Myfyrwyr i berfformio ‘Bachu’


01.03.2017

Mae myfyrwyr Canolfan Berfformio Cymru – rhan o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – yn paratoi i gyflwyno cynhyrchiad newydd o’r ddrama heriol ‘Bachu.’

Wedi’i haddasu a’i chyfarwyddo gan Elen Bowman, bydd y myfyrwyr sydd yn eu blwyddyn olaf o’r cwrs BA Perfformio yn llwyfannu’r ddrama hon yn Y Llwyfan yng Nghaerfyrddin nos Iau, Mawrth 9fed a nos Wener, Mawrth 10th cyn symud i Dŷ Dawns yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd ddydd Sul, Mawrth 12fed.

Bachu     Bachu

Dyma ddrama gythryblus Rebecca Gilman am brofiad ysgytwol un fenyw ifanc, brysur sydd â digon ar ei phlat.  Yn awdures llwyddianus yn gweithio i gylchgrawn adnabyddus, mae ei thalent yn amlwg a’i bywyd yn dda. Ond ar ol diffodd ei chyfrifiadur, nid oes ganddi unrhywun i rannu’i chariad gyda, felly mae ffrind i'w ffrind, yn trefnu dêt iddi gyda Tony. Mae Tony’n berson ffyddlon a chariadus sy’n hoffi cadw mewn cysylltiad bob awr o bob dydd ac mae Theresa’n meddwl amdano bob eiliad.

Teitl gwreiddiol y ddrama yw ‘Boy Meets Girl’ ac mae Eilir Owen Griffiths, Cyfarwyddwr y cwrs yn edrych ymalen yn arw at lwyfannu’r cynhyrchiad hwn.

“Ethos sylfaenol y radd BA Perfformio yw darparu techneg gadarn i fyfyrwyr, law yn llaw â dealltwriaeth eang o’r diwydiannau creadigol yng Nghymru a thu hwnt,” meddai Eilir.

“Mae’r radd yn un ymarferol ei natur gyda chyfleoedd cyson i fyfyrwyr berfformio ac arddangos eu cynnydd.  Mae ‘Bachu’ yn cynnig cyfle delfrydol i’r myfyrwyr ddangos y gorau o’u doniau i gynulleidfaoedd yn Nghaerfyrddin a Chaerdydd” ychwanega.

Mae Elen Bowman yn diwtor rheolaidd ar y cwrs ac yn mwynhau’n fawr ei phrofiad o feithrin a datblygu doniau’r myfyrwyr. 

Meddai Elen Bowman:  “Mae gweithio gyda'r myfyrwyr wedi bod yn gyfnod o ddarganfod a thyfiant. Braf yw gweld datblygiad ers dyddiau cynnar y cwrs a'r gallu, nid yn unig i greu cymeriadau, ond i barchu yr her i gysyllltu yn ddidwyll at lwyfan.”

Fe ddechreuodd y cwrs gradd arloesol, BA Perfformio ‘nôl ym mis Medi 2015 ac mae’n cael ei ddysgu dros gyfnod o ddwy flynedd trwy gyfrwng y Gymraeg, yng Nghanolfan Berfformio Cymru.  Mae’r addysgu dwys yn digwydd yng Nghanolfan Gelfyddydol The Gate, Caerdydd, gyda chyfnodau o addysgu hefyd ar gampws Y Drindod Dewi Sant yng Nghaerfyrddin.

Mae’r cwrs yn canolbwyntio ar baratoi myfyrwyr ar gyfer bywyd fel perfformwyr proffesiynol, bydd y BA Perfformio yn rhoi pwyslais mawr ar yr ochr ymarferol, gyda llais, corff, meddwl a gyrfa’r perfformiwr yn allweddol i gynnwys y rhaglen. Oherwydd dwyster y cwrs a’r hyfforddiant arbenigol a gysylltir ag ef, noder mai hyn a hyn o lefydd a gynhigir o fewn y cwrs yn flynyddol.

Cewch gyfle i weld y myfyrwyr yn perfformio ‘Bachu’ nos Iau, Mawrth 9fed a nos Wener, Mawrth 10fed am 7.30yh yn Y Llwyfan, Caerfyrddin.  Bydd y cynhyrchiad yna yn symud i Dŷ Dawns, ddydd Sul, Mawrth 12fed am 5.30yh.

I archebu tocynnau, ewch i info@thegate.org.uk neu ffoniwch (029) 2048 3344.  Cost y tocynnau yw £7 ar gyfer oedolion a £5 ar gyfer pobl Ifanc a Myfyrwyr, 

Mae ‘Bachu’ yn cynnwys iaith gref a themâu sy’n addas i oedolion ac felly nid yw’n addas I unrhywun o dan 13 oed.

Am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cwrs gradd BA Perfformio cysylltwch ag Eilir Owen Griffiths drwy e-bostio e.griffiths@pcydds.ac.uk neu drwy ffonio 0300 323 1250.

Gall ddarpar fyfyrwyr hefyd ddilyn cyfrifon y cwrs ar gyfryngau cymdeithasol drwy chwilio am Perfformio PCDDS ar Facebook a @Perfformio_PCDDS ar Twitter.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476