Penodi Circle IT i gyflawni prosiect TG pwysig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant


19.10.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi penodi Circle IT i gyflawni prosiect TG pwysig i’r brifysgol. Bydd yr uwchraddio yn creu seilwaith rhwydwaith modern, effeithlon o ran ynni, i wella’r defnydd cyffredinol ar dechnoleg gan fyfyrwyr, staff ac ymwelwyr ar bob un o gampysau’r brifysgol.

SA1 Areal widget

Yn rhan o’r prosiect, bydd y cwmni’n darparu’r seilwaithTG newydd ar gyfer datblygiad £300milwn newydd y brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe yn ogystal â gweithio ar ei  Chynllun Rhwydwaith ehangach.

Mae Circle IT yn un o brif ddarparwyr seilwaith, rhwydweithio, gwasanaethau a reolir ac ymgynghori strategol ym maes TG gydag arbenigedd cryf yn y sector addysg ac ymhlith ei gleientiaid ceir Prifysgol Rhydychen, Prifysgol Dundee a Phrifysgol Fetropolitan Caerdydd. Mae’r atebion technegol cymhleth ar raddfa fawr a ddarperir ganddynt yn ddelfrydol ar gyfer y sector AU oherwydd anghenion cymhleth a champysau mawr ymledol,  

Meddai Pennaeth Gweithredol Technoleg a Systemau Gwybodaeth Y Drindod Dewi Sant, James Cale: “Mae’nhyfrydi nigaelgweithiogyda Circle IT arbrosiect TGpwysigi’r Brifysgol. Ynogystal âchaeleffaithgadarnhaol arbrofiadeinmyfyrwyr,bydd yprosiecthwnhefyd ofuddi’n staffa’nhymwelwyr. Mae Technoleg Gwybodaethyn 

chwarae rhan bwysig yn y sector addysg a thrwy fuddsoddi yn y prosiect allweddol hwn, mae’r Brifysgol wedi dangos faint mae’n prisio profiad myfyrwyr yn Y Drindod Dewi Sant.

“Yn ogystal â darparu strwythur TG i ddatblygiad newydd y brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, bydd Circle IT hefyd yn gweithio gyda Chynllun Rhwydwaith yn ogystal â disodli ein Rhwydwaith Adran Storio (SAN) ar gyfer y Brifysgol gyfan. Mae dylunio rhwydwaith  datblygiad newydd SA1 Glannau Abertawe, SAN a’r Cynllun Rhwydwaith wedi golygu llawer o ymdrech ac rydyn ni wedi cyrraedd camau olaf y dyluniad a’r cynllun lefel uchel.”

Meddai Prif Swyddog Gweithredol Circle IT, Roger Harry: “Rydyn ni’n falch dros ben o gael y prosiect hwn i ddarparu strwythur TG newydd ar gyfer Datblygiad SA1 Glannau Abertawe yn ogystal â gweithio gyda’r Brifysgol ar ei Chynllun Rhwydwaith ehangach a disodli’r SAN sydd ganddi ar hyn o bryd. Mae gan ein tîm ni arbenigedd cadarn yn y sector addysg ac rydyn ni wedi cael profiad uniongyrchol o’r effaith y gael technoleg ei chael ar addysgu a dysgu a phrofiad myfyrwyr. Elfennau allweddol y prosiect yw:

 • Disodli holl seilwaith presennol y ganolfan ddata er mwyn sicrhau ateb cydamserol sy’n goddef beiau ar draws campws Caerfyrddin ac Abertawe i gyflawni’r gofynion craidd.
 • Dyluniad Cynllun Rhwydwaith i adolygu rhwydweithiau campysau Caerfyrddin, Llambed, Abertawe, Llundain a Chaerdydd ar hyn o bryd a buddsoddi yn Rhwydwaith ehangach y Brifysgol
  • Seilwaith modern, effeithlon o ran ynni, gan arwain at leihau allbwn allyriadau ac ôl-troed carbon y Brifysgol
  • Dylunio diogelwch newydd a chyson ar draws rhwydweithiau wedi eu gwifrio a diwifr
  • Ateb Gwestai Wi-Fi newydd wedi ei symleiddio
 • Seilwaith TG datblygiad newydd SA1 Glannau Abertawe
  • Gwell profiad defnyddwyr i holl ddefnyddwyr y rhwydwaith er mwyn sicrhau bod y staff a’r myfyrwyr fel ei gilydd yn mwynhau cysylltedd di-dor, diogel, dibynadwy a chyflym

Symleiddio’r mynediad at y rhwydwaith di-wifr a chynyddu hyblygrwydd trwy eduroam

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk