Rheolwraig Newydd Yr Atom


23.01.2017

Angharad Harding o Lanpumsaint yw rheolwraig newydd Yr Atom, sef Canolfan Gymraeg tref Caerfyrddin.

Angharad Harding

Yn fam i dri o blant ifanc, mae Angharad wedi cymryd awenau'r ganolfan ar ôl treulio deuddeg mlynedd yn gweithio gyda Chyngor Sir Gâr fel Swyddog Busnes.

“Rwy’n gyffrous dros ben wrth ddechrau’r swydd newydd hon fel rheolwraig Yr Atom,” meddai Angharad.

“Rwy’n edrych ymlaen yn fawr at her newydd ac yn awyddus iawn i weithio gyda gwahanol sectorau i annog pobl i ddefnyddio’r Gymraeg fwy fwy fel rhan o’u bywyd bob dydd.

“Dyma gyfle gwych i mi feithrin a datblygu partneriaethau ar draws y dref er mwyn hyrwyddo’r defnydd o’r Gymraeg.

“Wedi gweithio gyda’r sector fusnes dros nifer o flynyddoedd, rwy’n gobeithio gallu gweithio’n agos gyda siopau a busnesau Caerfyrddin – yn ogystal â thrawsdoriad o sefydliadau – gan roi cyfle i’r Gymraeg fod yn fwy clywadwy a gweladwy ar hyd a lled y dref.”

Agorwyd Yr Atom yn swyddogol ‘nôl yn Hydref 2015 wedi i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant dderbyn grant gan Gronfa Fuddsoddi Cyfalaf Llywodraeth Cymru i brynu adeilad er mwyn sefydlu Canolfan Gymraeg yng nghanol Caerfyrddin.

Aeth y Brifysgol ymlaen i brynu’r adeilad ar Stryd y Brenin gan fynd ati i’w weddnewid i gynnwys caffi, stiwdio recordio ac ystafelloedd er mwyn cynnal digwyddiadau cymdeithasol, hamdden a busnes ar gyfer y gymuned gyfan.

Ers hynny, mae wedi sefydlu’i hun yn ganolfan boblogaidd ar gyfer gweithgareddau a digwyddiadau Cymraeg eu hiaith yn y dref, gyda thros 60 o wahanol gymdeithasau a grwpiau cymunedol yn defnyddio adnoddau Yr Atom a dros 10,000 wedi croesi’r trothwy yn ystod y cyfnod hwnnw.

Mae’r Atom hefyd yn cynnig lleoliad cyffrous lle gall pobl o bob oed gymdeithasu yn y Gymraeg naill ai drwy wneud gweithgareddau megis ioga a thylino babis neu drwy ddod i wersi Cymraeg mwy ffurfiol.  Mae ieuenctid y dref hefyd yn gwneud cryn ddefnydd o’r ganolfan gydag Aelwyd yr Urdd yn cwrdd yno’n wythnosol a thrwy amryw weithgareddau sy’n cael eu gweithredu gan Fenter Gorllewin Sir Gâr, o’r Clwb Ffotograffiaeth i Ddawnsio Stryd.

Mae trigolion ifancaf ardal Caerfyrddin hefyd yn elwa o adnoddau’r Atom gyda’r Cylch Meithrin yn cwrdd yno’n ddyddiol.

A heb os, un o brif atyniadau’r ganolfan yw’r caffi croesawgar sy’n cynnig cynnyrch lleol o ansawdd uchel mewn amgylchedd cyfeillgar Cymreig.

“Mae’n bleser gennym groesawu Angharad i’n plith wrth iddi ddechrau ar ei gwaith fel rheolwraig newydd Yr Atom,” meddai Gwilym Dyfri Jones, Pro Is-Ganghellor Cysylltiol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a'r person a fu’n arwain y prosiect ar ran y Brifysgol.

“Bydd y profiad helaeth sydd gan Angharad o feithrin partneriaethau ac o weithio gyda’r sector fusnes o fudd mawr i’r Atom. Bydd cyfle i adeiladu ar y seiliau cadarn a osodwyd yn barod gan ddatblygu strategaeth gyffrous ac uchelgeisiol ar gyfer y dyfodol.

“Mae Yr Atom yn cynnig cyfle i holl fudiadau a chymdeithasau yr ardal ddod at ei gilydd i greu cymuned Gymraeg fyrlymus o fewn un adeilad ac rwy’n siŵr y bydd Angharad yn llwyddo i ddod â thrawsdoriad eang o bobl ynghyd,” atega Gwilym Dyfri Jones.

Nododd Gwydion Wynne, Cyfarwyddwr Canolfan Peniarth sydd â chyfrifoldeb strategol a gweithredol dros Yr Atom: “Dymunir gweld Caerfyrddin yn datblygu’n dref wirioneddol ddwyieithog gyda’r Atom yn datblygu’n ganolbwynt naturiol ar gyfer hyrwyddo’r Gymraeg o’i mewn.  Bydd rôl Angharad yn allweddol wrth i ni geisio gwireddu’r nod hwnnw a chroesawn ni hi’n gynnes i’w rôl newydd fel Rheolwraig Yr Atom.” 

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676908 / 07449 998476 sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk