Y Drindod Dewi Sant yn croesawu'r Athro John Edwards


13.03.2017

Mae’n bleser gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gyhoeddi bod John Edwards wedi’i benodi’n Athro Ymarfer o fewn Cyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg y Brifysgol.

Dyfernir y teitl ‘Athro Ymarfer' i unigolyn i’w anrhydeddu a’i gydnabod, os yw wedi ennill bri academaidd a/neu broffesiynol yn y disgyblaethau hynny sy’n cyd-fynd â bwriadau strategol y Brifysgol. 

Meddai Mr Edwards: “Mae’n gyfnod cyffrous i’r Brifysgol ar hyn o bryd wrth i gampws newydd gael ei adeiladu yn ardal SA1 Abertawe a chan fod Canolfan Arloesi Adeiladwaith Cymru yn rhan o’r datblygiad, rwy’n hapus iawn i fod yn gysylltiedig â hyn. Fy maes arbenigedd i yw seilwaith cyfredol ac mae gennyf ddiddordeb mawr mewn sicrhau bod ein diwydiant adeiladu ac eiddo yn y Deyrnas Unedig yn dod yn llawer mwy cymwys nag ydyw ar hyn o bryd i fynd i’r afael â heriau mewn modd mwy gwybodus.”

Meddai Stephen Hole, Deon y Gyfadran Pensaernïaeth, Cyfrifiadura a Pheirianneg yn y Drindod Dewi Sant: “Dyfarnwyd y teitl Athro Ymarfer Anrhydeddus i John am ei ragoriaeth broffesiynol mewn cadwraeth adeiladau hanesyddol, cynaliadwyedd a rheoli adeiladu sydd yn cyd-fynd â bwriadau strategol Ysgol Pensaernïaeth ac Amgylcheddau Adeiledig a Naturiol y Drindod Dewi Sant.

“Mae John wedi gweithio ar sawl math o adeilad yn amrywio o'r modern iawn i Gestyll ac Eglwysi Cadeiriol ynghyd ag adeiladau maint domestig yn y Deyrnas Unedig a thu hwnt yn cynnwys Safleoedd Treftadaeth y Byd ICOMOS.  Mewn gyrfa sy’n cwmpasu dros 30 mlynedd, mae John wedi dal llawer o swyddi ac wedi cael nifer o brofiadau gwahanol yn ymwneud ag elfennau technegol adeiladau, eu harwyddocâd a’r prosesau amrywiol o arolygu adeiladau i ddatblygu, rheoli a goruchwylio gwaith a phrosiectau mawr, i reoli ystadau a chyfleusterau a rheoli gweithlu crefftus.

“Un o brosiectau amlycaf John oedd prosiect cadw a datblygu Castell Caerdydd, a gychwynnwyd ac a arweiniwyd ganddo ac a enillodd wobrau. Defnyddir profiad John i gyflwyno gwybodaeth i’n myfyrwyr trwy ddarlithoedd arbenigol, adeiladu cysylltiadau agosach rhwng academia a’r diwydiant adeiladu ac i weithredu fel arbenigwr ar ddatblygu rhaglenni newydd.”

Mae Mr Edwards yn Gyfarwyddwr Edwards Hart Consultants, lle mae’n arwain ar batholeg adeiladu, cadwraeth adeiladau, effeithlonrwydd ynni, rheoli prosiectau, ymchwil, gosod safonau a hyfforddiant. Yn ogystal mae’n ymarferydd sydd ag ystod eang o gleientiaid megis cymdeithasau tai, awdurdodau lleol, yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol a Llywodraeth Gogledd Iwerddon i enwi ond rhai.  Mae hefyd yn weithgar o ran trosglwyddo gwybodaeth wrth ddarparu hyfforddiant i sefydliadau megis yr Environment Study Centre ac Academi’r Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB Academy). Mae Mr Edwards hefyd yn llwyddo i wneud peth gwaith ysgrifennu; fe yw golygydd gwadd rhifyn ‘Green Retrofit’ y cylchgrawn Context sydd i’w gyhoeddi ym mis Mai, ac ysgrifennodd bennod yn ‘Heritage Building Information Modelling’ a gyhoeddwyd gan Routledge ym mis Chwefror eleni. Mae hefyd yn olygydd iSURV, sef gwasanaeth gwybodaeth ar-lein RICS, ac yn brif awdur ar ‘reoli risg mewn prosiectau cadwraeth adeiladau’.

Ac yntau’n aelod o Ganolfan Cymru y Sefydliad Adeiladu Siartredig (CIOB Wales Hub) a Bwrdd Polisi CIOB, mae Mr Edwards yn chwarae rhan flaenllaw yng ngweithgareddau CIOB. Meddai Gareth John, Cadeirydd Canolfan Cymru CIOB: “Rydym yn llongyfarch John ar y penodiad hwn a gallwn weld y cyd-fuddiannau a ddaw yn ei sgil.”

Nodyn i'r Golygydd

Naratif ar gyfer y llun:

Trafalgar Square, Sunderland: Edwards Hart yw’r prif ymgynghorydd ar gyfer prosiect mawr tair blynedd i atgyweirio ac adnewyddu adeilad rhestredig adnabyddus yn unol â BS 7913: 2013: Guide to the Conservation of Historic Buildings, y mae John yn brif awdur arno. Mae’r prosiect hwn yn cael sylw ar gwrs Academi’r CIOB, Understanding Building Conservation.