Y Drindod Dewi Sant yn croesawu ei charfan gyntaf o fyfyrwyr i’r Academi Sinoleg


06.04.2017

Ddydd Gwener, 24 Mawrth, croesawodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei charfan gyntaf o fyfyrwyr i’r Academi Sinoleg newydd yn Llambed.

Academy of Sinology students

Sefydlwyd yr Academi Sinoleg ym mis Gorffennaf 2016 fel corff ar y cyd rhwng Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung a Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, gan ddynodi dechrau oes newydd o ran astudiaethau diwylliant, gwerthoedd a moeseg yr hen Tsieina.

Croesawyd y naw myfyriwr a ddechreuodd ar eu hastudiaethau yn yr Academi yn ddiweddar gan aelodau o’r Brifysgol ynghyd ag aelodau Sefydliad Chin Kung mewn noson o ddiolchgarwch, gweddi a chân.

Pwrpas yr Academi yw ailgyflwyno treftadaeth a diwylliant hynafol i’r gymuned ryngwladol, drwy addysg, hyfforddiant ac eglurhad, ar adeg pan mae cymaint o newid ac anhrefn yn y byd yn tanseilio ffydd a chred pobl mewn cytgord cymdeithasol, parch o’r ddwy ochr a heddwch.

Mewn perthynas â datblygu'r Academi, meddai’r Athro Medwin Hughes, DL, Is-Ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant:  “Mae’r datblygiad hwn yn deillio o draddodiad campws Llambed y Brifysgol yn ganolfan aml-ffydd ac amlddiwylliannol, wedi’i gwreiddio yng Nghymru ond sy’n edrych allan ar y byd”. 

“Mae hwn yn ddatblygiad mawr ac yn un o nifer yr ydym yn eu dilyn sy’n seiliedig ar arbenigedd a lleoliad Llambed.  Bydd o fudd nid yn unig i’r Brifysgol ond hefyd i’r dref a’r gymuned yng Ngheredigion.”

Gan siarad drwy fideo yn ystod y dathliadau, fe wnaeth yr Hybarch Feistr Chin Kung ganmol y Brifysgol am ei gweledigaeth gan fawrygi ei threftadaeth gyfoethog o ran addysgu addysg grefyddol.

Meddai: “Mae arwydd wrth y fynedfa sy’n darlunio hanes campws Llambed.  Dywed i Goleg Dewi Sant gael ei sefydlu gan yr Esgob Thomas Burgess yn Llambed yn 1822 ac mai dyma yw’r coleg hynaf yng Nghymru.  Fe’i sefydlwyd gyda’r nod o wella addysg offeiriaid Anglicanaidd.  Rhwng 1827 a’r 1920au, graddiodd dwy ran o dair o Offeiriaid Cymru o’r coleg hwn.

“Heddiw, mae’n anrhydedd mawr i’r Academi Sinoleg gael ei sefydlu ar y campws hwn gyda’i holl orchestion nodedig a’i waddol ym maes addysg grefyddol.  Rwy’n gobeithio y gall yr academi sinoleg ysgwyddo’r cyfrifoldeb o adfywio addysg doethion hynafol y Dwyrain a dysgu gan addysg grefyddol y Gorllewin i barhau â hanes ysblennydd Coleg Dewi Sant.  Pwrpas hyn yw gosod esiampl dda er mwyn meithrin diwylliant o ddysgu.  Wrth i effaith gadarnhaol addysg y doethion hynafol ac addysg grefyddol ddechrau dylanwadu’n raddol ar y byd, gall yr holl feddyliau ysgolheigaidd sy’n rhannu’r un genhadaeth uno gyda’i gilydd i hyrwyddo sefydlogrwydd cymdeithasol a heddwch yn y byd. Byddai hynny’n fendith fawr i’r ddynoliaeth gyfan.”

Sefydliad sydd wedi’i leoli yn Hong Kong yw Sefydliad Addysgol Amlddiwylliannol Chin Kung, a gychwynnwyd gan y Meistr Chin Kung, mynach Bwdhaidd. Ei gred graidd yw bod pob crefydd yn rhannu elfen gyffredin o werthoedd, goddefgarwch, trugaredd a pharch at safbwyntiau a chredoau pobl eraill.

Mae’r gwerthoedd hyn yn atgyfnerthu hanes hir Llambed yn ganolfan fyd-eang ar gyfer astudiaethau aml-ffydd ac amlddiwylliannol, a bydd yn adeiladu ar ddarpariaeth gyfredol y Gyfadran ym maes Astudiaethau Tsieineaidd, yr astudiaeth o Wareiddiadau’r Hen Fyd ac yn gartref i Athrofa Confucius gyntaf Cymru.

Nod yr Academi yw arwain ac addysgu’i myfyrwyr tuag at ddealltwriaeth fanwl o’r testunau Tsieineaidd hynafol, a gwaddol y Doethion hynafol yn cynnwys y Sakyamuni Buddha, Confucius a Laozi.  Defnyddia fethodoleg addysgu trochi sy’n caniatáu i’r myfyrwyr ganolbwyntio eu dysgu ar un pwnc tan iddynt allu trosi eu dysgu'n ddealltwriaeth a dirnadaeth fanwl erbyn diwedd pob modwl.  Mae chwe modwl yn yr MA ac mae’r rhaglen yn rhedeg am 72 wythnos.

I ddysgu rhagor am yr Academi Sinoleg, ewch i www.uwtsd.ac.uk/sinology

Gwybodaeth Bellach

 

  • I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476