Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant ar daith yn Ohio


22.09.2017

Mae tri o fyfyrwyr o Goleg Celf Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi teithio i Brifysgol Rio Grande yn Ohio i ddechrau gweithio ar brosiect a fydd yn dathlu dau gan mlynedd ers i chwe theulu o ardal Cilcennin yng Ngheredigion ymfudo i’r dalaith.

Trip to Rio Grande University Ohio

Dan ofal y darlithydd a’r artist, Gwenllian Beynon, bydd y myfyrwyr yn gweithio ar brosiect a fydd yn ymateb yn greadigol i’r dathliadau ac i’r ymfudo sylweddol bu o Gymru i Ohio yn ystod y bedwaredd ganrif ar bymtheg.

Bwriad gwreiddiol y teuluoedd a mentrodd ar y siwrne hir ‘nôl ym 1818 oedd ymsefydlu yn Cincinatti ond wedi’r mordaith hir, penderfynodd y teuluoedd eu bod nhw eisoes wedi teithio’n ddigon pell gan ymgartrefu yn nhref Gallipolis, Ohio.

Tyfodd y gymuned yn gyflym ac o hynny ymlaen, tybier bod mwy na 3,000 o Gymry Ceredigion wedi ymfudo i Ohio.

Mae Ohio bellach yn un o’r taleithiau mwyaf Cymreig yn yr Unol Daleithiau ac yn gartref i Ganolfan Madog - Canolfan Gymraeg sydd wedi’i lleoli ar gampws Prifysgol Rio Grande.

“Mae gan Y Drindod Dewi Sant yn bartneriaeth agos iawn gyda Phrifysgol Rio Grande ac ry’n ni mor falch o allu bod yma,” meddai Gwenllian.  “Mae’r bobl yn ffantastig – mae pawb mor groesawgar ac mae’n myfyrwyr ni wrth eu bodd.

“Mae’r darlithwyr o fewn adran Gelf Prifysgol Rio Grande wedi bod yn hynod gefnogol gan roi gofod stiwdio i ni.  Mae Jeanne Jones Jindra, Cyfarwyddwr Canolfan Madog, hefyd wrth gwrs wedi bod yn wych.  Mae wedi trefnu teithiau o gwmpas yr ardal; trefnu i ni gwrdd â rhai o Gymry’r ardal a threfnu ein bod ni’n mynychu’r Gymanfa Ganu yn yr Amgueddfa Gymraeg yn Oak Hill nos Sul yma - profiad ry’n ni gyd yn edrych ymlaen ato’n arw.”

Trip to Rio Grande University Ohio

Mae’r tri myfyriwr sydd ar y daith yn siaradwyr Cymraeg ac yn dilyn elfennau o’u cwrs yng Ngholeg Celf y Brifysgol drwy gyfrwng y Gymraeg.

Mae Gwaredd Jones o Lanarthne yn fyfyriwr sydd ar fin dechrau’i drydedd flwyddyn yn astudio Dylunio Graffeg.  Mae’n hynod falch iawn ei fod yn cael y cyfle i ymweld ag Ohio ac mae wrth ei fodd yn cael y cyfle i brofi diwylliant a phrofiad dysgu gwahanol.

“Mae wedi bod yn anhygoel i fod yn rhan o ddiwylliant arall am gyfnod.  Mae cael blas o fywyd Prifysgol yn America; gweithio ochr yn ochr â phobl hynod o greadigol a derbyn profiadau dysgu arbennig yn sicr yn mynd i aros yn y cof.”

Mae Tomos Sparnon o Abertawe hefyd ar fin dechrau’i flwyddyn olaf yng Ngholeg Celf y Brifysgol yn astudio Celf Gain.  Mae Tomos - sydd eisoes wedi profi cryn lwyddiant eleni yn ennill prif ysgoloriaeth Gelf Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - yn wir mwynhau’r profiad o olrhain hanes y Cymry a ymfudodd i Ohio ac wedi’i synnu’n fawr yn â’r berthynas agos sydd rhwng y dalaith a Chymru.

Dywed Tomos: "Rwyf ym Mhrifysgol Rio Grande, Ohio ar y foment fel artist mewn preswyl ac yn cael amser anhygoel a bythgofiadwy yma.

“Rwy'n rhyfeddu at y cysylltiad a’r hanes cryf sy’n bodoli rhwng Cymru ac Ohio ac yn methu credu nad oeddwn yn ymwybodol ohoni cyn nawr! ‘Wy wedi gweld cannoedd o gerrig beddau â'r cyfenwau Jones, Jenkins, Evans, Griffiths a Parry arnynt - mae fel cerdded o gwmpas mynwentydd Cymru!

“Rwy'n edrych ymlaen yn fawr at y Gymanfa Ganu nos Sul - bydd cymryd rhan mewn traddodiad sydd wedi para dros ganrif yn brofiad gwych.

“Rwy wedyn yn edrych ymlaen at fynd â'r profiad a'r ysbrydoliaeth yn ôl i Gymru a’u defnyddio yn fy nhrydedd flwyddyn yn y Brifysgol.

Cael y cyfle i weld tirwedd newydd a gwahanol ardal Ohio sydd wedi bod yn uchafbwynt I Caitlin Littlejohn a raddiodd o’r cwrs Celf Gain yn Abertawe eleni.

“Mae hi wedi bod yn wych cael profi bywyd prifysgol mewn lleoliad gwbl newydd!  Mae cael y rhyddid i archwilio'r tirweddau anhygoel a'r amgylchfyd yn Ohio wedi rhoi cymaint o ysbrydoliaeth i mi o ran fy ngwaith. Mae’r staff a myfyrwyr wedi bod yn gyfeillgar iawn ac yn hynod groesawgar ac wedi gwneud i mi deimlo'n gartrefol dros ben. Un o’r agweddau mwyaf diddorol hyd yma, ochr yn ochr â'r tirluniau hardd, yw'r hanes dwfn sy’n bodoli rhwng Cymru ac Ohio ry’n ni gyd wedi bod yn ymchwilio - mae’n hynod ddiddorol. Rydw i wrth fy modd yma!"

Prif fwriad Canolfan Madog yw lledu dealltwriaeth o dreftadaeth Cymru ac i ennyn a chynnal diddordeb yn yr hanes cyfoethog a’r berthynas gref sy’n bodoli rhwng Ohio a Chymru.  Mae’r myfyrwyr yn sicr yn mwynhau dysgu mwy am y cysylltiadau ac yn edrych ymlaen yn arw at gael parhau i ymateb i’w profiadau yn eu gwaith celf ar ôl iddyn nhw ddychwelyd.

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476