Datganiadau I'r Wasg 2017

Y Drindod Dewi Sant i gyflwyno prosiect digidol newydd a fydd o fudd i sector treftadaeth Sir Gaerfyrddin

31.03.2017

Mae myfyrwyr o Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ar fin cychwyn ar brosiect arloesol yn edrych ar y modd y gall technoleg newydd helpu’r sector treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin.

Bydd y prosiect yn edrych ar y dechnoleg ddehongli ddigidol ddiweddaraf a bydd yn helpu creu cynnyrch newydd i geisio annog twristiaeth treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin a chynyddu nifer yr ymwelwyr â safleoedd treftadaeth o fewn y sir.

Dan arweiniad y Drindod Dewi Sant, bydd y prosiect yn dwyn ynghyd nifer o fyfyrwyr o ystod eang o gyrsiau sy'n astudio ar hyn o bryd ar ei champysau yng Nghaerfyrddin, Llambed ac Abertawe i weithio ochr yn ochr â gweithwyr proffesiynol o’r sector digidol i greu cynnyrch newydd pwrpasol.  Bydd y math o dechnoleg a ddefnyddir a natur y cynnwys yn cael ei bennu’n uniongyrchol gan anghenion sefydliadau treftadaeth Sir Gaerfyrddin.

Er mwyn sicrhau bod y datrysiad digidol yn cael ei deilwra i ateb gofynion sector treftadaeth y sir, mae tîm y prosiect yn annog cynifer o bobl â phosibl o sefydliadau treftadaeth Sir Gaerfyrddin i gymryd rhan yn y prosiect.

Cynhelir cyfarfod ar gampws y Brifysgol yng Nghaerfyrddin ddydd Iau 6 Ebrill 2017 er mwyn i’r tîm gwrdd â chynrychiolwyr o’r diwydiant treftadaeth sydd â diddordeb mewn cyfrannu i’r prosiect.  Bydd hefyd yn fforwm i rannu syniadau am y math o ddatrysiadau digidol a fyddai o fudd i’w hanghenion ac yn cael effaith economaidd bositif ar eu sefydliad.

“Dyma gyfle gwych ar gyfer y sector treftadaeth yn yr ardal,” meddai’r Swyddog Prosiect Gweithredol, Nerys Evans, sy’n arwain y fenter ar ran y Brifysgol.

“Rydym yn gyffrous dros ben ynglŷn â gweithio gydag ystod eang o sefydliadau treftadaeth ar draws Sir Gaerfyrddin i ddarganfod ffyrdd newydd ac arloesol o ymgysylltu â darpar ymwelwyr a chynyddu nifer yr ymwelwyr ar gyfer y sector. 

“Er mwyn deall anghenion y diwydiant, rydym nawr yn gwahodd unrhyw un sy’n ymwneud ag atyniad treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin i fod yn rhan o’r prosiect.  Mae’n rhaid i’r prosiect hwn gael ei arwain gan y sefydliadau treftadaeth a fydd yn defnyddio ac yn marchnata’r cynnyrch hwn”, ychwanegodd Nerys.

Mae hyn hefyd yn gyfle gwych i fyfyrwyr y Drindod Dewi Sant ar draws y sefydliad.  Nid yn unig mae’r Brifysgol yn cael myfyrwyr Rheolaeth Treftadaeth i gymryd rhan yn y prosiect, mae hefyd yn gweithio gyda myfyrwyr o ystod o gyrsiau eraill yn cynnwys, Cyfrifiadura, Ffilm a’r Cyfryngau, Busnes ac Addysg.

“Bydd y dull amlddisgyblaethol hwn yn sicrhau ein bod yn defnyddio talent o bob rhan o’r Brifysgol a’n bod yn atgynhyrchu’r math o gydweithio a fyddai’n digwydd yn naturiol o fewn y diwydiannau digidol,” meddai Nerys.

Bydd y myfyrwyr hefyd yn elwa o arbenigedd gweithwyr proffesiynol sy’n gweithio yn y sector digidol.  Bydd y Drindod Dewi Sant yn cydweithio ag ymgynghorwyr creadigol a fydd yn cynnal gweithdai gyda’r myfyrwyr ac yn eu mentora drwy’r broses.  Bydd y Brifysgol hefyd yn penodi cynhyrchydd digidol profiadol i gydlynu’r prosiect ac i arwain y broses gyfan.

Os ydych chi’n gweithio i sefydliad treftadaeth neu’n gweithio o fewn y sector treftadaeth yn Sir Gaerfyrddin ac mae gennych ddiddordeb mewn mynychu’r cyfarfod a bod yn rhan o’r prosiect, cysylltwch â Sarah Kelley i gael manylion am yr amser a’r lleoliad trwy anfon e-bost at s.kelley@uwtsd.ac.uk neu drwy ffonio 01267 676729.

Mae’r prosiect wedi derbyn cyllid trwy Raglen Cymunedau Gwledig – Rhaglen Datblygu Gwledig (RDP) Llywodraeth Cymru 2014-2020, a ariennir gan Gronfa Amaethyddol Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig a Llywodraeth Cymru.

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476