Myfyrwyr Prifysgol Y Drindod Dewi Sant yn helpu glanhau'r traeth


24.02.2017

Mae myfyrwyr Prifysgol Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan mewn digwyddiad arbennig, Glanhau’r Traeth, yn Abertawe a Chaerfyrddin yr wythnos hon. Er gwaethaf y tywydd gwyntog mae’r myfyrwyr wedi bod yn brysur yn casglu sbwriel oddi ar draethau Abertawe a Glan-y-fferi. Trefnwyd y digwyddiad gan Undeb y Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant ar y cyd ag Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru. 

group photo

rubbish and litter pickers

Dywedodd Llywydd Undeb Myfyrwyr y Drindod ar gampws  Abertawe, Joe Edwards: “Er gwaethaf y tywydd, roedd y digwyddiad Glanhau’r Traeth yn llwyddiannus iawn. Ar ddiwedd y diwrnod roeddwn wedi llwyddo i gasglu 15 o fagiau yn llawn sbwriel. Roedd y digwyddiad yn gyfle arbennig i’r myfyrwyr i helpu’r gymuned yn ogystal â dysgu sgiliau pwysig wrth wirfoddoli.  Roedd yn wych i weld ein myfyrwyr  yn gwneud gwahaniaeth a hynny dros achos y maen nhw’n teimlo’n gryf amdano. Diolch o galon i bob un sydd wedi helpu ar y dydd, yn arbennig I Asiantaeth yr Amgylchedd sydd hefyd wedi trefnu rhagor o weithgareddau tebyg  yn y dyfodol megis “The Big Plant 2017” yn Llys Nini.”

Yr wythnos ddiwethaf, cyfrannodd myfyrwyr y Drindod Dewi Sant at gynllun “Caru Gwenyn” Llywodraeth Cymru.  Menter genedlaethol yw “Caru Gwenyn” sydd â’r nod o annog pobl i helpu pryfed peillio, gan gynnwys gwenyn a gloÿnnod.  I ddathlu Wythnos Ewch yn Wyrdd bu staff a myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn brysur yn plannu a chreu gardd arbennig ar gyfer gwenyn a phryfed peillio eraill. Mae’r Drindod Dewi Sant wedi blaenoriaethu cynaladwyedd trwy waith y Sefydliad Arfer Cynaladwyedd, Arloesi ac Effeithiolrwydd Adnoddau (INSPIRE).

Myfyriwr BSc Cadwraeth Amgylcheddol yw Ella Wilkinson. Dywedodd hi: “Plastig yn y môr yw un o’r problemau mwyaf sy’n wynebu’r amgylchedd heddiw. Mae’n creu bob math o broblemau ac yn cynnwys amryweiaeth eang o sbwriel. Mae mor bwysig ein bod ni’n cynnal digwyddiadau fel hyn er mwyn codi ymwybyddiaeth am y peth a helpu i daclo’r broblem.”

Mae Dylan Harris hefyd yn astudio BSc Cadwraeth Amgylcheddol hefyd. Ychwanegodd: “Mae’r ardaloedd arfordirol yn  fregus iawn ac yn agored iawn i newid a difrod.  Gall y pethau lleiaf gael effaith mawr ar ein hardaloedd arfordirol ac felly mae gwneud y pethau bach, fel codi sbwriel, yn cael effaith mor bositif ar yr amgylchedd.”  

sand and wellies

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk