Y Drindod Dewi Sant yn cynnal gŵyl o ddiwylliant a meddyginiaeth


14.07.2017

Gwnaeth Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant cyd-gynnal digwyddiad arbennig â Chymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina ac Athrofa Ymchwil Technoleg Addysg DaoYiZhouCheng Beijing yn ddiweddar i ddathlu diwylliant Tsieina a chysylltiadau’r sefydliad â’r wlad.

Chinese 2 t4

O dan y teitl, 'Meddwl, Corff ac Ysbryd: Gŵyl Diwylliant a Meddyginiaeth Tsieina’, cynigiodd y digwyddiad gyfle i bobl gael blas a darganfod rhagor am feddyginiaeth Tsieineaidd, aciwbigo, dulliau myfyrio, meddyginiaethau llysieuol ac iacháu â gong.  Hefyd bu arddangosiad Tai Chi a Kung Fu.

Mynychodd hyd at 120 o bobl y digwyddiad a oedd yn cynnwys gweithdai, anerchiadau ac arddangosiadau o wahanol agweddau ar ddiwylliant Tsieina.

Darparwyd yr holl sesiynau gan arbenigwyr o Gymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina, a oedd ar daith o gwmpas y DU, a gan ymarferwyr technegau Lles o’r gymuned leol.

Meddai Deon Cyfadran Y Dyniaethau a’r Celfyddydau Perfformio yn Y Drindod Dewi Sant, Jeremy Smith:

“Roedd yn braf cynnal y digwyddiad arbennig hwn er mwyn hyrwyddo dealltwriaeth, dathliad a gwerthfawrogiad o ddiwylliant, traddodiadau a phobl Tsieina.

Mae gan y Brifysgol gysylltiadau cryf â Tsieina gan gynnwys trwy Sefydliad Chin Kung a Phrifysgol Unedig Beijing ac roedd hwn yn gyfle i ddod â phawb at ei gilydd a dathlu’r perthnasoedd hyn.  Y Drindod Dewi Sant, wrth gwrs, yw lleoliad Athrofa Confucius gyntaf Cymru a lansiwyd ym mis Hydref 2007 gyda’r nod o greu pontydd rhwng Cymru a Tsieina - gan ddarparu porth at Tsieina, ei haddysg, ei hiaith a’i diwylliant.

Roedd y digwyddiad hwn hefyd yn gyfle i ni agor ein drysau i’r gymuned a rhoi cyfle i bobl ddysgu rhagor am draddodiadau Tsieina.  Ar sawl ystyr, mae Tsieina yn newid ar garlam ac eto ar ystyr arall mae fel bai’n parhau’n oesol a chafwyd cyfle i weld a dysgu rhagor am ddiwylliant traddodiadol Tsieina.

Mae llawer o ddigwyddiadau cyffrous yn digwydd ar gampws Llambed ar hyn o bryd wrth i ni ddatblygu’n oleufa diddordeb ym maes Treftadaeth, yr Amgylchedd ac Ysbrydolrwydd. Rydyn ni’n edrych ymlaen yn fawr, felly, at groesawu pawb yn ôl i Orllewin Cymru a’r campws eto yn y dyfodol ar gyfer digwyddiadau tebyg.”

Chinese 4 t4

Meddai Lindsey Gilroy, Swyddog Datblygu Busnes y Drindod Dewi Sant yn Llanbedr Pont Steffan:

“Roedd y digwyddiad 'Meddwl, Corff ac Ysbryd’ yn un arbennig iawn.  Hoffwn ddiolch yn fawr i’r Gymdeithas Hyrwyddo Diwylliant Traddodiadol Tsieina am dreulio amser gyda ni yn Llambed yr wythnos hon ac am rannu ei gwybodaeth a’i thraddodiadau gyda ni.    

Roedd yn ddigwyddiad llwyddiannus dros ben lle cafodd ein gwesteion gyfle i wylio a chymryd rhan mewn gweithgareddau traddodiadol sy’n mynd yn ôl canrifoedd.  Yn ychwanegol at weithdai a sesiynau’r Gymdeithas o TsienaTsieina roeddwn yn lwcus iawn i gael cwmni staff a chyfeillion yr Athrofa Confucius ac unigolion o’r gymdeithas leol sy’n arbenigo mewn dulliau lles traddodiadol.   Roedd yn ddiwrnod arbennig a oedd yn cynnwys sgyrsiau a gweithgareddau megis Ymwybyddiaeth Ofalgar, celf a chrefft o Tsieina, seremoni de, ioga, seremoni’r gong, Tai Chi a Kung fu a nifer o bethau eraill.    

Mynychwyd y digwyddiad gan dros 120 o bobl a chafwyd cefnogaeth dda gan y gymuned leol gyda nifer helaeth yn mynychu ar y diwrnod er mwyn croesawu ein gwesteion o Tsieina.”

 

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@pcydds.ac.uk