Abhiyan yn hyrwyddo myfyrwyr rhyngwladol yn Y Drindod Dewi Sant


06.09.2018

Enillodd Swyddog Rhyngwladol Y Drindod Dewi Sant, Abhiyaan Malhotra, 2:1 yn ei radd BSc Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Abhiyaan and family

Pan ddaeth Abhiyaan i’r Drindod Dewi Sant, cefnogaeth Undeb y Myfyrwyr a'i cynorthwyodd i greu bywyd yn ne Cymru. Gyda’u hanogaeth nhw, yn ogystal â llwyddo yn ei astudiaethau, mae hefyd wedi ei ethol yn Swyddog Rhyngwladol ac yn Gynrychiolydd Cyfadrannol.

Meddai Abhiyaan: “Bu Undeb y Myfyrwyr o fudd mawr ac gwnaethon nhw eu gorau glas i'm gwneud i’n rhan o’r brifysgol. Rwy’n gyfarwydd â byw oddi cartref, ar ôl treulio tair blynedd yn y brifysgol yn Lithwania, ond aeth Undeb y Myfyrwyr yr ail filltir i ofalu bod rhwydweithiau cymorth o’m cwmpas i.

“Roeddwn i’n Is-lywydd myfyrwyr Erasmus yn fy Undeb Myfyrwyr blaenorol yn Lithwania, felly roedd gen i’r profiad hwnnw eisoes. Dwi wedi wynebu heriau tebyg, felly dwi’n gwybod sut brofiad yw bod oddi cartref, a bod mewn lle newydd, anghyfarwydd. Dwi’n mwynhau ymwneud â myfyrwyr, rhoi help llaw iddyn nhw, trefnu teithiau iddyn nhw deimlo’n fwy cartrefol. Mae'r fath amrywiaeth yma hefyd – myfyrwyr o Tsieina, Malaysia, UDA a Chanada. Braf iawn oedd cael ymwneud â nhw.”

Meddai Llywydd Undeb Myfyrwyr Grŵp Y Drindod Dewi Sant, Rob Simkins: “Mae Abhiyaan wedi bod yn fyfyriwr gweithgar a brwd gydag Undeb y Myfyrwyr ers iddo ymwneud â ni. Cafodd ei ethol yn Swyddog Myfyrwyr Rhyngwladol yn Abertawe ac yn fuan iawn aeth e ati i weithio’n galed y tu allan i’w astudiaethau i wella profiadau ei gyfoedion, gan fynd i ddigwyddiadau ledled y DU ar ran Undeb y Myfyrwyr er mwyn datblygu ein perthynas â’r myfyrwyr tramor.

“Bu’n anhygoel ac rydyn ni’n edrych ymlaen at barhau i weithio gydag e yn Swyddog ac yn Gynrychiolydd Cyfadran dros y flwyddyn nesaf hefyd!”

Bydd Abhiyaan yn dychwelyd i ddechrau gradd Meistr Mewn Seicoleg Gymdeithasol ac Iechyd Gymhwysol yn natblygiad SA1 Glannau Abertawe’r brifysgol ac mae’n gobeithio gweithio i’r GIG yn y dyfodol. Meddai: “Fi oedd yr unig fyfyriwr rhyngwladol ar y cwrs, ond gwnaeth y tiwtoriaid academaidd a’r cyfarwyddwyr rhaglen i hynny deimlo’n gartrefol ac roedd ein dosbarth ni’n debyg i deulu er i mi ymuno yn y flwyddyn olaf. Gwnes i ffrindiau a chysylltiadau da a bydda i’n trysori’r rhain gydol fy mywyd. Rwy’n cael yr argraff mai’r brifysgol yw’r lle iawn i mi ddatblygu’n berson ac i amlygu fy sgiliau wrth wynebu heriau’r byd go iawn. Hoffwn i hefyd ddiolch i’r brifysgol am fy helpu i gyfrannu i wneud Cymru well.”

Trwy ei ymwneud ag Undeb y Myfyrwyr, mae Abhiyaan wedi dysgu caru rygbi. Meddai: “Yn ystod y misoedd diwethaf, roeddwn i’n rhan o dimau chwaraeon megis rygbi bach. Roedd y Cwpan Her yn arbennig, mwynheues i'n fawr. Doeddwn i erioed wedi chwarae rygbi felly roedd e’n dipyn o sbri.”

Bwriada Abhiyaan dreulio’r haf yn gwirfoddoli gyda’r GIG ac yn treulio amser gyda’i rieni, a deithiodd o Mumbai i ddod i’w weld yn graddio. Bydd yn dychwelyd i’w astudiaethau ac i flwyddyn arall yn Is-Lywydd dros Fyfyrwyr Rhyngwladol ac yn Gynrychiolydd Cyfadran. Meddai: “Dylai myfyrwyr rhyngwladol wybod beth yw eu cwrs, faint bydd yn ei gostio, a beth a ddisgwylir ganddyn nhw. Ces i gyfnod o ansicrwydd, ond roeddwn i’n iawn, rwy’n gyfarwydd ag e. Mae rhai myfyrwyr rhyngwladol yn fwy unig na mi ac rwy’n edrych ymlaen at barhau i ymgyrchu dros eu hawliau.”

Gwybodaeth Bellach

ebost: press@uwtsd.ac.uk