Datganiadau I'r Wasg 2017

Rhestr fer Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin 2017 yn cael ei chyhoeddi

09.11.2017

Mae'r rhestr fer ar gyfer Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin 2017 wedi cael ei datgelu, gyda 24 o gwmnïau wedi cyrraedd y rhestr fer ar draws 9 categori.

Gwobrau Busnes 2

Mae’r noson wobrwyo, a drefnwyd gan Yr Atom, ac sy’n cael ei noddi gan Gyngor Tref Caerfyrddin, Cyngor Sir Caerfyrddin a Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin yn cael ei chynnal am y tro cyntaf eleni gan roi sylw arbennig i lwyddiannau ein busnesau yng Nghaerfyrddin. Cynhelir y cinio mawreddog nos yfory (10 Tachwedd) yng Nghlwb Pêl-droed Tref Caerfyrddin a bydd Marc Griffiths, cyflwynydd BBC Radio Cymru, yn arwain y digwyddiad.

Y siaradwr gwadd yw’r ffermwr ac entrepreneur, Brian Jones, a sefydlodd Castell Howell Foods Cyf yng nghanol y 1980au. Deng mlynedd ar hugain yn ddiweddarach mae Castell Howell yn cyflogi cannoedd o staff ac fe'i ystyrir fel un o brif gyfanwerthwyr bwyd annibynnol y wlad sy'n arbenigo mewn cynhyrchion Cymreig.

Dywedodd Angharad Harding, Rheolwr Canolfan Yr Atom:

"Mae safon yr enwebiadau wedi bod yn uchel iawn sydd wedi golygu bod y broses o feirniadu wedi bod yn arbennig o anodd. Rydym yn cynnal y digwyddiad hwn am y tro cyntaf ac rwy'n credu bod cynnal digwyddiad blynyddol o’r fath yn gyfle gwych i arddangos y gorau o'n cymuned fusnes yng Nghaerfyrddin. Mae cymaint o fusnesau lleol ardderchog yn y dref ac rydym yn falch iawn i dderbyn cymaint o geisiadau. Credwn bod y rhestr fer yn adlewyrchu’r safon uchaf o broffesiynoldeb, arloesedd, lefelau gwasanaeth a chyflawniad ac rydym yn edrych ymlaen yn fawr at y noson. Hoffwn ddiolch i'r holl noddwyr am eu cefnogaeth oherwydd heb y gefnogaeth hon ni fyddai cynnal Gwobrau Busnes Tref Caerfyrddin yn bosibl."

Gwobrau Busnes 1

Ymhlith y rheiny ar y panel beirniadu mae cynrychiolwyr o Gyngor Sir Caerfyrddin, Cyngor Tref Caerfyrddin a Chlwb Pêl-droed Caerfyrddin.

Dywedodd Jeff Thomas o Glwb Pêl-droed Caerfyrddin:

"Yr hyn a wnaeth argraff fawr arnaf i oedd y nifer helaeth o fusnesau ardderchog sydd gennym yn ein tref. Cafwyd tipyn o ddadl o amgylch y bwrdd beirniadu ynghylch pwy ddylai fod ar y rhestr fer a bydd yn anodd iawn penderfynu ar enillydd ar gyfer bob categori. Nid oes unrhyw amheuaeth bod y rhestr fer yn brawf go iawn o gryfder ac amrywiaeth ein heconomi leol. "

Dyma’r rhestr fer:

Entrepreneur Ifanc

 • Lowri Johnston
 • Leaf and Bean Vintage Beverage Company

Lletygarwch 

 • The Boars Head
 • Xcel Bowl
 • Pethau Da

Arloesi 

 • Dyfed Alarms
 • Computabuilda
 • Carmarthen Camera Centre

Manwerthu 

 • Emma Phillips Bridal Shop
 • Evans & Wilkins
 • Floral Décor by Sienna

Annibynol 

 • John James Music Ltd
 • Jackie James
 • 3A’s

Y Farchnad

 • Leaf and Bean Vintage Beverage Company
 • Richardson Home Produce
 • Computabuilda

Elusen

 • Eiriol
 • Arts care Gofal Celf
 • Xcel Bowl

Economi Nos 

 • Notts Bar Ltd
 • Lorenzo’s
 • Diablos

Proffesiynol

 • Sauro Architectural Designs Ltd
 • Red kite Solicitors
 • LHP

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk