Myfyrwyr o'r Drindod Dewi Sant yn mynd i'r gynhadledd BETT yn Llundain


01.02.2017

Yn ddiweddar dychwelodd myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant o’r gynhadledd BETT flynyddol a gynhaliwyd yn ExCel yn Llundain y penwythnos diwethaf. Cynhaliwyd y gynhadledd, o dan nawdd y sefydliad byd-eang BETT, dros bedwar diwrnod ac mae’n rhoi cyfle i fyfyrwyr ac athrawon ddilyn hynt yr arloesi diweddaraf ym maes adnoddau addysg a thechnoleg. Cafodd myfyrwyr o’r Gyfadran Addysg a Chymunedau gyfle i wrando ar sgyrsiau ar greadigrwydd, arloesi ac addysg gan ffigurau dylanwadol megis Heston Blumenthal, Tony Robinson a'r artist a'r enillydd Grammy Imogen Heap. Roedd hefyd yn cynnwys prif anerchiad gan yr awdur a’r ymgynghorydd rhyngwladol i’r celfyddydau ac addysg Syr Ken Robinson, a wnaeth  sylw arbennig am fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.   

staff with sir ken robinson

Mae Carys Richards yn Uwch Ddarlithydd ar y cwrs BA Addysg. Meddai: “Cyflwynodd y sioe amrywiaeth fawr o dechnolegau newydd, arloesol a chyffrous y gellir eu cynnwys yn ein rhaglenni er mwyn gwella’r addysgu a’r dysgu a gyrru ymlaen yr agenda cynhwysedd digidol.”

Mae Georgina Whitlow yn astudio’r BA Addysg gyda SAC yn ei thrydedd flwyddyn. Aeth i’r gynhadledd ac meddai: “Rhoddodd BETT 2017 gipolwg ar y mathau o newidiadau addysgol sydd ar droed ar hyn o bryd drwy dechnoleg syfrdanol.  Roedd yr ystod aruthrol o arddangoswyr rhyngwladol, boed yn rheini oedd yn mynd ar drywydd byd newydd rhith-wirionedd neu’r rheini oedd yn rhoi gwybodaeth ynghylch asesiadau ar-lein, yn golygu bod rhywbeth yno i bawb.  Uchafbwynt personol y diwrnod i lawer oedd gwrando ar siaradwyr gwadd, megis Imogen Heap a’i dyluniad oedd yn torri tir newydd ar gyfer menig MiMu, cyflwyniad Heston Blumenthal ar sut gall coginio ryddhau creadigrwydd, ac yn fwyaf nodedig, Syr Ken Robinson, a lwyddodd yn ôl ei arfer, i ennyn edmygedd mawr yn y gynulleidfa a’i hysbrydoli ynghylch dyfodol addysg.  Os oedd un neges fawr i’w chymryd o’r diwrnod, yr angen i gofleidio'r newidiadau ym myd addysg ar hyn o bryd fyddai honno, a meiddio bod yn arloesol bob dydd.”

Meddai Chris Gibbs (3edd Flwyddyn BA Addysg gyda SAC), a oedd hefyd yn bresennol yn y gynhadledd: “Roedd mynd i Gynhadledd Addysg BETT yn agoriad llygaid, ac roedd amrywiaeth a niferoedd yr adnoddau addysgu oedd ar gael yn rhagorol.  Amrywiai’r dechnoleg oedd ar gael o glustffonau rhith-wirionedd a thaflunwyr rhyngweithiol i raglenni addysg cyfan a gynhwysai wybodaeth dracio a dulliau o gyfathrebu â rhieni’n uniongyrchol ac yn unigol.

Uchafbwynt y diwrnod oedd mynd i’r seminar gan Syr Ken Robinson. Roedd ei gyflwyniad yn anerchiad ysbrydoledig gwych ynghylch sut mae addysg yn gofyn i ni, yn athrawon ac yn fyfyrwyr, fod yn eofn ac yn greadigol pan fyddwn ni yn yr ystafell ddosbarth.  Roedd yn fraint gwrando arno’n trafod materion difrifol mewn modd doniol, syml ac anhunanol.” 

students on ai machines

Ychwanegodd Ms Richards: “Roedd hwn yn brif anerchiad ysbryd ysbrydoledig a oedd yn gyforiog o’r holl elfennau yr ydyn ni wedi dod i’w disgwyl gan Syr Ken... hiwmor, tosturi, doethineb, a phryder parhaus dros ddyfodol addysg.  Yr hyn oedd yn drawiadol i’r staff a’r myfyrwyr fel ei gilydd oedd ei farn onest am y niwed posibl y gall systemau addysg ei wneud i ddyfodol plant – ond na phoener, mae gennym opsiynau a’r capasiti i newid sut mae pethau, o gael gwybodaeth a dealltwriaeth bydd modd i bob plentyn fanteisio ar gwricwlwm iach sy’n cydnabod potensial ac unigedd pob plentyn unigol.”

Trefnwyd y daith gan Mathew Jones, sef Arweinydd y Rhaglen BA Addysg. Meddai: “Rydyn ni wedi dod â’r myfyrwyr i BETT ers blynyddoedd gan ein bod ni wedi rhoi pwyslais erioed ar fod yn ymwybodol o egin dechnolegau a meddalwedd sy’n cael eu datblygu ym maes addysg.  Rydyn ni’n teimlo bod angen i fyfyrwyr fod yn ymwybodol o’r modd y gallai eu haddysgeg a’u haddysgu gael eu cyfoethogi o ganlyniad i’r technolegau hyn a’r modd y gallan nhw gyfoethogi dysgu disgyblion yn eu hystafelloedd dosbarth yn y dyfodol.” 

students and robot

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk