Y Drindod Dewi Sant a Power & Water yn cyhoeddi partneriaeth menter ar y cyd ar Ddiwrnod Dŵr y Byd


22.03.2017

Mae’n bleser mawr gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Power & Water gyhoeddi lansiad partneriaeth menter ar y cyd heddiw, sef Diwrnod Dŵr y Byd (22 Mawrth, 2017).

UWTSD and Power & Water

Mae’r cydweithio cyffrous, dan yr enw brand ‘PURO’, yn cryfhau perthynas dros ddwy flynedd rhwng y Brifysgol a’r cwmni technoleg a leolir yn Abertawe, sydd am yr 20 mlynedd ddiwethaf wedi bod yn arloesi ym maes dylunio, datblygu a gweithgynhyrchu atebion ar gyfer trin dŵr a dŵr gwastraff gan ddefnyddio trydan. 

Bydd Puro yn cael ei leoli yn swyddfeydd Technium 1 yn natblygiad y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe, lle bydd yn canolbwyntio ar ddarparu cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy, newydd drwy dechnoleg lân er mwyn diwallu’r galw cynyddol ar draws y byd am ddŵr glân a diogel.

Mae’r bartneriaeth menter ar y cyd wedi esblygu o’r Cwrs Meistr Integredig mewn Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol a ddatblygwyd rhwng Power & Water a’r Drindod Dewi Sant ddwy flynedd yn ôl.  Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddelio â phroblem o’r dechrau i’r diwedd, o ddiffinio problem amgylcheddol i ddatblygu ateb iddi'n cynnwys ymgysylltu â chwmnïau trydydd parti, rheoli prosiect a phroses a chipolwg ar y byd masnachol ac entrepreneuriaeth.  

Y bartneriaeth hon yw’r ddiweddaraf i’w datblygu gan y Drindod Dewi Sant, wrth iddi geisio cyd-leoli a chydweithio â byd diwydiant er mwyn lansio mentrau ar y cyd a chynlluniau sbarduno i ddatblygu cwmnïau newydd ac ifanc.  Mae’r fenter hon yn mynd yn ei blaen cyn datblygiad newydd y Brifysgol yn SA1 Glannau Abertawe sydd â’r nod o greu mwy o gyfleoedd i fyfyrwyr integreiddio’u hastudiaethau academaidd â hyfforddiant mewn swydd dwys, diwydiant-benodol, gan eu gwneud nhw’n ‘gyflogadwy ac yn barod i’r dyfodol’.

Mae Philip Morgan, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Power & Water, yn Athro Ymarfer yn y Brifysgol ac yn ddiweddar cwrddodd â’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor i lansio brand PURO mewn marchnad ryngwladol.   

Meddai’r Athro Hughes: “Mae’r bartneriaeth â’r Athro Morgan a Power & Water yn enghraifft wych o’r modd rydym yn ailddiffinio ein harlwy i sicrhau bod ein myfyrwyr a’n graddedigion yn datblygu’r sgiliau penodol y mae ein cyflogwyr yn galw amdanynt.  Mae’n dynodi newid sylweddol i addysg y brifysgol wrth iddi annog cyd-berchnogi a chyd-ddatblygu’r cwricwlwm.  Mae’r bartneriaeth eisoes yn arwain at ddatblygiadau cyffrous ym maes technoleg werdd ac atebion cynaliadwy sydd â’r potensial i newid pethau’n sylfaenol ar draws y byd.”

Meddai’r Athro Philip Morgan: “Cefais fy nenu’n gyntaf at Y Drindod Dewi Sant gan eu hagwedd bragmatig, ymarferol tuag at Beirianneg (Fecanyddol a Thrydanol) a Phensaernïaeth (yn cynnwys yr Amgylchedd a Meddalwedd) a theimlais pe gallen ni gyfuno’r disgyblaethau hyn gallen ni greu cwrs Meistr aml-ddisgyblaethol cyffrous.  PURO yw canlyniad y bartneriaeth lwyddiannus hon ac mae’n braenaru’r tir ar gyfer cydweithio hirdymor rhwng Y Drindod Dewi Sant a Power & Water yn ogystal â bod yn ffynhonnell ôl-raddedigion cytbwys, cyflogadwy. Mae llwyddiant menter yn cael ei fesur gan farn partïon allanol, ac rwy’n falch o’r cymorth parhaus rydym ni’n ei dderbyn gan Awdurdod Glo’r DG am ein hymchwil i drin dŵr mewn pyllau glo, a’r diddordeb y mae elusennau mawr sy’n gweithio yn rhai o amgylcheddau mwyaf heriol y byd wedi’i fynegi mewn gweithio gyda PURO i ddatblygu cynhyrchion a phrosesau dyngarol ar gyfer trin dŵr.

Mae’n arbennig o addas bod lansio PURO yn cyd-daro eleni â Diwrnod Dŵr y Byd ac meddai Guy Ryder, cadeirydd UN-Water, wrth sôn am allu unigolion i newid y byd drwy weithredu er mwyn mynd i’r afael â’r argyfwng dŵr byd-eang:-

“Gwnewch yr hyn a allwch, gwnewch hynny gyda phobl eraill a gwnewch ef ag angerdd.”