Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG ar rhestr fer Gwobrau'r Times Higher Education


07.09.2017

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi ei bod ar y rhestr fer am ei gwaith gyda Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru yn y categori Cyfraniad Mwyaf Arloesol i Gydweithio Busnes-Prifysgol ar gyfer Gwobrau’r Times Higher Education (THE) eleni.

Cydnabyddir yn eang mai’r gwobrau hyn, sydd bellach yn eu 13eg blwyddyn, yw Oscars addysg uwch, gan ddenu cannoedd o geisiadau bob blwyddyn sy’n enghreifftio doniau, ymroddiad ac arloesedd unigolion a thimau ar draws pob agwedd ar fywyd prifysgol.

Cynhelir y seremoni fawreddog yng Ngwesty Grosvenor House ar Park Lane yn Llundain, ddydd Iau, 30 Tachwedd 2017.

Daeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru at ei gilydd i greu Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru (WIDI) yn gynharach eleni.

Cychwynnodd y bartneriaeth strategol rhwng y ddau sefydliad pan symudodd Gwasanaeth Gwybodeg GIG Cymru ei leoliad yn ne-orllewin Cymru, gyda 120 o staff i adeilad Technium 2 y Brifysgol yn Abertawe.   Roedd y symudiad yn gychwyn ar berthynas waith newydd rhwng y ddau sefydliad sydd eisoes wedi arwain at ddatblygu nifer o fentrau’n gysylltiedig â rheoli data iechyd a bydd yn hwyluso ymhellach waith y Gwasanaeth o ran darparu’r wybodaeth a’r dechnoleg genedlaethol sydd eu hangen ar gyfer gofal cleifion modern a mwy na saith deg o wasanaethau digidol i ddefnyddwyr ar draws GIG Cymru ac i ardaloedd eraill o’r Deyrnas Gyfunol.

Drwy Sefydliad Gwybodaeth Ddigidol Cymru mae gan y Gwasanaeth Gwybodeg fynediad at ddoniau myfyrwyr a graddedigion trwy ddarparu cyfleoedd am swyddi rhan-amser, lleoliadau gwaith ac interniaethau yn gysylltiedig ag Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Brifysgol.  Hefyd, mae’r cydweithio wedi galluogi’r Gwasanaeth Gwybodeg i gyfrannu at ddylunio a chyflwyno rhaglenni academaidd perthnasol o fewn Grŵp y Drindod Dewi Sant, sy’n cynnwys Coleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, fel rhan o bortffolio cynyddol y Brifysgol sydd â chysylltiadau â diwydiant. Mae’r fenter yn cynnig cyfleoedd posibl i staff gwybodeg gael mynediad at ddatblygiad proffesiynol parhaus trwy sefydliad arobryn y Brifysgol, Athrofa Cymru ar gyfer Dysgu Seiliedig ar Waith (WIWBL).  Eisoes mae’r bartneriaeth strategol wedi galluogi staff y Gwasanaeth Gwybodeg i ymgymryd â chyfleoedd ymchwil yn rhan o’u hastudiaethau doethurol, yn ogystal â darparu ystod o ddosbarthiadau meistr ar gyfer myfyrwyr Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Brifysgol.   At hynny, mae'r Athro Ian Wells, Pennaeth Cyfrifiadura Cymhwysol yn y Brifysgol a Wendy Dearing, Pennaeth Datblygu’r Gweithlu a Datblygiad Sefydliadol yn y Gwasanaeth Gwybodeg ac Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant, eisoes yn cydweithio ar bapurau academaidd.

Meddai’r Athro Ian Wells, Pennaeth yr Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol:  “Mae gan yr Ysgol a’r Gyfadran draddodiad hir o weithio'n agos â diwydiant er mwyn datblygu atebion pwrpasol ar gyfer eu hanghenion hyfforddiant a datblygiad staff ac rwy’n ymfalchïo’n fawr bod hyn bellach wedi’i gydnabod yn genedlaethol drwy fod ar y rhestr fer am y wobr bwysig hon.”

Meddai’r Athro Wendy Dearing: "Rydym ni wrth ein bodd ein bod ar y rhestr fer yn y categori Cyfraniad Mwyaf Arloesol i Gydweithio Busnes-Prifysgol yng ngwobrau’r THE eleni.  Mae hyn yn cydnabod y dull unigryw ac arloesol tuag at weithio a dysgu o fewn maes Gwybodeg Iechyd yng Nghymru.  Mae’r prosiect hwn yn cael effaith fawr ar ddatblygu gweithlu gwybodeg GIG Cymru ac mae’n cael effaith gadarnhaol iawn ar forâl.  Mae’r berthynas yn dod yn broses organig gyda buddion newydd yn dod i'r amlwg yn wythnosol, gyda GIG gweddill y DG eisoes yn edrych ar y prosiect fel model cadarnhaol.  Hefyd bydd yn cael ei arddangos mewn cynhadledd iechyd fawr yn Tsieina ym mis Hydref.”

Meddai John Gill, golygydd y Times Higher Education (THE): “Unwaith eto mae’r gwobrau hyn wedi denu cannoedd o geisiadau o bob cwr o’r wlad, ac o sefydliadau o bob math.  Gall pawb ar y rhestr fer ymfalchïo’n fawr eu bod wedi llwyddo i ddod drwy’r cam cyntaf hwn, ac rydym ni yn Times Higher Education yn edrych ymlaen at anrhydeddu’r enillwyr am eu doniau, eu creadigrwydd a’u hymroddiad ar adeg i’r academi pryd mae'r ansoddau hyn yn fwyfwy hanfodol.”

Gwybodaeth Bellach

Rebecca Davies

Swyddog Gweithredol Cysylltiadau â’r Wasg a’r Cyfryngau

Executive Press and Media Relations Officer

Cyfathrebu Corfforaethol a Chysylltiadau Cyhoeddus

Corporate Communications and PR

Tel: 01792 483695
Mobile: 07496 385597
Email: Rebecca.Davies@uwtsd.ac.uk