Staff y Cyngor yw’r gorau yn y dosbarth


01.08.2017

Gwnaeth un ar ddeg o ddysgwyr o Gyngor Sir Gâr wisgo’r cap a’r gŵn yn ddiweddar wrth iddynt raddio o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyda Thystysgrif Ôl-raddedig  mewn Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus.

Wales Institute for Work Based Learning

Hefyd, graddiodd pum dysgwr arall o Gyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen gyda gradd Meistr yn y Celfyddydau mewn Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus, wedi cwblhau ac ennill eu cymhwyster Tystysgrif Raddedig yn flaenorol.

Datblygwyd y Rhaglen Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus yn gyntaf yn 2010 drwy gydweithrediad rhwng Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (Wales Institute for Work-based Learning - WIWBL) y Brifysgol a Chyngor Bwrdeistref Sirol Torfaen. Lluniwyd y rhaglen i ddatblygu arweinwyr sector cyhoeddus ar gyfer y dyfodol, o’r rheini sy’n gweithio i’r Gwasanaethau Argyfwng hyd at Swyddogion y Cyngor a swyddogion Tai Cymdeithasol.

Meddai Nick Samuel, Cyfarwyddwr y Rhaglen: "Mae’n bleser mawr gweld carfanau o Sir Gâr a Thorfaen yn dathlu eu llwyddiant heddiw. Mae dilyn y rhaglen hon wedi bod o fudd i bob un ohonynt, ond er hynny, y rhai sy’n manteisio fwyaf o’u hastudiaethau yw’r bobl maent yn eu gwasanaethu yn eu cymuned leol.

"Mae’r rhaglen hon yn wir gydweithrediad teir-ran rhwng y cyflogwyr, y cwmni datblygu sy’n gyfrifol am gyflwyno’r rhaglen a’r Brifysgol ei hun – gyda’r tri ohonynt yn cydweithio i wella’r gwasanaethau cyhoeddus ar gyfer dinasyddion Cymru."

Dywedodd Cyng. Mair Stephens, Aelod o Fwrdd Gweithredol Adnoddau Dynol Cyngor Sir Gâr “Llongyfarchiadau mawr i bawb a wnaeth raddio  - maent wedi cwblhau eu hastudiaethau tra yr oeddent yn gweithio yn eu swyddi bob dydd, ac wedi dangos ymrwymiad anferth.

“Mae datblygiad staff yn flaenoriaeth allweddol i ni oherwydd rydym am sicrhau bod ein swyddogion wedi’u cyfarparu’n dda a bod ganddynt gymhelliant.

“Gwnaeth y broses ddethol drwyadl ar gyfer y cynllun hwn roi i aelodau’r staff y cyfle i fireinio eu sgiliau cyfweld, yn ogystal ag ennill y dystysgrif. Mae’n bleser i weld cymaint o’n hymgeiswyr yn symud ymlaen, ac yn wir, wedi cael yr hyder i wneud ceisiadau am swyddi uwch.”

Mae’r rhaglen yn cynnwys 3 modwl, gyda’r cyntaf yn archwilio arweinyddiaeth bersonol ar gyfer gwasanaeth dinasyddion, sy’n galluogi dysgwyr i feirniadu eu hymagwedd bersonol eu hunain at arweinyddiaeth a’i chymharu â’r ffordd gyfredol o feddwl. Mae’r ail yn edrych ar gyd-destun gwleidyddol gwasanaeth dinasyddion, gan ofyn i ddysgwyr i archwilio’r pwysau gwleidyddol sy’n rheoli eu rôl gyhoeddus; gyda’r modwl terfynol yn gofyn i ddysgwyr i ddatblygu a chyflwyno cynllun newid a gwella o fewn y meysydd maent yn gyfrifol amdanynt. Yna, dyfernir Tystysgrif  Ôl-raddedig mewn Arweinyddiaeth yn y Gwasanaethau Cyhoeddus i’r dysgwyr hynny sy’n cwblhau pob un o’r tri modwl yn llwyddiannus.

Gwnaeth Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith PCYDDS lansio’r Fframwaith Arfer Proffesiynol am y tro cyntaf yn 2009. Ers hynny, mae’r rhaglenni a gynigir wedi tyfu’n sylweddol, gyda dysgwyr o amrywiol gefndiroedd gwahanol arnynt – gan gynnwys meysydd megis Gofal Cymdeithasol, Cynhyrchu, a’r Heddlu, yn ogystal â meysydd cyhoeddus a phreifat eraill, pob un ohonynt yn manteisio oherwydd y cyfleoedd a gynigir fel rhan o’r cyrsiau hyn.

Ychwanegodd Nick Samuel “Roedd hi’n aruthrol i weld cyfanswm o 133 o weithwyr yn graddio ar y rhaglenni a gynigir gan Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith y Brifysgol yn ystod y seremonïau graddio eleni.

“Mae pob un o’n dysgwyr mewn gwaith, ac felly mae llwyddo i jyglo eu hymrwymiadau gwaith gyda’u hastudiaethau yn gamp fawr. Hoffem longyfarch ein dysgwyr i gyd ar eu llwyddiant – rydym yn falch iawn o bob un ohonynt.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Siân-Elin Davies:  sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476