Myfyrwyraig Addysg yn ennill Gwobr Goffa Norah Isaac


26.07.2017

Caryl Jones, myfyrwraig BA Addysg Gynradd ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant oedd enillydd Gwobr Goffa Norah Isaac eleni.

Caryl Jones

Yn wreiddiol o Faesybont, Sir Gaerfyrddin, cafodd Caryl ei chyflwyno â’r wobr yn ystod seremoni arbennig a gynhaliwyd yng Nghaerfyrddin yn ddiweddar.  Dyfernir Gwobr Goffa Norah Isaac yn flynyddol i’r myfyriwr sydd wedi cyfrannu mewn amrywiol ffyrdd at hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant o fewn y Brifysgol ac mae’n cael ei rhoi drwy gefnogaeth hael Cymdeithas Ddinesig Caerfyrddin.

 

Bu Miss Norah Isaac yn Brif Ddarlithydd Drama a’r Gymraeg am flynyddoedd lawer yng Ngholeg y Drindod Caerfyrddin lle ysbrydolodd genedlaethau o fyfyrwyr. Magodd do ar ôl to o fyfyrwyr i fod, yn eu tro, yn athrawon medrus, a hwythau'n diolch am y cyfle a gawsant i fod wrth draed meistr.      

Enwebir myfyrwyr ar gyfer y Wobr gan aelodau o staff y Brifysgol yn unig ac eleni, roedd hi’n bleser gan y darlithwyr BA Addysg gyflwyno Caryl ar gyfer y wobr.  

“Dyma unigolyn ymroddgar sy’n dilyn cwrs BA Addysg gyda SAC. Mae ar ei thrydedd flwyddyn ac wedi ymroi i’r ‘pethe’ o gychwyn ei chwrs hyd at ei derfyn,” meddai Linda Davies, darlithydd Addysg ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.

“Manteisiodd ar gyfleoedd di-ben-draw i hyrwyddo’r Gymraeg a’i diwylliant o fewn y Brifysgol gan gynnwys cynorthwyo gyda threfniadau Penwythnos y Glas a gweithio fel llysgennad  dros y cwrs.  By hefyd yn aelod ffyddlon o Aelwyd y Drindod ac yn aelod gweithgar o’r Gymdeithas Gymraeg gan helpu trefnu gwibdeithiau i’r Rhyng-gol, i Gaeredin a chynorthwyo gyda threfnu’r cinio blynyddol.  Mae hefyd yn weithgar yn ei chymuned ac yn aelod brwd o CFfI Llanddarog. 

“Mae Caryl yn hynod falch mai yn y Brifysgol hon fe’i hyfforddwyd fel athrawes -  a chyda dysg, dawn a gafael dda o’r iaith -  aiff ymlaen i chwifio baner ‘Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant’ i fyd addysg a thu hwnt,” atega Linda.

Mae Caryl wedi mwynhau bob eiliad o’i hamser ac mae wrth ei bodd bod ei chyfraniad i fywyd Cymreig a Chymraeg y Brifysgol yn cael ei gydnabod.

“Mae'n hyfryd ennill y wobr hon gan Gymdeithas Ddinesig Caerfyrddin. Mae'r gwaith rwyf wedi gwneud dros y Gymraeg drwy gydol fy nhair blynedd yn y Brifysgol wedi bod yn rhywbeth rwyf wedi mwynhau gwneud - nid oedd yn teimlo fel gwaith ychwanegol o gwbl. Rwyf wedi datblygu sgiliau megis trefnu, a chydweithio a fydd o fudd i mi yn y dyfodol yn fy swydd fel Athrawes Ysgol Gynradd.

“Mae mynd i Brifysgol yn golygu llawer mwy nag ennill gradd - mae'n wych bod myfyrwyr yn frwdfrydig i ymuno mewn amryw o weithgareddau ac i ymuno gyda gwahanol gymdeithasau megis y Gymdeithas Gymraeg ac mi fyddwn i'n annog pawb i fanteisio ar y cyfleoedd yma!”

Gwybodaeth Bellach