Un o raddedigion Y Drindod Dewi Sant yn teithio Cymru mewn cynhyrchiad newydd


27.01.2017

Llwyddodd Francesca Dimech, a raddiodd o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn 2006, i sicrhau rôl mewn cynhyrchiad sy’n teithio trwy leoliadau ledled Cymru ar hyn o bryd. Agorodd y ddrama, o’r enw Enough is Enough, yng Nghasnewydd ar 24 Ionawr, ac eisoes mae wedi cael adolygiadau 4* gan y papur newydd adloniant The Stage.   

enough is enough band

Ysgrifennwyd Enough is Enough gan Meltem Arikan, a Memet Ali Alabora sy’n ei gyfarwyddo, gyda cherddoriaeth gan Maddie Jones. Mae’r cast yn cynnwys Maddie Jones, Pınar Öğün, Francesca Dimech ac Emma Daman Thomas, sy’n chwarae aelodau o fand. Mae’r cynhyrchiad garw hwn, a lwyfannir ar ffurf gig, yn adrodd straeon go iawn am drais rhywiol trwy gân a hiwmor tywyll.

Astudiodd Francesca Astudiaethau Cymraeg ac Astudiaethau’r Cyfryngau ar gampws Llambed Y Drindod Dewi Sant ac wedyn bu’n gweithio’n Swyddog Adloniant ar gyfer y campws. Meddai: “Wrth i ni roi'r dyddiadau at ei gilydd, mynnais i wrth y tîm cynhyrchu fod rhaid i ni alw yn Llambed – a dyma nhw’n cytuno. Byddai’n wych cael theatr lawn yn y dref sy’n agos at y fy nghalon i a lle mae gen i gymaint o atgofion braf. Ers i mi raddio o Lambed, rydw i wedi cael gyrfa lwyddiannus yn isdeitlydd teledu, cerddor ac actores ac rwy’n ddyledus iawn i’r Brifysgol am fy hyfforddiant a'm profiadau.” Mae gan Francesca hefyd nifer o brosiectau sy’n cydredeg, gan gynnwys ei chreadigaeth ei hun, Francesca’s Word Salad. Mae’r cynhyrchiad diweddaraf hwn yn dywyllach na llawer o’i phrosiectau eraill. Meddai: “Mae’n heriol dros ben, ond rydyn ni wrth ein bodd gyda’r profiad. Mae’n agoriad llygad go iawn.”  

francesca on stage

Meddai’r awdur Meltem Arikan: “Er gwaetha’r holl fesurau a’r rhagofalon ledled y byd, mae’n amhosibl atal can-drin, treisio a llosgach. Waeth pa mor ddygn yw ymdrechion gwladwriaethau, sefydliadau a mudiadau i weithredu cosbau, waeth faint o ymgyrchoedd ymwybyddiaeth a gynhelir, anwybydda unigolion yn aml y poen a achosir gan yr achosion hyn.  Nod y cynhyrchiad hwn yw dangos i gynulleidfaoedd sur mae’r materion hyn yn rhan o bob un o'n bywydau ac y gallai’r pethau hyn ddigwydd i unrhyw un.  Trwy ddefnyddio’r theatr, cerddoriaeth, dawns, hiwmor a syndod, rydyn ni am greu o leiaf rhyw deimlad bach o ymwybyddiaeth, ennyd ‘beth pe bai’ yn y gynulleidfa nad yw’r materion nepell oddi wrth bob un ohonom, a’n bod ni yn aml, braidd yn ddiarwybod, yn anwybyddu y trawma sy’n dod i ran eraill o’n cwmpas ni.”

Mae band Enough is Enough hefyd wedi rhyddhau sengl gyntaf o dan yr un enw o’r sioe, sydd ar gael i’w phrynu  ar wefan y sioe.

Sefydlwyd Be Aware Productions Limited ym mis Ionawr 2015 gan yr actores a'r gyfarwyddrwaig Pınar Öğün er mwyn creu perfformiadau arloesol a gweithiau celf clyweled.  Nod y cwmni yw cynhyrchu gweithiau sydd â dimensiwn ac apêl ryngwladol ac sy’n archwilio, herio ac ymestyn cyfyngiadau’r ddisgyblaeth lle y’u cynhyrchir. Dewiswyd y cwmni ar gyfer Rhaglen Artist Cysylltiol newydd y Chapter, Peilot a’r cynhyrchiad hwn fydd y daith gyntaf i’w chynorthwyo trwy’r cynllun.

Mae Meltem Arikan (Awdur), Memet Ali Alabora (Cyfarwyddwraig ac Actores) a Pınar Öğün wedi cydweithio ar amryw o brosiectau yn Nhwrci er 2009.  Hon yw’r ddrama gyntaf gan y prif dîm creadigol yng Nghymru. Cyhuddwyd eu drama ddiwethaf Mi Minor gan swyddogion llywodraeth Twrci a’r cyfryngau sy’n cefnogi’r llywodraeth o fod yn “ymarfer” ar gyfer protestiadau Parc Gezi 2013 yn Istabul. O ganlyniad i’r ymgyrch ddilynol i’w pardduo bu’n rhaid iddynt adael y wlad a dechrau byw yng Nghymru.

Meddai Cyfarwyddwraig Aware Productions a’r berfformwraig yn Enough is Enough, Pınar Öğün: “Pleser pur yw cael teithio o gwmpas Cymru gyda’r cynhyrchiad hwn. Ers i ni gyrraedd Caerdydd dros dair blynedd yn ôl mae’r croeso wedi bod mor gynnes ac rydyn ni wedi dod ar draws nifer fawr o bobl arbennig. Rydyn ni'n gyffrous iawn am y cynhyrchiad hwn – mae’n un heriol a beiddgar ac mae hefyd yn sbri a bydd yn gwneud i gynulleidfaoedd feddwl yn wahanol, gobeithio. Rydyn ni’n ysu am gael dechrau!”

Yn dilyn pob sesiwn, cynhelir sesiwn Gweiddi Allan, lle caiff y gynulleidfa gyfle i ymateb i themâu’r ddrama a chodi cwestiynu, a thrafod sut i gymryd camau drostyn nhw eu hunain. Nod Enough is Enough yw dechrau sgwrs genedlaethol am drais rhywiol a’r materion a godwyd yn y cynhyrchiad. Bydd y daith yn dod i ben ym Mhontypridd ar 19 Chwefror, gyda pherfformiad arbennig i ddilyn ar 8 Ebrill yng Nghanolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd lle bydd y cast a’r criw hefyd yn rhannu eu profiadau ynghylch y daith gyfan.

Cynhyrchiad cyntaf y cwmni oedd ffilm ger o’r enw Exhibit, sydd wedi cipio nifer o wobrau ac a ddewiswyd i’w dangos mewn gwyliau o gwmpas y byd.

Gellir dod o hyd i docynnau ar gyfer Enough is Enough ar-lein.

www.enoughisenough-theplay.com

francesca and colleague

Nodyn i'r Golygydd

Dyddiau teithio Enough is Enough

24.01.17 Barnabas Arts House, Casnewydd

26.01.17 Theatr Clwyd

27.01.17 Clwb y Monty, Y Drenewydd

28.01.17 Neuadd y Dref, Y Trallwng   

30.01.17 Little Theatre, Y Rhyl   

01.02.17 Neuadd Ogwen, Bethesda

03.02.17 Theatr Ucheldre, Caergybi

04.02.17 Bar 46, Aberystwyth

05.02.17 Magic Lantern, Tywyn

06.02.17 Neuadd y Dref, Aberteifi

08.02.17 Neuadd Victoria, Llanbedr Pont Steffan

09.02.17 Clwb Rygbi Tai-Bach, Port Talbot   

10.02.17 Adain y Celfyddydau, Abertawe

11.02.17 Neuadd y Frenhines, Arberth   

12.02.17 Parrot, Caerfyrddin   

15.02.17 Stiwt Glynebwy

16.02.17 Clwb Cyfansoddiadol Aberdâr

17.02.17 Theatr Soar, Merthyr Tudful

18.02.17 Memo, Trecelyn

19.02.17 Clwb y Bont, Pontypridd

08.04.17 Canolfan Mileniwm Cymru, Caerdydd

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cate Hopkins, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau ar: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk / 07872 423 788