Nod Taith Feicio Daffodil i godi mwy nag erioed i elusennau lleol yn ei degfed flwyddyn


28.02.2017

Nod trefnwyr Taith Feicio Daffodil eleni yw codi mwy nag erioed i elusennau lleol.   Mae Taith Feicio Daffodil ar ei 10fed flwyddyn bellach a bydd yn gyfle i gannoedd o feicwyr ymgymryd â her cylch 43 milltir trwy fynydd-dir Sir Gâr. 

Daffodil Ride

Fel yn y gorffennol, caiff yr holl elw a wneir gan y Daith Feicio ei roi i elusennau lleol. Eleni dewiswyd yr elusen Cerebra a leolir yng Nghaerfyrddin a Chronfa Ymddiriedolaeth Dylan Rees.   

Trefnir y daith feicio gan fyfyrwyr y 3edd flwyddyn yn yr Ysgol Chwaraeon, Iechyd ac Addysg Awyr Agored (ChIAAA) ym Mhrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. Eleni mae dau fyfyriwr y cwrs BSc Hyfforddiant Personol, Cerith Evans a Catherine Davies yn gyfrifol am drefnu Taith Feicio Daffodil.  Mae’r ddau’n astudio'r modwl Cymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol.

Meddai Geraint Forster, sy’n rhedeg y modwlCymorth Rhyngddisgyblaethol ar gyfer Gweithgareddau Antur ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

“Prif ddiben y modwl hwn yw rhoi cyfle i fyfyrwyr weithio gyda phobl sy’n paratoi ar gyfer rhyw fath ar her antur a hefyd i fyfyrwyr drefnu her ar eu pen eu hunain.Hyd yn hyn ar y modwl hwn, mae myfyrwyr wedi gweithio un-i-un gyda chleientiaid sy’n gweithio tuag at nodau heriol ym maes chwaraeon antur gan gynnwys un sy’n ymdrechu i fod yn Geufadwr Olympaidd.  Mae’r myfyrwyr hefyd wedi ysgrifennu erthygl ar gyfer Adventure Travel Magazine, gan roi cyngor ar baratoi ar gyfer heriau anturus yn yr awyr agored.”

“Mae digwyddiadau lleol megis Taith Feicio Daffodil yn ffordd wych o wneud enw i chi’ch hun yn hyfforddwr personol. Os oes gennych chi eich busnes eich hun, gall y digwyddiad gynyddu ymwybyddiaeth ohonoch chi a’ch busnes ac ennill rhagor o gwsmeriaid i chi.Mae’r dasg hon yn rhoi sgiliau allweddol ar gyfer cyflogadwyedd i fyfyrwyr gan gynnwys rheoli pobl eraill. Mae’n rhywbeth gwych i’w roi ar CV ac i sôn amdano mewn cyfweliad.  Mae naws broffesiynol iawn i 3edd flwyddyn BSc Hyfforddiant Personol a BSc Ffitrwydd Awyr Agored. Mae’r myfyrwyr yn rhedeg eu busnesau hyfforddiant personol eu hunain, maen nhw’n trefnu digwyddiadau, ac mae llai o bwyslais ar ddarlithoedd a mwy ar fynd allan ac arfer sgiliau bywyd go iawn o dan yswiriant a goruchwyliaeth y Brifysgol.”

Cychwynnwyd Taith Feicio Daffodil gan un o drigolion Pentywyn, Andy Edwards, 10 mlynedd yn ôl gyda’r nod o fywiogi’r pentref yn ystod tymor sydd fel arall yn dawel.  Ac yntau bellach wedi symud o Bentywyn i Gaerfyrddin, roedd Andy yn benderfynol y byddai Taith Feicio Daffodil yn parhau a chynigiodd y cyfrifoldebau o’i threfnu i fyfyrwyr Y Drindod Dewi Sant.

Meddai Catherine Davies, un o drefnwyr y digwyddiad a myfyrwraig ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

“Mae cael cyfle i reoli o bosibl gannoedd o bobl yn hytrach na rhywbeth mor benodol â hyfforddiant personol yn brofiad amheuthun.Mae cannoedd o athletwyr yn dibynnu arnom ni i gynnal y digwyddiad hwn, mae’n fwy o gyfrifoldeb na gwaith cartref a gwneud yn siŵr bod eich aseiniad ar amser.Mae llawer o bobl yn dibynnu arnom ni i ddod â’r digwyddiad hwn at ei gilydd mewn amgylchedd diogel ac iach.  Mae’n wych cael y fath effaith gadarnhaol ar nifer mor fawr o bobl.Mae’r prosiect hwn yn ffordd fuddiol iawn o gael marc ar ddiwedd tymor.”

 Ychwanegodd Cerith Evans, un o drefnwyr y digwyddiad a myfyriwr ar y cwrs BSc Hyfforddiant Personol:

“Rydym ni’n gobeithio y bydd y digwyddiad eleni’n codi mwy nag erioed i’r elusennau a ddewiswyd.   Mae’r ddwy’n achosion ardderchog ac rydym ni’n falch iawn i allu eu cefnogi nhw drwy Daith Feicio Daffodil.    

Dwi ddim wedi cael cyfle i drefnu digwyddiad fel hyn o’r blaen felly mae’n fuddiol iawn.  Roedd cael dysgu am asesu risg yn ddiddorol dros ben.Mae wedi agor fy llygaid i i’r gwahanol feysydd y gallwch chi lywio’ch gyrfa tuag atyn nhw.  Mae strwythur y cwrs hwn yn ardderchog am fod y ddwy flynedd gyntaf yn rhoi’r wybodaeth y mae arnoch chi ei hangen ac wedyn yn y drydedd flwyddyn rydyn ni'n rhoi beth rydyn ni wedi ei ddysgu ar waith.” 

Mae amserlen y diwrnod fel a ganlyn:  

10.30 - 11.45 - Cofrestru ym Maes Parcio’r Traeth, Pentywyn  

12.00 - Dechrau

12.00 – 16.00 – Taith Feicio 70km

15.00 - 17.00 - Parti Pasta yn Y Siop Goffi, Pentywyn

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth mae croeso i chi gysylltu ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk