Y Drindod Dewi Sant yn dathlu llwyddiannau ei graddedigion Blynyddoedd Cynnar


08.12.2017

Y mis diwethaf, cynhaliodd Y Drindod Dewi Sant seremoni raddio ar ei champws yng Nghaerfyrddin i’r rheini sydd wedi astudio cyrsiau arloesol a hyblyg yn y Brifysgol.

November Graduation

Roedd y graddedigion yn cynnwys carfan o fyfyrwyr a oedd yn graddio gyda graddau BA o’r rhaglen Plentyndod Cynnar arloesol – y cwrs gradd cyntaf i’w gynnig ar gampws Caerfyrddin ar ffurf llwybr hyblyg i alluogi myfyrwyr i ddefnyddio eu profiad yn y gweithle yn uniongyrchol gyda’u hastudiaethau. 

Dyluniwyd y radd Plentyndod Cynnar Hyblyg i gyfuno gwaith ymrwymiadau gwirfoddoli myfyrwyr trwy astudio gyda’r nos ac ar benwythnosau, a’r cwrs yn cael ei gynnig dros ddwy flynedd yn hytrach na’r llwybr tair blynedd traddodiadol.  Mae’r myfyrwyr yn mynd i ddarlithoedd a thiwtorialau yn ystod rhai sesiynau cyfnos a nos yn ogystal â rhai Sadyrnau a drefnir ymlaen llaw bob tymor.

Ymhlith y rhai a raddiodd ym mis Tachwedd roedd Emma Blofield, sef mam i bump o blant o Lanymddyfri.

”Penderfynes i astudio'r radd mewn plentyndod cynnar gan y bu gen i awch erioed am weithio gyda phlant ifanc. Ces i hoe o’m gyrfa i gael teulu ac roedd y llwybr cyflym hyblyg yn gweddu i’r dim i’m hymrwymiadau gwaith a theulu.

“Yn y gorffennol roeddwn i wedi gweithio’n gynorthwyydd addysgu a'm bwriad i erioed oedd mynd ymlaen i gwblhau fy nghymhwyster addysgu. Roedd y radd Plentyndod Cynnar yn gyfle gwych i ddechrau ar fy nhaith at ddod yn athrawes. Hefyd des i ar draws rai pobl anhygoel wrth gwblhau fy ngradd a fydd yn ffrindiau oes. 

“Roedd y darlithwyr yn broffesiynol ac yn hawdd eu cyrraedd ac o’r herwydd roedd fy mhrofiad i o ailgydio mewn astudio yn un cadarnhaol dros ben.

“Yn ystod misoedd olaf fy ngradd, gwnes i gais am swydd Cynorthwyydd Addysgu yng Ngholeg Llanymddyfri. Gyda’r profiad a’r wybodaeth a ges i ar y cwrs, es i’r cyfweliad yn hyderus gan gredu ynof fy hun. Aeth hi mor dda nes i mi gael cynnig swydd wahanol i’r un y gwnes i gais amdani, a bellach rwy’n athro cymorth AAA ac yn arwain y ddarpariaeth AAA yn Ysgol Baratoadol Coleg Llanymddyfri.

“Yn ystod cyfnod byr fy nghyflogaeth ces i gynnig cyfle i fynd ymlaen i gwblhau TAR Ysgolion Annibynnol trwy fy nghyflogwr.

“Mae astudio’r radd wedi bod o gymorth enfawr i mi nid yn unig i beidio ag adeiladu ar fy ngwybodaeth a’m sgiliau ond hefyd i’m galluogi i gredu ynof fi fy hun. Gyda chymorth y Brifysgol, ffrindiau hen a newydd, fy nheulu cefnogol a’m penderfyniad personol i lwyddo, cwblheais i'r radd yn llwyddiannus gan raddio gyda gradd dosbarth cyntaf!”

Emma Blofield

Graddiodd Alison Baker hefyd y mis diwethaf ac roedd y profiad cyfan yn fuddiol dros ben.

“Rydw i wedi gweithio mewn gwahanol ysgolion yn Gynorthwyydd Addysgu ond athrawes roeddwn i am fod erioed. Beth bynnag, doedd dim gradd gen i,” meddai Alison.

“Darllenes i am y radd llwybr cyflym yn y papur lleol ac wedyn cyfarfod â Glenda, un o’r darlithwyr. Roeddwn i wrth fy modd â’r syniad y gallwn i ei gwblhau mewn dwy flynedd a pharhau i weithio.  Roedd hi’n heriol – jyglo gwaith, astudio a gofalu am deulu ond roedd y cymorth a gawsom ni yn anhygoel.

“Mae fy hyder wedi cynyddu cymaint ac roedd y cwrs yn ddiddorol dros ben. Bellach dwi’n astudio ar gyfer TAR mewn addysg gynradd gyda’r Drindod Dewi Sant yn Abertawe a dwi ddim yn gallu credu faint sydd wedi newid yn ystod y tair blynedd diwethaf.”

Yn ystod y cwrs Blynyddoedd Cynnar, mae myfyrwyr yn astudio amrywiaeth o faterion sy’n gysylltiedig â phlant ifanc a theuluoedd yn ogystal ag archwilio agweddau pwysig ar blentyndod megis datblygiad holistig, lles, addysg a gofal. Mae’r radd yn canolbwyntio ar sgiliau cyflogaeth ac yn datblygu hyder myfyrwyr mewn sefyllfaoedd gwaith lle mae graddedigion, o’r herwydd, yn datblygu gwybodaeth, gwerthoedd a dealltwriaeth sy’n hanfodol ar gyfer arfer da gwybodus. 

“Mae gan gampws Caerfyrddin y Brifysgol hanes clodwiw o raglenni addysg a hyfforddiant.  Fe’i sefydlwyd yn 1848 yn goleg hyfforddi athrawon i godi safonau a sicrhau newid cymdeithasol,” meddai Is-Ganghellor y Brifysgol, yr Athro Medwin Hughes DL.

“Dros y blynyddoedd, rydym wedi parhau i gynnig cyrsiau arloesol i wneud gwahaniaeth i fywydau unigolion a’r cymunedau a wasanaethwn ac y mae’r BA mewn Plentyndod Cynnar yn enghraifft wych o’r math yma o raglen.

“Ar ôl dilyn y rhaglenni arweiniol newydd hyn, caiff ein graddedigion ni gyfle i lunio dyfodol y plant fydd yn cael eu hymddiried i’w gofal nhw – i wneud yn fawr o’r cyfle i alluogi pob person ifanc, o ba gefndir bynnag, i wireddu ei botensial yn llawn.  Hoffwn i longyfarch pawb ar eu camp a phob llwyddiant i chi ar gyfer y dyfodol.

I gael rhagor o wybodaeth am y cyrsiau Blynyddoedd Cynnar a gynigir yn Y Drindod Dewi Sant, ewch i:

http://www.uwtsd.ac.uk/cy/blynyddoedd-cynnar/

Alison Baker

Gwybodaeth Bellach

 

I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â Sian-Elin Davies, Y Prif Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus ar 01267 676908 / 07449 998476 / sian-elin.davies@uwtsd.ac.uk