Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn croesawu arwyddo cytundeb Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Bae Abertawe


20.03.2017

Croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant arwyddo cytundeb Bargen Ddinesig Dinas Ranbarth Bae Abertawe gan Brif Weinidog y DU,  Theresa May, AS a Phrif Weinidog Cymru, Carwyn Jones, AC heddiw.

SA1

Disgwylir i’r cynllun arwain at greu mwy na 9,000 o swyddi a symbylu ymron i  £1.3 biliwn o fuddsoddiad yn Ne Orllewin Cymru. Mae’r Brifysgol yn bartner allweddol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe a bydd ei phrif brosiectau’r Brifysgol – y Pentref Blychau a Pharth Arloesi yn SA1 Abertawe, a’r Egin – Clwstwr Creadigol a Digidol yn Sir Gaerfyrddin – yn creu swyddi newydd trwy ddatblygu canolfannau menter creadigol a chynlluniau sbarduno sgiliau uwch. Bwriad y rhain yw tyfu busnesau newydd yn gysylltiedig â’r portffolio, datblygu ymhellach sgiliau busnesau cyfredol a denu buddsoddiad newydd i’r rhanbarth.

Bydd Pentref Blychau a Pharth Arloesi SA1 yn ategu ac yn helpu bwrw ymlaen â’r weledigaeth ar gyfer Prosiect Rhanbarth Digidol Dinas Abertawe a’r Glannau sy’n ceisio creu canol dinas bywiog a chynaliadwy sy’n hwyluso twf gweithgareddau gwerth uchel ac a fydd yn sylfaen ar gyfer lansio ‘Ardaloedd Digidol’ ar draws y rhanbarth.

Mae’r Egin yng Nghaerfyrddin yn brosiect trawsnewidiol a fydd yn cyfoethogi'r diwydiannau creadigol a digidol yng Nghymru.  Ar y cyd â’n partneriaid byddwn yn datblygu menter economaidd newydd Gymraeg ei hiaith yng nghefn gwlad Cymru gan alluogi sefydlu cwmnïau newydd a fydd yn darparu ystod o wasanaethau dwyieithog.  Bydd yn cefnogi diwydiannau cynnwys a digidol yn Sir Gaerfyrddin a bydd yn ysgogydd allweddol ar gyfer yr ystod o ddiwydiannau creadigol yn Ninas-ranbarth Bae Abertawe.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Rwy’n croesawu’r cyhoeddiad fod y Fargen Ddinesig ‘Arfordir Rhyngrwyd’ wedi’i chymeradwyo gan Lywodraeth y Deyrnas Unedig.  Mae’r Brifysgol yn brif bartner yn Ninas Ranbarth Bae Abertawe a thrwy weithio gyda’n gilydd, rydym yn darparu ystod o fentrau gwerth uchel i geisio cyflymu twf economaidd yn y rhanbarth gan fynd i’r afael â heriau mwyaf heddiw o ran ynni, iechyd a chysylltedd digidol.  

“Mae eglurder gweledigaeth a’r arweinyddiaeth a gafwyd gan y Cynghorydd Rob Stewart, Arweinydd Cyngor Abertawe a'r Cynghorydd Emlyn Dole, Arweinydd Cyngor Sir Caerfyrddin, wedi bod yn allweddol wrth wneud y mwyaf o’r cyfleoedd a ddarperir gan y Fargen Ddinesig.  Bydd hyn ein galluogi i weld prosiectau gweddnewidiol yn cael eu datblygu a fydd yn  creu effaith sylweddol ar allu economaidd, cymdeithasol a diwylliannol y rhanbarth.

“Mae strategaeth y Brifysgol yn cysylltu’n uniongyrchol â'r uchelgeisiau ar gyfer y rhanbarth trwy ddarparu system gymorth a ffrwd sgiliau i sicrhau effaith economaidd a fydd yn arwain yn y pen draw at swyddi.  Mae rhyw 90% o’n myfyrwyr yn hanu o’r rhanbarth hon a’r mwyafrif yn aros yma ar ôl graddio.  Rydym yn gwneud gwahaniaeth trwy ddatblygu talentau lleol sydd â’r sgiliau sydd eu hangen yn ein cymunedau.Gyda chanolfannau ar draws y rhanbarth, mae’r Drindod Dewi Sant mewn sefyllfa gref i ddarparu’r cysylltiadau sydd eu hangen er mwyn sicrhau bod buddion y Fargen Ddinesig i’w gweld ar draws Dinas-ranbarth Bae Abertawe.”

yr egin