

Wedi’i sefydlu gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerdydd, mae’r cwrs BA Perfformio yn un blaengar ac arloesol a addysgir yn ddwys am gyfnod o ddwy flynedd gan gyfuniad o staff y Brifysgol ac arbenigwyr sy’n gweithio’n broffesiynol ym meysydd teledu, dawns, adloniant, sioeau cerdd a’r theatr.

Mae aelodau cast Sweeny Todd yn gwneud yn fawr o’u cyfle i gydweithio gydag ymarferwyr proffesiynol sy’n cynnig profiadau a dtablygiad newydd a gwahanol iddynt fel perfformwyr.

“Mae'r profiad o gael gweithio ar fy hoff sioe gerdd i'n un bythgofiadwy, a mae'r ffaith ein bod ni'n ei gwneud hi yn y Gymraeg yn hyd yn oed fwy arbennig. Mae gret cael gweithio gydag Angharad Lee hefyd sy’n yn dod â chryfderau y cast cyfan allan fel ensemble,” meddai’r myfyriwr Steven Williams.

Mae Betsan Ceiriog, myfyrwraig sydd yn hail flwyddyn hefyd yn gwerhfawrogi’r ystod o gyfleoedd y mae wedi derbyn ar y cwrs hyd yn hyn.

“Wedi chwarae rol Joanne yn RENT y llynedd, rwy’n hynod falch o gael fy nghastio eto eleni,” meddai Betsan.  “Gall y ddwy sioe a’r ddau gymeriad ddim bod yn fwy gwahanol. Ar un llaw mi oedd RENT efo’r teimlad a’r cymhelliant mwy ‘rhydd’ ac yn gyferbyniad I hynny mae Sweeney, efo cerddoriaeth drawiadol, llym sy’n gyrru arswyd a’r sioe. Rwy’n edrych ymlaen yn arw at gael perfformio.”

Os oes gennych ddiddordeb mewn darganfod mwy am gwrs BA Perfformio, ewch i: http://www.uwtsd.ac.uk/cy/cbc/cbc/

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk