Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn lansio Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI)


30.03.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru (NWIS) wedi ymuno â’i gilydd i greu Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI).

widi 1

Mae creu’r Athrofa yn sefydlu’r bartneriaeth strategol rhwng y ddau sefydliad a ddechreuwyd pan symudodd NWIS ei leoliad yn Ne Orllewin Cymru i adeilad Technium y Brifysgol yn Abertawe. Roedd yr adleoli yn arwyddo perthynas waith newydd rhwng y ddau sefydliad sydd eisoes wedi arwain at nifer o fentrau yn ymwneud â rheoli data iechyd ac a fydd yn hwyluso gwaith y Gwasanaeth Gwybodeg o ddarparu’r dechnoleg a’r wybodaeth genedlaethol sydd eu hangen ar gyfer gofal modern o gleifion. Mae hefyd yn darparu dros saith deg o wasanaethau digidol i ddefnyddwyr ar draws GIG Cymru a rhannau eraill o’r DU.

Drwy WIDI, bydd gan y Gwasanaeth Gwybodeg fynediad at ddoniau myfyrwyr a graddedigion drwy gynnig cyfleoedd gwaith rhan-amser, lleoliadau gwaith ac internaethau sy’n gysylltiedig â phortffolio'r Ysgol Gyfrifiadureg Gymhwysol a gwasanaethau eraill. Yn ychwanegol at hyn, bydd y cydweithio yn galluogi i’r Gwasanaeth Gwybodeg gyfrannu at ddylunio a chyflwyno rhaglenni academaidd perthnasol o fewn Grŵp y Brifysgol, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, fel rhan o bortffolio cynyddol y Brifysgol sy’n ymgysylltu â diwydiant. Bydd y fenter yn cynnig cyfleoedd i staff gwybodeg fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer datblygiad proffesiynol parhaus drwy Sefydliad Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol, sydd wedi ennill nifer o wobrau.

widi 2

Eisoes mae’r bartneriaeth strategol wedi caniatáu i staff y Gwasanaeth Gwybodeg ymgymryd â chyfloedd ymchwil yn rhan o’u hastudiaethau doethur ynghyd â darparu nifer o ddosbarthiadau meistr i fyfyrwyr Cyfrifiadureg Gymhwysol. Yn ychwanegol at hyn mae’r Athro Ian Wells, Pennaeth Cyfrifiadureg Gymhwysol a Wendy Dearing, Pennaeth y Gweithlu a Datblygu Sefydliadol yn y Gwasanaeth Gwybodeg ac Athro Ymarfer yn y Brifysgol, yn cydweithio ar gyflwyno papurau academaidd yng nghynhadledd Wythnos Ukehealth.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Brifysgol, “Mae lansio’r Athrofa yn enghraifft o’r ffordd mae’r Brifysgol yn ail-ddiffinio profiad prifysgol i fyfyrwyr, staff a’n partneriaid. Drwy ein cydweithrediad gyda diwydiant megis y Gwasanaeth Gwybodeg rydyn ni’n datblygu cynnyrch a gwasanaethau a fydd yn gwneud gwahaniaeth i fywydau

unigolion a chymunedau tra hefyd yn sicrhau ein bod yn cadw doniau lleol drwy sicrhau bod swyddi graddedig ar gael yn y rhanbarth.

Mae datblygiad y bartneriaeth strategol megis Athrofa Wybodaeth Ddigidol Cymru yn rhan o agenda trawsnewidiol y Brifysgol sydd â’r bwriad o’i chynorthwyo i wireddu ei chenhadaeth graidd o wella mynediad i addysg uwch a datblygu sgiliau sy’n berthnasol i gymunedau lleol a chyflogwyr, gwella cyflogadwyedd graddedigion, ynghyd â chaniatáu i’r Brifysgol gyflawni ei photensial o gyfrannu at adfywiad economaidd y ddinas, Dinas Ranbarth Bae Abertawe a Chymru.

Gwybodaeth Bellach

1. Manylion pellach Eleri Beynon, Y Drindod Dewi Sant 07968 249 335/ Gill Friend, NWIS 029 2050 2161.