Sêr pennaf Hollywood yn helpu i ddathlu ‘Study in Wales’


13.06.2017

Yr wythnos ddiwethaf roedd tri o’r prif actorion Prydeinig yn LA yn bresennol mewn derbyniad ym mhreswylfa Prif Gonswl Prydain yn Los Angeles i ddathlu’r cyfleoedd sydd ar gael i bartneriaid prifysgolion Cymru ar draws y byd.

NAFSA

Trefnwyd y digwyddiad gan Kath Griffiths, Swyddog Rhyngwladol Gweithredol Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, a chroesawyd yr actorion o Gymru sy’n byw yn LA, Owain Rhys Davies a Luca Malacrino, ynghyd â Joanne Froggatt o Downton Abbey, yn ogystal â gwesteion o’r Cyngor Prydeinig, Llywodraeth Cymru a Universities UK. 

Croesawodd Prif Gonswl Prydain, Chris O'Connor, y gwesteion gan gynnwys cynrychiolaeth o Gymru, a oedd yn LA ar gyfer un o’r cynulliadau mwyaf o addysgwyr rhyngwladol y byd i hyrwyddo Cymru yn ddewis gyrchfan ar gyfer astudio dramor.

Ychwanegwyd blas arbennig o orllewin Cymru at y digwyddiad pan ddaeth i’r amlwg mai mab un o ddarlithwyr profiadol Y Drindod Dewi Sant, yr hanesydd Conway Davies, yw'r actor o Gaerfyrddin, Owain Rhys Davies.

“Roeddwn i’n falch bod Owain yn bresennol ond yn fwy balch byth pan sylweddolais i mai mab Conway Davies oedd e, fel yr oedd llawer o’n partneriaid rhyngwladol”, meddai Kate Griffiths o’r Drindod Dewi Sant.

“Mae Conway wedi dysgu hanes Cymru i nifer o’n myfyrwyr astudio dramor ers blynyddoedd lawer, felly roedd llawer yn ei adnabod. Roeddem ni hefyd yn gwybod pa mor falch oedd hi o yrfa Owain. Rwy’n credu bod Owain yn synnu braidd wrth ddod i ddigwyddiad yn Los Angeles a chael bod cymaint ohonom yn adnabod ei dad! Gwnaeth hyn y digwyddiad yn fwy arbennig byth o ran y cysylltiadau rhwng Gogledd America a Chymru.”

Soniodd Owain a Luca, a anwyd yng Nghaerdydd, wrth y gynulleidfa o wahoddedigion sut oedd cael eu magu yng Nghymru wedi eu gwneud nhw’n hyrwyddwyr ar ran y genedl, a sut oedd astudio a gweithio dramor wedi rhoi iddynt hwythau bersbectifau a allai fod o fudd hefyd i fyfyrwyr sy’n ystyried prifysgolion yng Nghymru. 

Pwysleisiodd Owain, sydd ar fin ymddangos yn addasiad newydd David Lynch o Twin Peaks ac sydd ar hyn o bryd ar bosteri theatrau ledled UDA, fanteision astudio yng Nghymru: 

“Pleser pur oedd cael bod yn rhan o noson mor rhyfeddol ac ar gyfer achos mor wych. Mae helpu i roi Cymru’n glir ar y map lle mae’n haeddu bod yn bwysig i mi a hoffwn i weld y byd yn caru gwlad y gân cymaint â mi. Mae’n hyfryd gweld prifysgolion yn cydweithio gyda chymaint o angerdd ac ymroddiad, a gobeithio y bydd Study in Wales yn parhau i ddod â sefydliadau at ei gilydd i wneud prifysgolion Cymru yn enwog ar lwyfan y byd.”

Mae'r brodor o Gaerdydd, Luca, wedi ei weld yn ddiweddar yn  Grey’s Anatomy a Criminal Minds: “A minnau’n Gymro i’r carn, mae’n anodd i mi bwysleisio’n iawn pa mor groesawgar yw Cymru i fyfyrwyr rhyngwladol. Rydw i bob amser yn esbonio i ffrindiau yn yr Unol Daleithiau sut mae Cymru yn eich ysbrydoli chi o’r eiliad y cyrhaeddwch chi, ac unwaith yr ewch chi yno, byddwch chi’n creu cysylltiadau a fydd yn para oes. Mae angen i ni wneud yn siŵr nad yw Cymru yn gyfrinach fawr, a dyna pam roeddwn i’n falch o weithio gyda Study in Wales i helpu i ddod â Chymru i’r blaen ym myd addysg uwch ar gyfer myfyrwyr rhyngwladol. Roeddwn i’n ffodus o gael bod yn fyfyriwr rhyngwladol fy hun wrth astudio yn LA, a hoffwn i weld rhagor fyth o fyfyrwyr yn gwneud yr un naid ar draws yr Iwerydd.”

Cymerodd dau o raddedigion y Brifysgol Americanaidd, Prifysgol Talaith Califfornia, Fullerton – roedd y naill a'r llall – wedi treulio amser yn astudio BA Actio ar gampws Caerfyrddin Y Drindod Dewi Sant yn rhan o’r rhaglen Study in Wales – hefyd ran yn y digwyddiad.  Difyrrodd y consuriwr Paul Vu y gwesteion â'i driciau wrth i Hannah Schill dynnu lluniau o’r derbyniad.

“Yn rhan o bresenoldeb Study in Wales yn NAFSA – sef Cymdeithas Addysgwyr Rhyngwladol a chymdeithas ddielw fwyaf y byd ar gyfer addysg a chyfnewidiadau rhyngwladol – ces i'r pleser pur o drefnu derbyniad ar ran prifysgolion Cymru i ddathlu ein partneriaethau rhyngwladol cyffredinol.   Pan glywais i fod y digwyddiad yn mynd i gael ei gynnal yn Los Angeles, es i at Brif Gonswl Prydain i weld a ellid cynnal y digwyddiad ym mhreswylfa’r Prif Gonswl,” meddai Kath Griffiths, y Swyddog Rhyngwladol Gweithredol yn Y Drindod Dewi Sant.

“Roedd Chris O’Connor yn ddigon caredig i gynnal y digwyddiad gydag enwogion o fri yng nghwmni sêr o Gymru megis Owain Rhys Davies a Gianluca Malcrino, a soniodd mor angerddol am Gymru.  Daethon nhw hefyd â’u ffrind, Joanne Froggatt o Downton Abbey.

“Roedd yn achlysur arbennig, a braf oedd gweld cynifer o bartneriaid Y Drindod Dewi Sant yn y digwyddiad gan gynnwys Prifysgol Talaith Califfornia Fullerton, Prifysgol Talaith Califfornia Long Beach a Phrifysgol Gogledd Carolina yn Greensboro.  Roeddem ni hefyd yn falch bod Llywydd Coleg Douglas, Kathy Denton, wedi dod.”

Mae cynhadledd flynyddol NAFSA yn rhoi mynediad i Study in Wales. a’i bartneriaid prifysgol i dros 10,000 o gynadleddwyr o bob cwr o’r byd i hyrwyddo Cymru yn ddewis gyrchfan astudio.

Mae Study in Wales yn bartneriaeth o bob un o brifysgolion Cymru www.studyinwales.ac.uk  ac fe’i cefnogir gan Brifysgolion Cymru, y Cyngor Prydeinig, Llywodraeth Cymru a CCAUC.

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476