Y Drindod Dewi Sant yn dathlu Blwyddyn Newydd y Tsieineaid yn Abertawe


14.02.2017

Ddydd Iau, 9 Chwefror cynhelir cyngerdd gala yn Neuadd Brangwyn Abertawe i ddathlu Blwyddyn Newydd y Tsieineaid ac i  nodi Blwyddyn y Ceiliog.

Mae gan Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant berthynas hir-sefydledig â nifer o sefydliadau yn Tsieina ac mae’n falch i noddi’r digwyddiad a fydd yn arddangos cerddoriaeth, dawns a chrefft ymladd Tsieineaidd traddodiadol.  Bydd plant sy’n mynychu Ysgol Tsieineaidd Abertawe – ysgol a sefydlwyd gan Athrofa Confucius y Drindod Dewi Sant – hefyd yn perfformio.

Bydd dau o hoelion wyth Abertawe, Kevin Johns a Mal Pope, ill dau’n gymrodyr anrhydeddus y Drindod Dewi Sant, yn arwain y cinio tei du a fydd yn codi arian ar gyfer plant a henoed agored i niwed y Gymuned Tsieineaidd yn Abertawe.

Yn ogystal â’i chysylltiadau rhyngwladol â nifer o sefydliadau partner yn Tsieina, mae’r Drindod Dewi Sant yn gartref i Athrofa Confucius – sefydliad sydd wedi gweithio gyda’r gymuned Tsieineaidd yn Abertawe i sefydlu Ysgol Tsieineaidd yn y ddinas.

Lansiwyd Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant ym mis Hydref 2007 gyda’r nod o adeiladu pontydd rhwng Cymru a Tsieina – gan ddarparu porth i Tsieina, ei haddysg, ei hiaith a’i diwylliant.

Nod Athrofa Confucius yw cyfoethogi bywydau pobl trwy ddarparu cyfleoedd i bobl o bob oed gael profiad o Ddiwylliant Tsieina a dysgu Mandarin. Mae’r Athrofa’n meithrin cysylltiadau â chymunedau lleol  yn ogystal ag academyddion, athrawon, artistiaid, busnesau ac unigolion eraill â diddordeb.

Fe wnaeth yr Ysgol, a sefydlwyd gan Athrofa Confucius ar gampws y Brifysgol yn Townhill,  groesawu ei disgyblion cyntaf ym mis Medi. Cymaint fu’r galw am le fel bod Athrofa Confucius bellach yn cynnig sesiynau bore a phrynhawn bob dydd Sul.  

Mae’r fenter hefyd wedi cael cefnogaeth lawn Canolfan Gydweithredol y Gymuned Tsieineaidd, y corff elusennol  sy’n gofalu am fuddiannau cymunedau ethnig Tsieineaidd Abertawe.

Meddai Cyfarwyddwr Gweithredol Athrofa Confucius, Krystyna Krajewska,  “Mae gan Abertawe gymuned Tsieineaidd ffyniannus gyda nifer cynyddol o blant Tsieineaidd oedran ysgol. Nod yr ysgol yw galluogi’r bobl ifanc hyn i gadw mewn cysylltiad â’u gwreiddiau a’u treftadaeth Tsieineaidd, ac i roi iddynt sgiliau iaith ardderchog mewn Tsieinëeg y bydd eu hangen arnynt yn y byd gwaith cynyddol ryngwladol.   Rwyf wrth fy modd fod gennym 78 o blant rhwng 4-13 oed o gymuned Tsieineaidd Abertawe sy’n treulio dwy awr bob dydd Sul yn yr Ysgol yn astudio iaith a diwylliant Tsieina.  Trefnir y disgyblion yn ôl oedran mewn tri dosbarth gwahanol, yn amrywio o ddechreuwyr pur i fyfyrwyr sydd yn rhugl mewn Tsieinëeg llafar ac sy’n dymuno paratoi ar gyfer eu harholiad TGAU Mandarin.”

Gyda bron deng mlynedd o brofiad o ddarparu cyrsiau a gweithdai ar iaith a diwylliant Tsieina mewn ysgolion, prifysgolion a’r gymuned yng Nghymru, mae Athrofa Confucius yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau yn yr ysgol newydd, yn amrywio o TGAU a lefel A mewn Mandarin i ddisgyblion hŷn, i’r prawf Hyfedredd mewn Tsieinëeg a ddarperir gan Hanban, swyddfa Llywodraeth Tsieina ar gyfer addysgu Tsieinëeg fel iaith dramor.

Ychwanegodd Krystyna Krajewska: “Credwn fod yr Ysgol Tsieineaidd yn Abertawe yn unigryw.  Dyma’r tro cyntaf i Athrofa Confucius agor a rheoli ysgol ar gyfer y gymuned Tsieineaidd leol. Mae’n enghraifft o’r arfer gorau o gydweithio rhwng y gymuned Tsieineaidd a’r sector prifysgol.”

Yn ystod hydref y llynedd, yn rhan o'i strategaeth ryngwladol, ailddatganodd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ei pherthynas 10 mlynedd â Phrifysgol Technoleg Wuhan yn Tsieina drwy sefydlu menter coleg rhyngwladol - Coleg Ligong YDDS Wuhan.

Sefydlwyd y Coleg yn Abertawe a bydd yn blatfform pwysig i Brifysgol Technoleg Wuhan anfon myfyrwyr o Tsieina i astudio yng Nghymru.   Mae wedi’i leoli ar gampws y Brifysgol ym Mount Pleasant ac mae’n datblygu amrywiaeth o gyfleoedd israddedig ac ôl-raddedig.  

Bydd sefydlu Coleg Ligong YDDS Wuhan yn adeiladu ar drefniant cydweithredol presennol y Brifysgol â Phrifysgol Technoleg Wuhan, sy’n cynnwys dilysu amrywiaeth o raglenni ym meysydd Celf a Dylunio a Pheirianneg a ddarperir ar ei champws yn nhalaith Hubei yn nwyrain Tsieina, yn ogystal â darparu cyfleoedd i fyfyrwyr Tsieineaidd gwblhau eu hastudiaethau gradd ar gampysau’r Brifysgol yn Abertawe.    Mae’r bartneriaeth hefyd yn cynnwys llawer o ymweliadau academaidd a diwylliannol rhwng y naill a’r llall gan staff a myfyrwyr y ddau sefydliad.

Cryfhawyd y berthynas â Wuhan ymhellach ddiwedd llynedd wrth i Ddeon y Gyfadran Busnes a Rheolaeth yn y Drindod Dewi Sant, Roger Maidment, ymweld â’r ddinas fel rhan o ddirprwyaeth o gymunedau academaidd a busnes Abertawe, gan archwilio cyfleoedd i gydweithio a datblygu cysylltiadau economaidd.

Roedd yr ymweliad hwn yn gyfle i adeiladu ar y cysylltiadau cryf sydd yn eu lle eisoes gyda Wuhan a Nantong, gan roi cyfleoedd i’r Drindod Dewi Sant helpu cryfhau rôl Abertawe yn ysgogydd allweddol economi Dinas-ranbarth Bae Abertawe o fewn prosiectau addysg.

Mae gan Abertawe hanes hir o gysylltiadau â Wuhan trwy’r cenhadwr o Gymro, Griffith John, a sefydlodd Ysbyty Undeb Wuhan dros 150 o flynyddoedd yn ôl. Mae gan y ddinas gysylltiadau agos hefyd â Nantong a bydd yn dathlu 30 mlynedd ers sefydlu’r cytundeb rhyngddynt.

O’r sylfaen gadarn hon o ddinasoedd partner Tsieineaidd, a chyda phartneriaid y Drindod Dewi Sant yn Tsieina, yn cynnwys Prifysgol Unedig Beijing a phrifysgol Renmin, mae’r cysylltiadau â Tsieina yn dechrau dwyn ffrwyth i’r economi leol.  Mae’r Drindod Dewi Sant ac Athrofa Confucius yn falch o fod yn rhan o dîm Abertawe o arloeswyr sy’n meithrin cysylltiadau agosach fyth â Tsieina.

Am ragor o wybodaeth am Athrofa Confucius yn y Drindod Dewi Sant, ewch i www.uwtsd.ac.uk/confucius-institute

Gwybodaeth Bellach

  1. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies trwy anfon neges e-bost at sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk / 01267 676908 / 07449 998476