Yr Atom i gynnal noson ‘Cymraeg yn y Gweithle' yn cynnig cyngor i fusnesau lleol


30.08.2017

Cynhelir noson ‘Cymraeg yn y Gweithle’, a fydd yn rhoi cyngor am ddim i fusnesau lleol a darpar weithwyr, yn yr Atom y mis nesaf.  

Atom Llun Brecwast

Mae hwn yn un o lawer o ddigwyddiadau a gynhelir yn yr Atom eleni gyda’r nod o gefnogi busnesau a sefydliadau lleol yn y dref.   Diben y digwyddiad diweddaraf hwn yw cynnig cyngor i berchnogion busnesau lleol gan ddangos sut gall y Gymraeg fod o fudd i‘w busnesau.   Bydd hefyd yn gyfle i fusnesau, gweithwyr a’r gymuned leol roi’u barn ar ddwyieithrwydd.   Casglwyd panel o bobl fusnes leol i drafod y defnydd o ddwyieithrwydd yn eu busnesau ac i ateb unrhyw gwestiynau.   Mae’r panel yn cynnwys Janet Collins o LHP, Eurig Lewis o Jackie James a Justin Thomas o Aramar a bydd Marc Griffiths, cyflwynydd Radio Cymru, yn cadeirio.

 

Yn gynharach eleni, roedd hyd at 50 o berchnogion ac arweinwyr busnes y dref yn bresennol ar gyfer y digwyddiad brecwast busnes cyntaf erioed i’w gynnal yn yr Atom.  Yn ystod y digwyddiad cyntaf hwnnw, darganfu'r rhai a oedd yn bresennol ragor am yr hyn sydd gan yr Atom i’w gynnig a’r help sydd ar gael i fusnesau yn y dref.  Yn sgil digwyddiadau llwyddiannus y brecwast busnes ac yn dilyn adborth cadarnhaol gan y rhai a oedd yn yr Atom, mae’r staff wedi penderfynu cynnal rhagor o ddigwyddiadau i ddod â chymuned fusnes y dref ynghyd.       

Meddai Rheolwr yr Atom, Angharad Harding:

“Yn dilyn y digwyddiadau busnes hynod lwyddiannus a gynhaliwyd yn yr Atom yn gynharach yn y flwyddyn a’r diddordeb a grëwyd, rydym ni wedi penderfynu cynnal digwyddiad pellach y mis nesaf.  Bydd hon yn sesiwn ddwyieithog i drafod pwysigrwydd y Gymraeg yn y gweithle.  Hoffem ni glywed gan fusnesau, cyflogwyr a'r gymuned leol a rhoi’r cyfle iddyn nhw fynegi’u barn ynghylch dwyieithrwydd.  Hefyd bydd cyfle i ofyn cwestiynau i aelodau’r panel sydd â llawer o brofiad o ddefnyddio’r Gymraeg yn eu busnes a cheisio dysgu mwy am beth sy’n gweithio iddyn nhw.  

Wrth gwrs nod y digwyddiad ‘Cymraeg yn y Gweithle’ yw dangos bod gallu defnyddio Cymraeg a Saesneg yn rhugl nid yn unig yn fantais fawr i’ch busnes ond hefyd mae’n fantais i’r rheini sy’n chwilio am waith.   Mae llawer o gyflogwyr yn gwerthfawrogi sgiliau yn y Gymraeg am eu bod yn gallu helpu i greu gwell perthynas rhwng cwmni a’i gwsmeriaid, gan helpu i ddenu cwsmeriaid newydd a chynyddu teyrngarwch gan gwsmeriaid presennol.   Dangoswyd y gall defnyddio’r Gymraeg greu ewyllys da, yn enwedig mewn ardaloedd fel sir Gâr lle mae llawer o bobl yn siarad Cymraeg.  Mae llawer o gwsmeriaid yn hoffi delio â busnesau sy’n cynnig profiad Cymreig - mae gweld a chlywed y Gymraeg yn cael ei defnyddio’n hanfodol i lawer o bobl wrth benderfynu pwy y byddan nhw’n ei ddefnyddio.

Hefyd, os ydych chi’n weithiwr sy’n chwilio am waith, gallai’ch sgiliau yn y Gymraeg fod yn ased gwerthfawr.  Mae gallu siarad a chyfathrebu yn y Gymraeg yn sgil y mae cyflogwyr yng Nghymru yn ei werthfawrogi gan fod mwy o alw gan gyflogwyr mewn rhai sectorau, megis gofal iechyd a gofal plant, am staff sy’n gallu cyfathrebu yn y Gymraeg.   Unwaith eto rydym ni’n edrych ymlaen at groesawu pawb i’r Atom ac os hoffai rhywun gael rhagor o wybodaeth, cofiwch gysylltu.”

Cynhelir y digwyddiad ‘Cymraeg yn y Gweithle’ ddydd Iau, 14 Medi gan ddechrau am 5:30pm yn yr Atom, 18 Heol y Brenin, Caerfyrddin.   I gael rhagor o wybodaeth am y digwyddiad, cysylltwch ag Angharad Harding yn yr Atom ar 0300 3231848 neu ymholiadau@yratom.cymru     

Gwybodaeth Bellach

I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch ag Arwel Lloyd, Prif Swyddog Cysylltiadau Cyhoeddus a Chyfathrebu, ar 01267 676663 / arwel.lloyd@uwtsd.ac.uk