Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn cael profiad gwaith ar ddrama newydd S4C, Bang


08.09.2017

Roedd saith o fyfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn ddigon lwcus i gael profiad gwaith yn ddiweddar ar set drama newydd S4C, Bang.

Bang

Wedi’i gosod ym Mhort Talbot, mae Bang yn Stori drosedd am waed, cariad a pherthynas teulu yn nhref ddiwydiannol Port Talbot ac yn dechrau tymor o ddramâu newydd sbon ar S4C.

Mae Bang, sy’n yn cychwyn ar S4C nos Sul nesaf, 10 Medi, yn gyfres sydd wedi’i chreu gan yr awdur uchel ei fri Roger Williams (Tir, Galesa, Gwaith Cartref) ac yn adrodd stori brawd, chwaer a gwn. Mae Sam (Jacob Ifan; Cuffs) yn ŵr ifanc di ymhongar a thawel, ond daw tro ar fyd pan mae'n cael gafael ar wn ac yn dechrau torri'r gyfraith. Mae ei chwaer Gina (Catrin Stewart; Y Llyfrgell) yn blismones uchelgeisiol, ac yn benderfynol o ddod o hyd i berchennog y gwn. Yn gefndir i'r saga deuluol, mae ymchwiliad i lofruddiaeth brawychus gŵr busnes lleol yn codi cwestiynau am lofruddiaeth tad Sam a Gina pan roedden nhw yn blant bach.

Saethwyd y gyfres ym Mhort Talbot yn ystod y gwanwyn a’r haf eleni ac roedd gan y saith myfyriwr o’r Drindod Dewi Sant rolau mewn amryw o adrannau, yn cynnwys y Swyddfa Gynhyrchu a’r adrannau gwisgoedd, camera, goleuo a chelf.

Dechreuodd y berthynas rhwng y cynhyrchiad a’r Brifysgol yn gynnar yn 2017 pan ddaeth Roger Williams, crëwr Bang, i’r Brifysgol i siarad â’r myfyrwyr am y cynhyrchiad ac i gynnig cyfle iddynt weithio ar y set a chael profiad uniongyrchol o gynhyrchu'r cyfryngau. Nerys Evans, Swyddog Prosiect Gweithredol Yr Egin o fewn y Brifysgol oedd yn arwain ar y cydweithio, gan annog y myfyrwyr i gymryd rhan mewn prosiect a fyddai’n caniatáu iddynt brofi gweithio ar set cynhyrchiad drama prysur.

“Roedd yn wych gallu cynnig cyfle i’n myfyrwyr gymryd rhan yn y prosiect arbennig iawn yma - yn enwedig gan fod y cynhyrchiad yn cael ei saethu ar leoliad ym Mhort Talbot gerllaw,” meddai Nerys.   “Mae’n bwysig iawn i fyfyrwyr gael profiadau byw yn y diwydiant ac roedden ni mor lwcus bod Roger Williams eisiau gweithio gyda'r Brifysgol i gynnig lleoliadau i’n myfyrwyr ni ar gynhyrchiad mor gyffrous ac arloesol â hwn.”

Yn ôl Roger Williams o gwmni Joio, mae sicrhau profiad gwaith yn rhan annatod o ddatblygu gyrfa yn y byd ffilm a theledu:   “Mae cael profiad o weithio yn y diwydiant teledu yn hanfodol i unrhyw un sy’n gobeithio adeiladu gyrfa yn y maes.  Roeddwn yn falch tu hwnt felly o allu croesawu nifer o fyfyrwyr talentog y Drindod Dewi Sant i weithio gyda ni ar Bang.  Roedd eu hegni a’u brwdfrydedd yn arbennig ac rydym yn dymuno’n dda i bob un ohonynt wrth iddynt gychwyn ar eu gyrfaoedd.”

Mae S4C hefyd yn falch bod Bang wedi gallu ymgysylltu â doniau newydd a chyffrous yn ardaloedd Port Talbot ac Abertawe.

Meddai Gethin Scourfield, Comisiynydd Cynnwys Drama S4C: “Mae S4C yn hynod falch fod y bartneriaeth hon wedi gallu cynnig cyfleoedd i unigolion dawnus ifanc i ennill sgiliau a phrofiad gwerthfawr yn y gweithle – yn enwedig ar gynhyrchiad mor anturus â Bang. Mae datblygu talent yng Nghymru a fydd yn gallu gweithio yn y diwydiant am flynyddoedd i ddod yn hollbwysig i ni fel sianel ac mae cydweithio fel hyn rhwng cwmnïau cynhyrchu a sefydliadau yn cyfrannu at feithrin cenhedlaeth newydd o dalent Cymraeg.”

Dangosodd nifer o fyfyrwyr ddiddordeb mewn gweithio ar set Bang ac fe’u rhoddwyd mewn cysylltiad ag Amanda Roberts o Crew Wales a hwylusodd y profiad cyfan.

“Mae Crew Wales yn fenter sy’n gweithio i ddatblygu cenhedlaeth newydd o griw ar gyfer cynyrchiadau Ffilm a Theledu yng Nghymru,” meddai Amanda sydd ar secondiad ar hyn o bryd o’r Drindod Dewi Sant yn rheoli menter Crew Wales.

“Roedd yn fraint gweithio gyda Bang i ddarparu cyfleoedd profiad gwaith ar gyfer myfyrwyr lleol.  Roedd rheolwyr a chriw Bang yn anhygoel o gefnogol i’r cynllun gan gynnig safon uchel o gefnogaeth gan fentoriaid i’r holl gyfranogwyr, a rhoddai hyn gipolwg amhrisiadwy ar y gweithle proffesiynol.”

Kimberly Latchem

Roedd y myfyrwyr a weithiodd ar y cynhyrchiad yn cael blas ar bob eiliad o’r cyfle, gan ddysgu sgiliau newydd a datblygu fel unigolion.

“Mae fy mhrofiad gwaith ar gynhyrchiad Bang wedi bod yn ddefnyddiol iawn ac yn werthfawr iawn,” meddai Kimberly Latchem, myfyrwraig MART Ffilm a'r Cyfryngau Digidol yn y Brifysgol.

“Dysgais sut i ymddwyn ar set ac achub y blaen mewn amgylchedd newydd.  Ces i ffrindiau a chydweithwyr newydd gwych, a thrwy gysgodi pobl mewn adrannau gwahanol roedd modd i mi ddysgu agweddau eraill ar rolau gwahanol ond am fod yn rhedwr.”

Ym marn Ben Wheeler, myfyriwr israddedig yn ei flwyddyn gyntaf ar y cwrs Ffilm a’r Cyfryngau Digidol yn y Drindod Dewi Sant, roedd y profiad yn ffordd wych o gwrdd â gweithwyr proffesiynol yn y diwydiant a ffordd ffantastig o greu cysylltiadau newydd a gwerthfawr.

“Mae cael y cyfle i ddilyn profiad gwaith ar Bang wedi bod yn amhrisiadwy fel cam o amgylchedd artiffisial cwrs prifysgol, i realaeth y byd gwaith yn un o’r diwydiannau mwyaf dwys,” meddai.

“Mae’r profiad wedi caniatáu i mi arsylwi a sgwrsio â phobl greadigol, gan sefydlu cysylltiadau ar gyfer fy ngyrfa yn y dyfodol.  Gan ei bod yn uchelgais gen i i fod yn Gyfarwyddwr Ffotograffiaeth, profodd y lleoliad gyda’r Adran Gamerâu i fod yn amhrisiadwy am eu bod nhw wedi rhoi’n hael o’u hamser i f’addysgu mwy am yr offer y tu ôl i’r weledigaeth artistig.  Roedd y cyfle i mi drafod yr angerdd y tu ôl i’r grefft gyda Mark Milsome yn brofiad llawn cyffro, yn enwedig ar ôl bod yn dyst i’w alluoedd yn y maes.  Roedd hi’n bleser gweithio gyda’r adran, ynghyd â gweddill y cast a'r criw y tu ôl i'r rhaglen hon, a gobeithio y cân nhw’r ganmoliaeth maen nhw’n ei haeddu”.

“Gan fy mod i wedi treulio’r rhan fwyaf o fy mlwyddyn gyntaf yn astudio’r genre, roedd yn bleser gweld naratif rhaglen newydd yn dod at ei gilydd ar ac oddi ar y camera.  Roedd cyfarwyddyd ac ymweliadau Amanda Roberts yn ystod f'amser i yno’n adeiladol ac yn gwthio’r profiad un cam ymhellach.  Rydw i mor falch i mi gael y cyfle.”

Mae Aidan Biddiscombe wedi graddio’n ddiweddar gyda gradd ddosbarth cyntaf BA Darlunio o Goleg Celf Abertawe yn y Drindod Dewi Sant ac roedd yn dwlu ar fod yn rhan o’r Adran Gelf.   “Roedd fy mhrofiad gwaith i ar Bang yn wych!” meddai’n frwdfrydig.

“Roedd pawb ymhob adran yn barod iawn i helpu ac yn hapus i gymryd amser i f’addysgu i am beth roedden nhw’n ei wybod am fywyd ar set ffilm a rhannu eu profiadau.  Hefyd ces i orchwylion bach i’w gwneud dan oruchwyliaeth pan oedd yn bosibl megis paratoi gwisgoedd ar gyfer actorion a chynnal dilyniant ar gyfer ecstras, sy’n rhywbeth roeddwn i bob amser eisiau ei wneud!  Roedd pawb yn gefnogol ac yn garedig iawn, yn cynnwys cynhyrchwyr, colur, camera, rhedwyr, actorion (roeddwn i wedi cwrdd â rhai ohonyn nhw ar brofiadau gwaith blaenorol) ond roedd yr adran wisgoedd yn hyfryd dros ben ac yn fy nhrin i fel un o’i staff ei hun.  Dysgais i gymaint ar y cynhyrchiad a’r profiad ffantastig hwn a byddwn i’n argymell profiad gwaith ar set i unrhyw un sydd â diddordeb mewn gweithio ym myd teledu a ffilm.”

A chael y cyfle i greu ac i fod yn rhan o dîm propiau proffesiynol a roddodd fwynhad i Louise Sullivan, myfyrwraig Celf Sylfaen yn y Drindod Dewi Sant.   “Roeddwn i’n lwcus i gael helpu gyda thasgau cyffrous iawn, yn yr adran graffeg yn bennaf lle roeddwn i’n gallu helpu i ddylunio, argraffu a gwneud propiau megis creu gwaith celf ar gyfer hysbysfyrddau swyddfeydd, labeli potel a deunydd pacio.  Roedd cael cynnig y tasgau hyn ar brofiad gwaith yn rhoi argraff dda iawn i mi o’r prosesau gwaith, dan arweiniad trafodaethau gyda’r dylunydd cynhyrchiad a fu’n help i mi gael teimlad cyffredinol o sut dylai’r ardal edrych a'r ffordd orau o fynd at fy ngwaith.  Dysgais i gymaint o’r lleoliad hwn oedd yn bythefnos o hyd. Roedd gweithio gyda thîm oedd yn eich annog chi yn rhoi boddhad a gan fy mod i wedi dysgu cymaint, rhoddodd hyder i mi geisio symud i mewn i swydd broffesiynol wedyn.”

Ac yntau’n un o gynyrchiadau drama blaenllaw S4C ar gyfer yr hydref, bydd Bang yn arwain amserlen y sianel o fis Medi ymlaen.   Mae'r gyfres wedi ei gosod a'i gwreiddio'n ddwfn yng nghymuned Port Talbot a Chwm Afan, ac mae Bang yn torri tir newydd ar S4C ble bydd y defnydd achlysurol o'r Saesneg yn y deialog yn adlewyrchu agweddau o'r gymdeithas honno.

Gan fod pencadlys S4C yn symud i’r Egin - canolfan ddigidol a chreadigol newydd ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin - yn ystod haf 2018, mae’r cydweithio hwn rhwng S4C, y Brifysgol a’r cwmni cynhyrchu lleol Joio, yn dyst pellach i dwf ac uchelgais sector y diwydiannau creadigol yn ne-orllewin Cymru.

I gael rhagor o wybodaeth am Bang, ewch i www.S4C.cymru

Ben Wheeler

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476