Y Drindod Dewi Sant a Power & Water yn dathlu partneriaeth gyd-fenter drwy gyfrannu uned trin dŵr diogel a glân i Oxfam


14.12.2017

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Power & Water yn falch iawn i ddynodi lansiad swyddogol PURO, partneriaeth gyd-fenter rhwng y ddau sefydliad, trwy gyfrannu ei gynnyrch cyntaf i Oxfam.

Mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Power & Water yn falch iawn i ddynodi lansiad swyddogol PURO, partneriaeth gyd-fenter rhwng y ddau sefydliad, trwy gyfrannu ei gynnyrch cyntaf i Oxfam.

System dŵr yfed yw cynnyrch masnachol cyntaf PURO sy’n cael ei rhoi i Dîm Dyngarol Byd-eang Oxfam GB ar gyfer eu rhaglen dreialu Dŵr a Glanweithdra a fydd yn cychwyn yn Bangladesh y mis hwn. Y nod yw gwerthuso a deall yn llawn sut y byddai'r uned yn gweithredu ar amrywiol gyrsiau dŵr llygredig, yn afonydd, llynnoedd a phyllau.

Mae'r uned trin dŵr, sy’n seiliedig ar baneli solar ffotofoltaig (PV), yn defnyddio technoleg Soneco® Power & Water sydd wedi’i phatentu, sy’n cyfuno electrolysis ac uwchsain pŵer i sicrhau triniaeth well.  Mae'r uned yn rhydd o gemegau, gan ddefnyddio pŵer golau naturiol yr haul sy’n cael ei droi'n ynni trydanol. Mae'r ynni hwn yn creu adweithyddion trin dŵr adweithiol sy'n amsugno halogion o ddŵr brwnt.

Mae'r system yn addas iawn ar gyfer cymunedau anghysbell y byddai’n anodd eu cyrraedd ar ffyrdd, lle byddai’n anodd gweithredu peiriannau â llaw a lle byddai mynediad at drydan yn gyfyngedig. Mae gan yr uned ôl troed ffisegol bychan; mae'r dyluniad yn seiliedig ar drin 2000 o litrau’r dydd (hynny yw 10L y pen, ar gyfer 200 o bobl y dydd) ar gyfer yfed, coginio a glanweithdra mewn gwersylloedd dyngarol brys a thymor hirach. Mae’r uned yn hawdd ei weithredu a’i gynnal a gellir ei symud â llaw neu ei gludo’n hawdd mewn cerbyd.

Mae’r prosiect masnachol hwn yn unigryw gan i’r syniad ar gyfer yr uned trin dŵr hollgynhwysol ar gyfer cymunedau bach ddeillio o brosiect STEM 2015-2016 a gynhaliwyd gan Power & Water gyda disgyblion Ysgol Gyfun Bryntawe. Daeth y prosiect i sylw Oxfam a anogodd Power & Water i’w ddatblygu ymhellach.

Mae Andy Bastable, Pennaeth Dŵr a Glanweithdra Tîm Dyngarol Byd-eang Oxfam GB wedi bod yn rhan o'r cynllun ers y trafodaethau cychwynnol a thrwy'r gwaith datblygu parhaus, ac mae wedi amlinellu'r angen am dechnoleg o'r fath.

"Gan fod cymaint o unedau trin dŵr, yn dilyn ymateb i argyfwng neu’n rhan o ddatblygiad tymor hirach, yn gorwedd yn segur mewn gwledydd sy'n datblygu, mae Oxfam wedi bod yn chwilio am dechnoleg trin dŵr fwy cynaliadwy y gellid ei defnyddio yn y tymor hir ac mewn argyfyngau sy’n codi’n gyflym. Golyga’r dechnoleg a ddatblygwyd yn sgil y cydweithredu rhwng y Drindod Dewi Sant a chwmni Power & Water o Abertawe fod y costau cychwynnol o ran gweithredu a chynnal a chadw’r uned yn llawer rhatach nag unedau trin dŵr eraill gan nad oes unrhyw gemegion trin dŵr ac eithrio clorin.  Mae’r Uned hefyd yn cael ei phweru gan ynni solar gan leihau unrhyw gostau generadur diesel.

Ychwanegodd Andy: “Cred Oxfam mai dyma fydd yr uned trin dŵr cludadwy rhataf o ran cost a mwyaf cynaliadwy fydd ar gael unrhyw le yn y byd. Mae’n destun cyffro mawr i Oxfam i fod yn rhan o’r cydweithio hwn i alluogi’r dechnoleg i gyrraedd cymunedau yn holl ranbarthau’r byd a effeithir gan halltedd. Gallai gael effaith aruthrol.” 

Mae’r cydweithredu cyffrous hwn, dan yr enw brand 'PURO', yn cryfhau dwy flynedd o berthynas rhwng y Drindod Dewi Sant a'r cwmni technoleg o Abertawe, sy'n dod â chyfoeth o brofiad o ran arloesi ym maes dylunio, datblygu a chynhyrchu unedau trin dŵr a dŵr gwastraff gan ddefnyddio trydan; gyda gwybodaeth o’r diwydiant yn rhychwantu dros 40 mlynedd.

Deilliodd PURO o’r cwrs Meistr Integredig mewn Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol a ddatblygwyd rhwng Power & Water ac Ysgol Cyfrifiadura Cymhwysol y Drindod Dewi Sant. Mae’r cwrs hwn yn cynnig cyfle i fyfyrwyr ddelio â phroblem o’r dechrau i’r diwedd, o ddiffinio problem amgylcheddol i ddatblygu ateb iddi gan gynnwys ymgysylltu â chwmnïau trydydd parti, rheoli prosiect a phroses a chael cipolwg ar y byd masnachol ac entrepreneuriaeth.  Wedi’i lleoli yn adeilad Technium 1 ar gampws y Drindod Dewi Sant yn SA1 Glannau Abertawe, bydd PURO’n canolbwyntio ar ddatblygu cynhyrchion a gwasanaethau cynaliadwy, newydd drwy dechnoleg lân er mwyn diwallu’r galw cynyddol ar draws y byd am ddŵr glân a diogel.

Y bartneriaeth hon yw’r ddiweddaraf i’w datblygu gan y Drindod Dewi Sant, wrth iddi geisio cyd-leoli a chydweithredu â byd diwydiant er mwyn lansio mentrau newydd a chynlluniau sbarduno i feithrin cwmnïau newydd ac ifanc.  Mae’r Brifysgol yn bwrw ati â’r fenter hon cyn lansio ei datblygiad newydd yn SA1 Glannau Abertawe sydd â’r nod o greu rhagor o gyfleoedd i fyfyrwyr integreiddio eu gwaith academaidd â diwydiant, i wella eu gobeithion am swyddi ar ôl graddio.

Meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor y Drindod Dewi Sant: “Mae’r bartneriaeth gyda Power & Water yn enghraifft wych o’r modd rydym yn ailddiffinio ein harlwy i sicrhau bod ein myfyrwyr a’n graddedigion yn datblygu’r sgiliau penodol y mae ein cyflogwyr yn galw amdanynt.  Mae’n dynodi newid sylweddol i addysg y brifysgol wrth iddi annog cyd-berchnogi a chyd-greu’r cwricwlwm.  Mae’r bartneriaeth eisoes yn arwain at ddatblygiadau cyffrous ym maes technoleg werdd ac atebion cynaliadwy sydd â’r potensial i newid pethau’n sylfaenol ar draws y byd.  Rwy’n falch iawn y bydd ein cynnyrch cyntaf dan frand PURO’n cael ei roi i gefnogi gwaith Oxfam yn achub bywydau yn y cymunedau mwyaf bregus ar draws y byd.

Meddai’r Athro Philip Morgan, Prif Swyddog Gweithredol a Chyd-sylfaenydd Power & Water: ‘Mae prosiect masnachol cyntaf PURO’n nodi cam arwyddocaol tuag at gynyddu gallu, gwybodaeth a phrofiad ymarferol ymchwilwyr, defnyddwyr a datblygwyr; gan weithio gyda’n gilydd i ddod â dyfeisiadau newydd ‘glân’ i’r byd masnacheiddio. Mae gweithio gydag Oxfam a gallu treialu a phrofi’r cynhyrchion hyn allan yn y maes, ochr yn ochr â pheirianwyr a chynghorwyr profiadol o fewn y sector cymorth, yn amhrisiadwy. Nod PURO yw cynyddu arbenigedd ym maes trin dŵr yn gynaliadwy a datblygu cynhyrchion newydd sy’n bodloni’r farchnad hon.”

Yn sgil y cydweithio rhwng y Brifysgol a Power & Water gwelwyd cynnydd yn y nifer o fyfyrwyr sy’n dilyn y radd Meistr Integredig mewn Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol, gyda 90% yn cael swydd o fewn y diwydiant dŵr.

Ychwanegodd yr Athro Morgan: “Wrth edrych ymlaen at 2018, ein nod yw sefydlu PURO yn ganolfan o safon fyd-eang ar gyfer prosesau trin dŵr sy’n defnyddio electronau. Nodwyd bod prinder peirianwyr electrogemegol a dealltwriaeth gyfyngedig o’r dechnoleg yn y Deyrnas Unedig. I fynd i’r afael â hyn, bydd PURO’n cyflwyno ac yn cynnal Cynhadledd Electrogemegol gyntaf y Deyrnas Unedig yng ngwanwyn 2018. Rwy’n hapus â’r diddordeb a’r gefnogaeth rydym wedi’u cael gan bartïon allanol a bydd hyn yn parhau i yrru llwyddiant PURO.

Meddai Dr Stephen Hole, Athro Cysylltiol a Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg: “Mae’r radd Meistr  Integredig mewn Peirianneg Amgylcheddol Gymhwysol yn un o nifer o raglenni’r Gyfadran sydd wedi’u teilwra i anghenion cyflogwyr lleol a chenedlaethol.  Mae’r modwl Prosiect Grŵp yn dwyn ynghyd beirianwyr o ddisgyblaethau gwahanol ond cyflenwol i weithio gyda Power & Water a’r diwydiant dŵr i greu datrysiadau ar gyfer problemau bywyd go iawn.  Cryfder y rhaglen yw’r gwaith cydweithredol gyda chyflogwyr a’r modd y mae’n paratoi myfyrwyr yn dda ar gyfer gwaith fel graddedigion yn y diwydiant dŵr.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk