Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant yn “Caru Gwenyn” trwy greu gerddi addas ar gyfer pryfed peillio


17.02.2017

Mae myfyrwyr ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cymryd rhan mewn cynllun cenedlaethol sydd â'r nod o annog pobl a sefydliadau i helpu sefyllfa pryfed peillio, yn cynnwys gwenyn a phili-palaod. Fel rhan o ddathliadau “Wythnos Ewch yn Wyrdd” daeth myfyrwyr a staff yn y brifysgol at ei gilydd i blannu gardd o flodau gwyllt i greu cynefin i gynorthwyo gwenyn a phryfed peillio eraill.

Bee Friendly Garden 1

Mae cynllun "Caru Gwenyn" Llywodraeth Cymru yn anelu at leihau a gwrthdroi'r dirywiad mewn poblogaethau pryfed peillio gwyllt trwy annog sefydliadau cymunedol, yn cynnwys ysgolion, cyrff cyhoeddus, cynghorau, busnesau a phrifysgolion i ddarparu ffynonellau bwyd a chynefinoedd addas ar gyfer pryfed peillio yn ogystal ag ymrwymiad i roi'r gorau i ddefnyddio cemegau sy'n eu niweidio. Mae'r cynllun hefyd yn gofyn i sefydliadau i gynorthwyo gyda’r gwaith o hyrwyddo'r gwaith hwn o fewn y gymuned drwy esbonio i bobl pam ei fod yn bwysig i helpu pryfed peillio.

Meddai Jennifer Lloyd, Swyddog Materion Gwyrdd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

"Trwy ein gweithgareddau amrywiol yn ystod Wythnos Ewch yn Wyrdd rydym yn hynod o falch ein bod wedi gallu cefnogi Cynllun “Caru Gwenyn” Llywodraeth Cymru. Ffocws yr ymgyrch hon wrth gwrs yw annog cymaint o sefydliadau â phosibl i gyfrannu a chefnogi'r cynllun mewn ffordd gymdeithasol.

Fodd bynnag, mae’n bwysig cofio bod y sefyllfa yn ddifrifol hefyd gan fod astudiaethau diweddar yn dangos yn glir bod nifer y pryfed peillio wedi dirywio'n ddifrifol. Yn wir, yn ystod y 20-30 mlynedd diwethaf mae ymchwil yn dangos bod y nifer o wenyn mêl wedi cwympo 23% yng Nghymru. Mae hyn wedi digwydd o ganlyniad i ffactorau megis colli cynefinoedd, y defnydd o blaladdwyr a newid yn yr hinsawdd ac mae'n ddyletswydd arnom i geisio gwella'r sefyllfa.

Trwy gymryd rhan mewn gweithgareddau o'r fath, gallwn helpu i ddiogelu pryfed peillio a sicrhau manteision economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ar gyfer y gymuned yn lleol."

Dywedodd Amy Burton, Swyddog Gwyrdd Undeb y Myfyrwyr:

“Mae’n bryder mawr fod cymaint o bobl dal yn anymwybodol bod gwenyn o dan fygythiad difrifol.  Mae tri math o wenynen eisoes wedi diflannu ym Mhrydain ac yn anffodus bydd yr un peth yn digwydd i fathau eraill hefyd. Mae nifer o bethau bach y gallwn ni wneud i helpu a dyna un o'r rhesymau yr wyf wedi bod yn cefnogi’r ymgyrch i droi campws Caerfyrddin yn gampws addas a chyfeillgar ar gyfer gwenyn. 

Mae'n wych hefyd bod y Brifysgol yn cefnogi’r ymgyrch ac yn dangos diddordeb yn yr hyn sy’n bwysig i’r myfyrwyr. Roedd yn brynhawn gwych gyda nifer o fyfyrwyr yn cymryd rhan a chawsom lawer o hwyl yn palu a phlannu.  Gan ein bod wedi cael cymaint o sbort penderfynwyd creu ail lecyn i’r gwenyn!  Dylai’r blodau ymddangos erbyn mis Mai a Mehefin, felly rwy’n edrych ymlaen yn fawr i’w gweld yn blodeuo a gobeithio dechrau denu llwyth o wenyn"  

Yn ystod Wythnos Ewch yn Wyrdd mae myfyrwyr a myfyrwyr y Drindod Dewi Sant wedi cynnal rhaglen lawn o weithgareddau ar draws y holl gampysau.  Ychwanegodd Dr Jane Davidson, Dirprwy Is-ganghellor y Brifysgol dros Ymgysylltu a Chynaliadwyedd:

"Mae'r Wythnos Ewch yn Wyrdd wedi bod yn hynod o lwyddiannus gyda nifer fawr o fyfyrwyr ac aelodau staff yn cymryd rhan mewn gweithgareddau ar draws y holl gampysau.  Mae'r wythnos yn rhan bwysig o flaenoriaeth strategol y Brifysgol i ymgorffori cynaliadwyedd fel egwyddor graidd ar draws pob agwedd o waith y Brifysgol.  Rydym yn cymryd y mater hwn o ddifrif ac yn ystod y 5 mlynedd diwethaf rydym wedi gweld gwelliant parhaus yn y maes hwn sydd wedi gweld y brifysgol yn ennill nifer o wobrau cenedlaethol yn cynnwys tair gwobr Gŵn Gwyrdd."