Myfyrwyr Y Drindod Dewi Sant wedi’u dewis i arddangos eu gwaith yn San Steffan ar 14 Mawrth


13.03.2017

Mae dwy fyfyrwraig o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cael eu dewis i arddangos eu posteri yn y digwyddiad ‘Posters in Parliament’ yn San Steffan ar 14 Mawrth.

Mae’r digwyddiad yn rhan o Gynhadledd Ymchwil Israddedig Prydain (BCUR), cyfuniad agored o brifysgolion sy’n ymrwymedig i annog diwylliant cenedlaethol o ymchwil gan israddedigion, ac mae’n dod â detholiad o’r ymchwil israddedig gorau o bob cwr o’r Deyrnas Gyfunol at ei gilydd. Bydd Kathryn Jones a Lynsey Lewis, myfyrwyr BSc Plant a Phobl Ifanc, yn ymuno â myfyrwyr o 25 prifysgol arall i arddangos eu prosiectau ymchwil mewn dwy arddangosfa yn Ystafell y Jiwbilî, San Steffan.   Noddir y digwyddiad gan Chuka Umuna, AS Llafur dros Streatham, a Keir Starmer, AS Llafur dros Holborn a St Pancras.  Cynhelir yr arddangosfa gyntaf o 12.30pm i 1.30pm a’r ail o 2.00pm i 3.00pm.

Meddai Karen Hudson, Darlithydd y Portffolio Iechyd yn Y Drindod Dewi Sant:  “Mae staff y portffolio iechyd wrth eu bodd bod posteri Lynsey a Kathryn wedi cael eu dewis i’r gystadleuaeth hon.  Hoffem ni ddymuno pob llwyddiant iddyn nhw.  Mae Lynsey a Kathryn yn fyfyrwyr ymrwymedig a brwdfrydig sy’n gweithio’n galed.  Mae eu sgiliau academaidd wedi parhau i ddatblygu ar hyd eu cyfnod o astudio ar y rhaglen BSc Plant a Phobl Ifanc.  Maen nhw’n gyson yn darllen yn helaeth er mwyn cefnogi’u hymchwil.  Rydym ni’n ymfalchïo’n fawr yn eu cyflawniadau nhw.”

Meddai Lynsey Lewis: “Mae’n fraint ac yn anrhydedd i mi gael y cyfle i fynd i San Steffan a chynrychioli’r Brifysgol yn y digwyddiad hwn.  Gofynnwyd i ni ddewis pwnc sy’n effeithio ar ddatblygiad plant, ymchwilio iddo ac wedyn cyflwyno poster (ynghyd â phapur ategol) a fyddai’n codi ymwybyddiaeth ynghylch y mater.  Mae fy mhoster i'n ymwneud ag Anhwylder Prosesu’r Synhwyrau (SPD), rhywbeth nad oeddwn i’n gwybod dim byd amdano ond roeddwn i wedi clywed amdano fe ychydig o wythnosau cyn hynny, yn ystod fy rôl waith gyda Thîm Camau Bach, Cyngor Sir Caerfyrddin.  Roeddwn i wedi bod eisiau dysgu mwy am yr Anhwylder ac roedd hwn yn gyfle gwych i wneud hynny.   Mae cael ein gwahodd i gyflwyno yn ‘Posters in Parliament’ yn rhyfeddol ac yn gyffrous iawn.   Hoffai’r ddwy ohonon ni ddiolch i'n darlithydd Karen Hudson am ei chefnogaeth a’i chyngor ardderchog.”

Ychwanegodd Kathryn Jones:  “Mae’n bleser mawr i mi allu codi ymwybyddiaeth pobl eraill.  Mae fy mhoster i'n ymwneud â dyspracsia. Dewisais i’r pwnc hwn oherwydd ei fod e’n gallu bod yn anhwylder cudd nad yw neb yn sylwi arno fe.  Rwy’n gweithio mewn ysgol gynradd ac yn cefnogi plant ag anawsterau echddygol ac roeddwn i eisiau deall y cyflwr yn well er mwyn gallu cynnig y gofal gorau posibl. Roedd angen y poster gwreiddiol ar gyfer modwl penodol yn ymwneud ag anhawster sy’n effeithio ar ddatblygiad plant.  Mae’r poster yn grynodeb o bapur ategol sy’n rhoi trosolwg o'r achosion, yr effeithiau a’r dewisiadau sydd ar gael o ran triniaeth.”

Meddai llefarydd ar ran y Gynhadledd:  “Mae’r digwyddiad yn gyfle gwych i ddathlu ymchwil israddedig Prydain, yn ogystal ag arddangos y cynnydd aruthrol y mae’r Deyrnas Gyfunol wedi’i wneud yn y maes hwn.  Mae’r Gynhadledd wedi gwneud cyfraniad sylweddol i’r llwyddiant hwn ac mae’n parhau i weithio i hyrwyddo ymchwil israddedig ymhob disgyblaeth drwy roi cyfle i fyfyrwyr rannu eu hymchwil drwy gyflwyniadau poster, papurau sy’n cael eu llefaru, neu drwy gynnyrch creadigol megis perfformiadau a ffilm.”

Ar ddiwrnod yr arddangosfeydd bydd panel o feirniaid o fri, yn cynnwys cynrychiolwyr o San Steffan a’r sector Addysg Uwch, yn dewis prosiect ymchwil buddugol.   Ar ôl yr arddangosfeydd, cynhelir derbyniad yn yr un lle o 3.30-4pm, lle cyflwynir y wobr i’r myfyriwr buddugol.

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk