Y Drindod Dewi Sant yn Cynnal Cynhadledd Eiriolaeth


20.04.2017

Ar ddydd Mawrth, Mawrth 28ain, cynhaliodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gynhadledd gyntaf erioed Rhwydwaith Strategaeth Eiriolaeth y Tair Sir ar ei champws yng Nghaerfyrddin.

Advocacy Conference March 2017

Dan y teitl ’Yr Agenda Ataliol’, archwiliodd y gynhadledd i Eiriolaeth, Ymyrraeth Gynnar a Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru).

Yn ogystal ag anerchiad gan y prif siaradwr, Pete Irvine, Cadeirydd Rhwydwaith Eiriolaeth y Tair Sir, roedd y diwrnod yn cynnig cyfle i'r cyfranogion gymryd rhan mewn nifer o drafodaethau a gweithdai, gan gynnwys Eiriolaeth ar Waith; Cam-drin yr Henoed a Chadw’n Saff; Cefnogi Gofalwyr a Hawliau Gofalwyr; prosiect Plant a Phobl Ifanc yn ogystal â sesiwn ar ddata ystyrlon wrth werthuso.

Hefyd, roedd Y Drindod Dewi Sant yn rhan annatod o’r digwyddiad gyda Phillip Morgan, Cyfarwyddwr y rhaglenni Astudiaethau Eiriolaeth newydd, yn amlinellu darpariaeth newydd y Brifysgol yn y maes.

“Roeddem wrth ein bodd o gael cynnal y gynhadledd gydweithredol hon ac o allu arddangos y rhaglenni newydd a chyffroes sydd ar gael yn Y Drindod Dewi Sant,” dywedodd Phillip Morgan.

“Mae’r ddadl ynghylch Polisi Cymdeithasol a darpariaeth gwasanaethau wedi amlygu’r angen am weithwyr proffesiynol sy’n gallu ‘gwerthfawrogi sut y mae polisïau cymdeithasol yn cael eu hail-lunio a’u newid yn barhaus’ a ‘chyfraniad at y prosesau hyn gan y rheiny sy’n dod o wahanol safleoedd gwerth a gwahanol gefndiroedd cymdeithasol, diwylliannol ac economaidd’.

Ychwanegodd, “Gyda chyflwyniad Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014, mae yna ofyn statudol i wrando ar lais defnyddwyr gwasanaeth drwy ddefnyddio eiriolwyr, rhai hyfforddedig a rhai nad ydynt yn hyfforddedig. Dyluniwyd ein rhaglenni newydd i fod yn sylfaen cadarn i fyfyrwyr sy'n dymuno myned i alwedigaethau sy'n gweithio mewn amrywiaeth eang o feysydd gan gynnwys iechyd a/neu ofal cymdeithasol, lleoliadau addysgol, y gwasanaeth prawf, sefydliadau gwirfoddol, mentrau cymdeithasol, cymorth ieuenctid, addysg gymunedol, gwasanaethau'r heddlu.”

Daeth dros 80 o bobl i’r gynhadledd o ystod o fyrddau iechyd, asiantaethau ac elusennau a alluogodd i’r gwesteion gyfnewid eu gwybodaeth a rhannu arfer gorau.

Gwybodaeth Bellach

Am wybodaeth bellach, cysylltwch â Sian-Elin Davies drwy e-bostio sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk/ 01267 676908 / 07449 998476