Nifer uchaf erioed o fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant yn derbyn ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol


24.01.2017

Mewn digwyddiad arbennig mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi croesawu’r newyddion bod y nifer uchaf erioed o’i myfyrwyr wedi derbyn ysgoloriaethau gan y Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  

CCC Grwp

Yn ystod y flwyddyn academaidd hon mae 67 o fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant  a Choleg Sir Gâr wedi derbyn un o ysgoloriaethau’r Coleg.  Er mwyn nodi’r llwyddiant hwn cynhaliwyd seremoni arbennig yn y brifysgol er mwyn cyflwyno tystysgrifau i’r myfyrwyr llwyddiannus.  

Mewn cydweithrediad â’r Coleg mae’r brifysgol a Choleg Sir Gâr wedi buddsoddi’n helaeth yn ystod y blynyddoedd diwethaf mewn creu darpariaeth cyfrwng Cymraeg o’r newydd mewn meysydd megis Celf a Dylunio, Amaethyddiaeth, Astudiaethau Chwaraeon, Busnes, Blynyddoedd Cynnar, Gwaith Ieuenctid a Chymuned ac  Astudiaethau Crefydd.  Bellach mae’r rhan fwyaf o gyrsiau cyfrwng Cymraeg y Drindod Dewi Sant yn gymwys ar gyfer Ysgoloriaethau’r Coleg. 

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:

“Rydym yn falch iawn bod cynifer o’n myfyrwyr wedi llwyddo i ennill un o ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.  ​ Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo'n llawn i ddarparu addysg o safon yn y Gymraeg a sicrhau bod gan ein myfyrwyr bob cyfle posib i astudio yn eu dewis iaith. 

Dros y blynyddoedd diwethaf rydym wedi buddsoddi’n helaeth mewn amrediad eang o feysydd er mwyn cynyddu ac ehangu’r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg yn y brifysgol.  Mae’r Brifysgol yn cydweithio’n agos iawn gyda’r Coleg er mwyn datblygu addysg flaengar cyfrwng Cymraeg ac rydym yn parhau i gynllunio er mwyn sicrhau bod darpariaeth a chyfleoedd pellach ar gael i’n myfyrwyr yn y dyfodol. 

Roedd y seremoni yn achlysur arbennig iawn ac roedd hi’n wych i weld y holl fyfyrwyr llwyddiannus yn cael y cyfle i ddod at ei gilydd i ddathlu ac i gymdeithasu.”   

Ychwanegodd Dr Hefin Jones, Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a oedd yn bresennol yn y seremoni:

“Mae’n rhoi cryn foddhad i mi fel Deon y Coleg Cymraeg Cenedlaethol i weld cymaint y datblygiad sydd wedi digwydd mewn addysg cyfrwng Cymraeg ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Hynny, ar draws ystod o ddisgyblaethau; o berfformio a’r celfyddydau cain, i fusnes ac addysg gorfforol. Mae heddiw yn uchafbwynt i’r datblygiadau hyn - rhannu’r nifer fwyaf erioed o Ysgoloriaethau’r Coleg Cymraeg Cenedlaethol ymysg myfyrwyr Cangen y Drindod Dewi Sant.”

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch ag  Arwel Lloyd , Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk