Myfyrwyr Coleg Celf Abertawe Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn mynd i Symposiwm Graddedigion


08.03.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cynnal cyfres o Symposia i Raddedigion. Mae'r Gyfadran Celf a Dylunio wedi gwahodd cyn-fyfyrwyr sydd wedi mynd yn eu blaen i gael gyrfaoedd llwyddiannus yn ddylunwyr tecstilau a deunyddiau ysgrifennu i roi cyfres o ddarlithoedd a gweithdai yng Nghanolfan Celf, Dylunio a’r Cyfryngau Dinefwr Y Drindod Dewi Sant.

Catrin with group of students

Cafodd myfyrwyr sy’n astudio Dylunio Patrymau Arwyneb gyngor ynghylch gwneud cais am raglenni graddedigion a swyddi dylunio gan raddedigion sydd wedi cael eu cyflogi gan gwmnïau proffil uchel megis Marks and Spencer, Hallmark a Moonpig.  Trefnodd y Cyfarwyddwr Rhaglen Georgia McKie y gyfres o ddarlithoedd. Meddai:  “Mae’r myfyrwyr yn clywed hynny’n glir iawn pan ddaw’r cyngor oddi wrth rywun sydd wedi graddio’n ddiweddar. Maen nhw’n uniaethu’n dda â phrofiadau personol, ac mae’n eu paratoi nhw’n well i fynd yn eu blaen i ddilyn gyrfa ym mhob un o feysydd dylunio patrymau arwyneb.”

Enillodd Charlotte Field BA Dylunio Patrymau Arwyneb yn 2013. Ar ôl graddio, cwblhaodd Raglen Marks and Spencer i Raddedigion lle bu’n gweithio yn nhîm y dylunwyr printiau ar gyfer ystod niferus dillad a thecstilau’r cwmni. Erbyn hyn, mae’n Ddylunydd Printiau i gwmni yn Llundain, sef Nobody’s Child. Meddai:  "Dyw’r diwydiant rwy’n gweithio ynddo ddim yn un gweladwy o reidrwydd, ond mae’n llawer o sbort, felly mae’n braf cael dod yn ôl ac ysbrydoli pobl, gobeithio. Mae popeth sy’n cael ei ddysgu ar y cwrs israddedig yn gosod seiliau ar gyfer y diwydiant. Rydych chi’n dysgu sgiliau y byddwch chi’n eu defnyddio ar gyfer gweddill eich gyrfa.”

Graddiodd Alice Burke yn 2014 gyda BA Dylunio Patrymau Arwyneb ac wedyn treuliodd flwyddyn yn gweithio’n Artist Preswyl yng Ngholeg Celf Abertawe.  Meddai:  “Roedd y flwyddyn a dreulies i’n Artist Preswyl o fudd mawr am iddo roi profiad llawer mwy ymarferol o’r diwydiant yr oeddwn i am fentro iddo, roedd hyn yn hwb mawr i’m CV.” Erbyn hyn, mae hi’n Rheolwr Prosiect yn swyddfa de Cymru’r cwmni dylunio Tenn Ltd y mae’r brand treftadaeth Hunter a’r cawr ar y stryd fawr Topman ymhlith eu cwsmeriaid. Meddai:  “Mae’r Symposiwm Graddedigion yn gyfle gwych i gael dealltwriaeth o beth sydd ar gael a pha gyfleoedd sydd ar gael i raddedigion.”

Alice Burke looking at student designs

Mae Georgina Angelone yn fyfyrwraig  3edd flwyddyn BA Dylunio Patrymau Arwyneb a oedd yn bresennol yn y Symposiwm. Meddai:  “Mae’r rhain bob amser o gymorth am ei bod hi’n braf clywed beth mae pobl wedi ei wneud ar ôl graddio. Des i i’r brifysgol yn fyfyriwr aeddfed ac felly rwy’n canolbwyntio ar adeiladu gyrfa ar ôl graddio, felly mae’n braf clywed straeon pobl eraill.” Roedd Hayley Norcliffe (MDes Dylunio Patrymau Arwyneb) hefyd yn bresennol yn y Symposiwm. Meddai:  “Mae’n gyfle gwych i glywed pa broses yr aeth graddedigion trwyddi ar ôl gadael y brifysgol i ddod o hyd i swyddi. Mae wedi rhoi syniadau i mi ynghylch beth y galla i ei wneud a beth sydd ar gael yn y byd y tu allan."

Cynigia'r Gyfadran Celf a Dylunio ystod o lwybrau Dylunio Patrymau Arwyneb gan gynnwys Tecstilau ar gyfer Ffasiwn, Tecstilau ar gyfer y Tu Mewn, Gwneuthurwr a Gwrthrych Ffasiwn. Cafodd myfyrwyr fynediad i ystod eang o gyfleusterau sydd ar gael ar y safle ar gampysau Alex a Dinefwr Coleg Celf Abertawe gan gynnwys yr ystafelloedd Mac, torwyr laser ac ysgythrwyr, argraffwyr tecstilau digidol, a pheiriant brodio digidol a thorrwr jet dŵr. Mae’r cyfleusterau hefyd yn cynnwys offer annigidol ar gyfer lliw, argraffu sgrin, gwnïo a gwaith metel. Mae gan y myfyrwyr hefyd fynediad at eu lle stiwdio personol ar gyfer pob un o bedair blynedd y cwrs sy’n rhoi lle iddyn nhw wneud yn fawr o’u hamser yn y Brifysgol a datblygu sgiliau y byddan nhw’n eu defnyddio maes o law yn y diwydiant. Meddai Georgia McKie: “Mae pob un o’r graddedigion a siaradodd yn parhau i fod yn greadigol dros ben, gan adleisio’r arferion a ddysgwyd ar ein rhaglen ni. Maen nhw’n parhau i gael eu herio gan y gwaith a wnân nhw ac yn parhau i gael eu hysbrydoli i barhau. Dyna’r union beth y gobeithiwn ni ei weld, ar gyfer ein graddedigion!”

Fran talking to student

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk