Datganiadau I'r Wasg 2017

Y Drindod Dewi Sant i gynnal darlith agoriadol gan y pensaer o fri a’r Athro Ymarfer Chris Loyn ar 26 Ebrill, 2017

31.03.2017

Bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn cynnal darlith agoriadol gan y pensaer o fri, Chris Loyn, ddydd Mercher, 26 Ebrill, Cynhelir yr anerchiad, yn dwyn y teitl ‘Mind the Gap’, yn yr Ystafell Ddarllen Gron, Adeilad Alex y Brifysgol yn Abertawe am 1pm. Bydd yn archwilio’r cymhlethdodau sy’n gynhenid mewn gwybodaeth, profiad a chyfathrebu dynol ym maes celf a phensaernïaeth.

Dyfarnwyd i Chris Loyn, aelod o bractis pensaernïol gwobrwyedig Loyn&Co, deitl Athro Ymarfer yn y Drindod Dewi Sant. Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol.

Meddai Stephen Hole, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant: “Rydym yn falch iawn fod Chris wedi derbyn y gwahoddiad i gydweithio â’r brifysgol fel Athro Ymarfer. Mae ei waith o’r safon uchaf ac wedi’i arddangos ar y gyfres deledu Grand Designs. Defnyddir profiad Chris i gyflwyno gwybodaeth i’n myfyrwyr trwy ddarlithoedd arbenigol, adeiladu cysylltiadau agosach rhwng academia a’r diwydiant adeiladu ac i weithredu fel arbenigwr ar ddatblygu rhaglenni newydd.”

Mae’r Athro Loyn yn bensaer siartredig a chanddo dros 30 mlynedd o brofiad, yn sylfaenydd Penseiri Loyn & Co, ac yn diwtor gwadd/allanol rheolaidd yn Ysgol Pensaernïaeth Cymru. Mae hefyd yn Llywydd Cymdeithas Ddinesig Penarth ac yn artist brwd. Sefydlodd Chris gwmni Penseiri Loyn & Co yn 1992. Wedi’i leoli ym Mhenarth, mae cwmni Penseiri Loyn & Co wedi meithrin enw da am weithredu pensaernïaeth greadigol, ddychmygus a chyd-destunol.

Yn ystod ei hanes, mae’r practis wedi derbyn cydnabyddiaeth am ei gyflawniadau ym maes pensaernïaeth trwy brosiectau cyhoeddedig a nifer o wobrau ac enwebiadau o bwys, a’r cyntaf oedd 6 Raisdale Road, a dderbyniodd wobr RIBA 2001. Mae wedi’i leoli ym Mhenarth, y dref sy’n gartref i’r partis.

Bron 25 mlynedd yn ddiweddarach, â’r Athro Loyn wrth y llyw, mae athroniaeth y practis yn rhoi pwys mawr ar weithio fel tîm, mewn amgylchedd stiwdio. Mae’r dull hwn yn sicrhau bod syniadau’n cael eu rhannu a’u hadolygu ar y cyd yn ystod datblygiad y dyluniad, a thrwy bob cam wrth i brosiect esblygu. Cred y practis mai gwaith grŵp sy’n cynhyrchu’r atebion dylunio mwyaf llwyddiannus, rhywbeth a amlygir gan foddhad cyson cleientiaid a llwyddiant y cwmni wrth ennill gwobrau.

Mae’r ymateb unigryw i’r briffiau safle a chleient yn ysgogi cynnyrch eang ac amrywiol gan y swyddfa, gyda'r prosiectau’n amrywio o uwchgynllunio i ddylunio celfi, gwaith preswyl, gwaith masnachol a chynlluniau defnydd cymysg, i gartrefi unigol a gwaith

adnewyddu sensitif, yn cynnwys gwaith gydag adeiladau rhestredig a Henebion Rhestredig.

Bu’r practis yn gefnogwr Pensaernïaeth gyfoes yng Nghymru ers tro, gan hyrwyddo, arddangos ac addysgu’n rheolaidd yn Ysgol Bensaernïaeth Cymru ac ysgolion pensaernïaeth eraill yn y Deyrnas Unedig. Dyfarnwyd i’r practis Fedal Aur nodedig yr Eisteddfod Genedlaethol yn 2007, 2014 a 2015 a derbyniodd yr Athro Loyn wobr Dewi Prys-Thomas am ei gyfraniad personol i bensaernïaeth yng Nghymru.

Mae’r practis wedi sefydlu arbenigedd ym maes cartrefi, sydd wedi cael ei gydnabod gan nifer o Wobrau Tai dros y blynyddoedd, yn cynnwys gwobr RIBA yn 2014 am y cartref newydd gorau ym Mhrydain, y ‘Manser Medal’ am Stormy Castle ar benrhyn Gŵyr, Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol, a Gwobrau Rhanbarthol RIBA am ‘Adeilad y Flwyddyn’ 2015 a 2016. Mae eu prosiect diweddaraf a dderbyniodd wobr RIBA cenedlaethol a Gwobr ranbarthol RIBA am Adeilad y Flwyddyn, ‘Outhouse’, wedi’i ddisgrifio yn yr Architects Journal fel ‘un o’r tai newydd mwyaf nodedig ym Mhrydain mewn degawd’.

Fel y Prif Bensaer mae rôl Chris yn cynnwys ymwneud â holl waith y Practis. Bu’n Arweinydd Prosiect ar brosiectau yn seiliedig ar Gelf, megis Canolfan Gyfryngau Sardis, Pen-y-bont ar Ogwr (£1.2M), Canolfan Ddawns Rubicon, Caerdydd (£5.5M) a Chanolfan Gelfyddydau Sain Dunwyd. Mae’r prosiectau uwchgynllunio’n cynnwys cynllun adnewyddu ar gyfer Bargoed, amrywiol gynlluniau preswyl a’r Swyddfa Ystadegau Gwladol (ONS) (£20M).

Fel Arweinydd tîm dylunio cynigion Uwchgynllunio ar gyfer Pencadlys yr ONS, a gomisiynwyd gan Gyngor Sir Casnewydd, arweiniodd yr Athro Loyn y cynllun a gynigiodd gysylltiad anwahanadwy rhwng amrywiol adeiladau ar y safle a’r dirwedd lle saif.

Gellir nodi dwy enghraifft arall o lwyddiant y practis o ran canolfannau ymwelwyr cyd-destunol, cynaliadwy yn amgylcheddol, sef yn gyntaf y Ganolfan Ynni a’r Amgylchedd yn Aberddawan (£1M), sydd yn gyfleuster addysgol ac yn ganolfan ymwelwyr wedi’i lleoli ar safle arfordirol o fewn Gorsaf Bŵer Aberddawan. Yr ail enghraifft yw’r Ganolfan Darganfod ym Mharc Margam (£6.5M) sydd yn gyfleuster hyfforddi gydag ystafelloedd cysgu, gofod arddangos cyhoeddus a bwyty sy’n darparu atyniad i ymwelwyr ar dir hanesyddol Parc Margam.

Gwybodaeth Bellach

  1. Am fwy o wybodaeth, cysylltwch â: Cate Hopkins, Swyddog y Wasg a'r Cyfryngau ar: catherine.hopkins@uwtsd.ac.uk / 07872 423 788